20.10.2015/449

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.10.2015
Toplantı Sayısı : 449

GÜNDEM      :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının kaldırılması ve yeni hazırlanan Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları.
  3. Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mühendislik Tamamlama Programı öğretim planında değişiklik yapılması.
  4. Üniversitemiz ile Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi, R.E.Kavetsky Deneysel Patoloji, Onkoloji ve Radyobiyoloji Enstitüsü arasında akademik işbirliği protokolü.
  5. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmeler Kurma ve İşletme Yönergesi’nde değişiklik yapılması.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. Sacit ÖZER
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
Prof.Dr. Hülya NUTKU
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
Prof.Dr. Melda SUR
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
Prof.Dr. Muammer ERBAŞ
Prof.Dr. Banu DURUKAN
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ
Prof.Dr. Kemal ARI
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
Prof.Dr. Ali Günay BALIM
Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK
Prof.Dr. H.Nur OLGUN
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR
Prof.Dr. İbrahim Akın ALTUN
Doç. Ebru GÜNER CANBEY
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
Prof.Dr. Sema SAVCI
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Atalay ARKAN
Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK

Üniversite Senatosu 20.10.2015 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören ile Prof.Dr. İsmail Sökmen, Prof.Dr. Ayşe Okur ve Prof.Dr. Sacit Özer görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof. Şeniz Duru görevli/mazeretli olması nedeniyle Müdür Vekili Doç.Ebru Güner Canbey toplantıya katıldı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının kaldırılmasına ve yeni hazırlanan Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Mühendislik Tamamlama Programı öğretim planında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 07.09.2015 tarihli ve 06/04 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi, R.E.Kavetsky Deneysel Patoloji, Onkoloji ve Radyobiyoloji Enstitüsü arasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmeler Kurma ve İşletme Yönergesi’nde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE EĞİTİM AMAÇLI İŞLETMELER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
TANIMLAR :
Madde 4- Bu Yönergede geçen tanımlar aşağıda açıklanmaktadır:
c) Yönetim Kurulu : İşletmelerin sevk ve yönetiminden sorumlu olan kuruldur. Bu kurul yedi kişiden oluşur (Üst Yönetici tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesi, Genel Sekreter veya Yardımcısı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ve işletme yöneticisi). Kurulun Başkanı öğretim üyeleri arasından Üst Yönetici tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeleri her defasında iki yıllığına seçilir ve atanırlar. Bu üyelerin yeniden atanmaları mümkündür. Yönetim Kurulunda kararlar oyçokluğu ile alınır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 21- İşletmenin ödenmiş sermayesi beşbin (5.000) TL’dir.