20.03.2012/1053

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.03.2012
Toplantı Sayısı : 1053

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Şengül Beşiktepe hakkındaki raporlar.
 3. Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Açalya Allmer hakkındaki raporlar.
 4. İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Burcu İlter hakkındaki raporlar.
 5. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oğul Zengingönül hakkındaki raporlar.
 6. Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Deniz Dölgen hakkındaki raporlar.
 7. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şermin Genç hakkındaki raporlar.
 8. Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Deniz Güner hakkındaki raporlar.
 9. Fen Fakültesi Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Muhammed Deniz hakkındaki raporlar.
 10. Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mine Tanaç Zeren hakkındaki raporlar.
 11. İşletme Fakültesi’nden Doç.Dr. Sabri Erdem’in, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndaki görevlendirilmesinin 23.03.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile haftada bir gün olmak üzere Fakültesi’ndeki eğitim-öğretim ve idari görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılması.
 12. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Osman Nejat Sarıosmanoğlu’nun, Sağlık Bakanlığı İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vekaleten Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefliği görevini yürütmek üzere olan görevlendirilmesinin, özlük hakları kurumumuzda saklı kalmak şartıyla 22.06.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılması.
 13. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Teoman Kesercioğlu’nun, Almanya Heidelberg Üniversitesi/Padagogische Hochschule’de misafir araştırmacı/öğretim üyesi olarak 02.07.2012-30.09.2012 tarihleri arasında yolluklu, yevmiyeli, maaşlı YÖK burslusu olarak (sağlık sigortası giderleri dahil) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Haluk Özcan’ın, Almanya Dresden Teknik Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesi Germanistik Enstitüsü’nde misafir araştırmacı/öğretim üyesi olarak 25.06.2012-26.08.2012 tarihleri arasında yolluklu, yevmiyeli, maaşlı YÖK burslusu olarak (sağlık sigortası giderleri dahil) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Kuthan Kahramantürk’ün Almanya Johannes Gutenberg Üniversitesi’nde misafir araştırmacı/öğretim üyesi olarak 25.06.2012-23.09.2012 tarihleri arasında yolluklu, yevmiyeli, maaşlı YÖK burslusu olarak (sağlık sigortası giderleri dahil) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Hacı Can’ın Almanya Heidelberg Üniversitesi Yabancı ve Uluslararası Özel Hukuk ve Ekonomi Hukuku Enstitüsü’nde akademik araştırma yapmak üzere 01.07.2012-28.09.2012 tarihleri arasında yolluklu, yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu olarak (sağlık sigortası giderleri dahil) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Burak Felekoğlu’nun, TÜBİTAK-2219 Yurtdışı Araştırma Bursu kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Michigan Üniversitesi ACE-MRL Laboratuarlarında misafir araştırmacı olarak araştırma ve inceleme yapmak üzere 20.08.2012-20.08.2013 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 19. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 20. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 19.03.2012 tarih ve 445 sayılı kararı.
 21. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör.Serap Sarıtaş’ın İngiltere Londra Üniversitesi School of Oriental and African Studies’de ekonomi bölümü doktora programında, Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Doktora Bursu kapsamında öğrenim görmek üzere, 24.09.2012-24.09.2013 tarihleri arasında yolluklu, maaşlı, maaş transferli, öğrenim, kırtasiye ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 22. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Bayram Coştu’nun Üniversitemiz Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Kimya Eğitimi Anabilim dalında 29.02.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 23. Üniversitemizde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlileri için “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na İlişkin Esas ve Usuller”in 14.maddesi uyarınca kaynak aktarımı için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na talepte bulunulması.
 24. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 50.000 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 25. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 26. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Dilay Açıl’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
  DİN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU YERİNE
 27. Marmara Üniversitesi’nden emekli öğretim üyesi Prof.Dr. Bekir Topaloğlu’nun, “İslam Düşüncesinin Gelişmesinde İmam Maturidi ve Maturidiliğin Yeri” konulu konferansı vermek üzere 28.03.2012 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz olarak masrafların birim bütçesinin ilgili tertibinden karşılanarak İzmir’de 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca görevlendirilmesi.

