19.12.2017/480

Yayınlanma Tarihi: 20-02-2018

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 19.12.2017
Toplantı Sayısı : 480

GÜNDEM    :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Döküm, Yapı Tesisat Teknolojisi ile İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İkinci Öğretim Programlarının 2018-2019 öğretim yılından itibaren kapatılması.
 3. Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü’nün 2018-2019 öğretim yılından itibaren kapatılması.
 4. Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi bünyesinde “Etkinlik Yönetimi Bölümü” kurulması.
 5. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Dil ve Konuşma Terapisi, Odyoloji, Paramedik ve Laboratuvar Hayvanları Bölümlerinin kurulması.
 6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Moleküler Patoloji Anabilim Dalı kurulması ve bu Anabilim Dalında “Moleküler Patoloji Doktora Programı” açılması.
 7. 2017-2018 öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz önlisans programlarına alınacak yatay geçiş öğrenci kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takviminin belirlenmesi.
 8. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi’nin 8. ve 11. maddelerinde değişiklik yapılması.
 9. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 5. maddesinde değişiklik yapılması.
 10. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu bünyesinde yer alan Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) programına 2018-2019 öğretim yılında 30 (otuz) kişi kontenjan ayrılması.
 11. Üniversite Senatosu’nun, 25.10.2017 tarih ve 478/6 sayılı kararı ile belirlenen Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Recep Yiğit’in Genel Sekreter olarak atanması nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi uyarınca yerine yeni üye belirlenmesi.
 12. Bilimsel Araştırma Projelerinin Seçimi, Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesine İlişkin Yönerge’nin 21.maddesinde değişiklik yapılması.
 13. Üniversitemiz bünyesinde “Güvenlik Bilimleri Fakültesi” kurulması.
 14. Üniversitemiz bünyesinde “Diş Hekimliği Fakültesi” kurulması.
 15. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması.
 16. Lyme Hastalığı Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Erdal ÇELİK Prof.Dr. Hakkı UYAR
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL Prof.Dr. Hülya NUTKU
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK Prof.Dr. Yaşar UYSAL
Prof.Dr. Ercan AKPINAR Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK
Prof.Dr. Mustafa DAŞ  
Prof.Dr. Şennur SOMALI  
Prof.      A.Mümtaz SAĞLAM  
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER  
Prof.Dr. Mustafa ALP  
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN  
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN  
Doç.Dr. Güzin OZDAĞOĞLU  
Prof.Dr. Atilla ORBAY  
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL  
Prof.Dr. Metin KOZAK  
Prof.Dr. Osman YILMAZ  
Prof.Dr. Oğuz DİCLE  
Prof.     Arif Ziya TUNÇ  
Prof.Dr. Okan TUNA  
Prof.Dr. M. Kadir YURDAKOÇ  
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ  
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ  
Prof.Dr. Osman BİLEN  
Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU  
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY  
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ  
Prof.Dr. Reyhan UÇKU  
Doç.Dr. Fevzi ÇAKMAK  
Prof.Dr. Günay ÇİFCİ  
Prof.Dr. Himmet KONUR  
Prof.Dr. Süha YILMAZ  
Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN  
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA  
Prof.Dr. İlhan ÖZTOP  
Prof.Dr. Çetin PEKÇETİN  
Prof.Dr. Demet ÖZDAMAR  
Doç.Dr. Volkan ÇEÇEN  
Doç. Talia Özlem BALTACILAR BAYOĞLU  
Doç.Dr.A.Hamdi DELİORMANLI  
Prof.Dr. Nihal GELECEK  
Prof.Dr. Berrin ONARAN  
Prof.Dr. M.Kürşad KUTLUK  
Prof.Dr. Nilüfer KOÇAK  
Prof.Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI  
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK  
Prof.Dr. Kamil İŞERİ  
Raportör Yrd.Doç.Dr. Recep YİĞİT  

Üniversite Senatosu 19.12.2017 Salı günü saat 15.30’da Torbalı Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda Rektör Prof.Dr. Erdal Çelik başkanlığında beş üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.

Prof.Dr. Hakkı Uyar, Prof.Dr. Hülya Nutku, Prof.Dr. Yaşar Uysal, Prof.Dr. Yeşim Kamile Aktuğlu ve Prof.Dr. Mehmet Öztürk görevli/mazeretli olduklarından toplantıya katılamadılar.

Prof.Dr. Yasemin Arbak, Prof.Dr. H.Nur Olgun ve Prof. Ümit İşgörür görevli/mazeretli olduklarından yerine Dekan Vekili Doç.Dr. Güzin Özdağoğlu ile Müdür Vekilleri Prof.Dr. İlhan Öztop ve Doç. Talia Özlem Baltacılar Bayoğlu toplantıya katıldılar.

Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 12., 13., 14., 15. ve 16. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Döküm İkinci Öğretim Programı, Yapı Tesisat Teknolojisi İkinci Öğretim Programı ve İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İkinci Öğretim Programının 2018-2019 öğretim yılından itibaren kapatılmasına ve kapatılan ikinci öğretim programlarının birinci sınıflarında bulunan mevcut öğrencilerin bu programların örgün öğretim programlarına aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümüne 2018-2019 öğretim yılında 40 kontenjan ayrılmasına ve söz konusu Bölümün kapatılmasına ilişkin konunun Eğitim Komisyonunda tekrar görüşülmek üzere gündemden çekilmesine ve oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi bünyesinde “Etkinlik Yönetimi Bölümü” kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde “Odyoloji”, “Laboratuvar Hayvanları” “Paramedik” ile “Dil ve Konuşma Terapisi” Bölümlerinin kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Moleküler Patoloji Anabilim Dalı kurulması ve bu Anabilim Dalında “Moleküler Patoloji Doktora Programı” açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- 2017-2018 öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz önlisans programlarına alınacak yatay geçiş öğrenci kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takviminin ekteki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesinin 8. ve 11. maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Staj Süresi ve Staj Dönemleri
MADDE 8-
(2) Normal öğrenim süresi içinde stajlarını tamamlamayan, ancak derslere devam koşulunu yerine getiren veya staja başvurduğu dönemdeki tüm derslerini başarmış veya yalnız sınavlara girmek üzere beklemeli duruma düşen öğrenciler, yapamadıkları stajlarını normal eğitim-öğretim yarıyılları içinde de yapabilirler.

(5) Stajlar, Akademik Takvim göz önüne alınarak ilgili birim yönetim kurulunca belirlenen günden itibaren başlar.
(6) Yaz öğretimi programında ders alan öğrencilerin staj dönemleri, yaz öğretimi bittikten sonra başlar.
(7) Stajlar, Bölüm/Birim Staj Komisyonu tarafından belirlenen süreler içerisinde kesintisiz olarak tamamlanır.
Stajın Değerlendirilmesi
MADDE 11- (1) Öğrenci, staj süresinin bitimini takip eden öğretim yarıyılının ilk otuz (30) gününe kadar, verilen programa uygun ve günlük olarak doldurulan staj defterini, her sayfasını çalıştığı işyeri yetkilisine onaylattıktan sonra Bölüm/ Birim Staj Komisyonu’na teslim eder.

KARAR 9- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 5. maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar
Akademik takvim ve öğretim yılı
Madde 5- (1) Akademik Takvim Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur ve her yarıyıl cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri hariç yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Bu süre teorik ve uygulamalı dersler, stajlar ve diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını kapsar. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Gerekli görüldüğü takdirde Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile dersler ve bunların sınavları cumartesi günleri de yapılabilir.

(2) Yüksekokul gerektiğinde yaz okulu açabilir. Yaz okulu öğretimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yaz Öğretimi Uygulama Esaslarına göre yapılır.
KARAR 10- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu bünyesinde yer alan Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) programına 2018-2019 öğretim yılında 30 (otuz) kişi kontenjan ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Üniversite Senatosu’nun, 25.10.2017 tarih ve 478/6 sayılı kararı ile belirlenen Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Recep Yiğit’in Genel Sekreter olarak atanması nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi uyarınca yerine Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Hacı Yakup Öztuna’nın yeni üye olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Bilimsel Araştırma Projelerinin Seçimi, Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesine İlişkin Yönerge’nin 21.maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Madde 21- Proje kapsamında satın alınacak mal, hizmet ve diğer tüm harcamaların projede yer alması esastır. Projeye ilişkin değişiklikler, proje yürütücüsünün talebine istinaden Komisyonun uygun görüşü ile gerçekleşebilir.
Proje süresinin tamamlanmasına üç ay kala, proje yürütücüsü ek süre talebi hariç olmak üzere projeye ilişkin değişiklik talepleri ve yeni harcama taleplerinde bulunamaz. 33 (otuz üç) ayını doldurmuş projelerde ise projeye ilişkin ek süre talebi dâhil olmak üzere değişiklik talepleri ve yeni harcama taleplerinde bulunamaz.
KARAR 13- Üniversitemiz bünyesinde “Güvenlik Bilimleri Fakültesi” kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oyçokluğu (21 Evet – 17 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 14- Üniversitemiz bünyesinde “Diş Hekimliği Fakültesi” kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oyçokluğu (46 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 15- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen Merkezin Kurulabilmesi için konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oyçokluğu (45 Evet – 2 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 16- Lyme Hastalığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen Merkezin kurulabilmesi için konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oyçokluğu (43 Evet – 4 Hayır) ile karar verildi.