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
  Prof.Dr. Serap ALP
  Prof.      Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Zühal BAHAR
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 20.03.2012 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli olduğu için toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Serdar Kurt izinli olduğu için Dekan Vekili Prof.Dr. Serap Alp toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 5., 6., 7., 8., 9., 10., 21., 22., 23., 24., 25. ve 26. maddenin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Şengül Beşiktepe ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Şengül Beşiktepe hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Şengül Beşiktepe’nin profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Açalya Allmer ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Açalya Allmer hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Burcu İlter ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Burcu İlter hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oğul Zengingönül ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Oğul Zengingönül hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Oğul Zengingönül’ün profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Deniz Dölgen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Deniz Dölgen hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Deniz Dölgen’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şermin Genç ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Şermin Genç hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Şermin Genç’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Deniz Güner ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Deniz Güner hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 9- Fen Fakültesi Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Muhammed Deniz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Muhammed Deniz hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 10- Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mine Tanaç Zeren ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mine Tanaç Zeren hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 11- İşletme Fakültesi’nden Doç.Dr. Sabri Erdem’in, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndaki görevlendirilmesinin 23.03.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile haftada bir gün olmak üzere Fakültesi’ndeki eğitim-öğretim ve idari görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Osman Nejat Sarıosmanoğlu’nun, Sağlık Bakanlığı İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vekaleten Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefliği görevini yürütmek üzere olan görevlendirilmesinin, özlük hakları kurumumuzda saklı kalmak şartıyla 22.06.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Teoman Kesercioğlu’nun, Almanya Heidelberg Üniversitesi/Padagogische Hochschule’de misafir araştırmacı/öğretim üyesi olarak 02.07.2012-30.09.2012 tarihleri arasında yolluklu, yevmiyeli, maaşlı YÖK burslusu olarak (sağlık sigortası giderleri dahil) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Haluk Özcan’ın, Almanya Dresden Teknik Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesi Germanistik Enstitüsü’nde misafir araştırmacı/öğretim üyesi olarak 25.06.2012-26.08.2012 tarihleri arasında yolluklu, yevmiyeli, maaşlı YÖK burslusu olarak (sağlık sigortası giderleri dahil) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Kuthan Kahramantürk’ün Almanya Johannes Gutenberg Üniversitesi’nde misafir araştırmacı/öğretim üyesi olarak 25.06.2012-23.09.2012 tarihleri arasında yolluklu, yevmiyeli, maaşlı YÖK burslusu olarak (sağlık sigortası giderleri dahil) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Hacı Can’ın Almanya Heidelberg Üniversitesi Yabancı ve Uluslararası Özel Hukuk ve Ekonomi Hukuku Enstitüsü’nde akademik araştırma yapmak üzere 01.07.2012-28.09.2012 tarihleri arasında yolluklu, yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu olarak (sağlık sigortası giderleri dahil) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Burak Felekoğlu’nun, TÜBİTAK-2219 Yurtdışı Araştırma Bursu kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Michigan Üniversitesi ACE-MRL Laboratuarlarında misafir araştırmacı olarak araştırma ve inceleme yapmak üzere 20.08.2012-20.08.2013 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 07.03.2012 tarih ve 4/28 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 27.02.2012 tarih ve 10/1 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- A-Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED)’nin üçüncü sayısının 200 adet basımına,
a)Esere verilecek yayın nosunun, 09.8888.5400.000/BY.012.006.611 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 200 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör.Serap Sarıtaş’ın İngiltere Londra Üniversitesi School of Oriental and African Studies’de ekonomi bölümü doktora programında, Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Doktora Bursu kapsamında öğrenim görmek üzere, 24.09.2012-24.09.2013 tarihleri arasında yolluklu, maaşlı, maaş transferli, öğrenim, kırtasiye ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Bayram Coştu’nun Üniversitemiz Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Kimya Eğitimi Anabilim Dalında 29.02.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Üniversitemizde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlileri ile ilgili olarak “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na İlişkin Esas ve Usuller”in 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan kaynak aktarımı talebi yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 50.000 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesine, Fakülte Yönetim Kurulu’nun, 13.03.2012 tarih ve 9/19 sayılı Kararı doğrultusunda kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Akademik kadro aktarılması ve atama izni istenilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Dilay Açıl’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
DİN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU YERİNE
KARAR 27- Marmara Üniversitesi’nden emekli öğretim üyesi Prof.Dr. Bekir Topaloğlu’nun, “İslam Düşüncesinin Gelişmesinde İmam Maturidi ve Maturidiliğin Yeri” konulu konferansı vermek üzere 28.03.2012 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz olarak masrafların birim bütçesinin 38-13-00-01-09-4-2-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak İzmir’de 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.