19.12.2006/812

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 19.12.2006
Toplantı Sayısı : 812

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Gül Güner’in rahatsızlığı nedeniyle 26.12.2006 tarihinde yapılacak olan Doçentlik Bilim Sınavına katılamayacağından Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilme isteği.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Hülya Nevşehirliveziroğlu’nun 11.02.2007 tarihinden itibarin 11.02.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Fen-Edebiyat Fakültesinde görev yapmakta olan Azerbaycan uyruklu Prof.Dr. Efendi Nasibov’un 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 5. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Mümtaz Sağlam’ın 01.10.2006-30.06.2007 tarihleri arasında hafta sonları Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 2006-2007 etkinlik sezonunda açılacak sergilerin oluşturulmasında ve eser seçimlerinde, Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Zafer Öter’in, Fransa Hükümetinin burslusu olarak Fransa Perpignan Üniversitesinde Doktora teziyle ilgili araştırma ve incelemeler yapmak üzere 01.02.2007-30.06.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, burslu olarak Fransa’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında cübbe dikim ve satışlarından elde edilen KDV hariç 6.065,86.-YTL tutarın katkı payı dağıtımı.
 8. Hukuk Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Fakülte öğretim üyelerinin katkılarıyla Ekim-2006 ayı itibariyle elde edilen 25.033,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımı.
 9. Av.Filiz Askan’ın Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşe Havutçu’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 708,00.-YTL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 10. Mehmet Karayazgan’ın Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Veli Özer Özbek’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590,00.-YTL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 11. Devlet Konservatuvarı’ndan Fikret Arıkan hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca açılan soruşturma neticesinde, ilgili hakkında “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezası ile tecziyesi.
 12. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr Serkan Odaman’ın Fakültedeki görevlerini aksatmamak ve mesai saatleri dışında olmak üzere 01.01.2007 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle TOYOTA Yetkili Satıcısı Akdemir Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde “4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde İşçi ve İşveren Yükümlülükleri” konusunda proje hazırlamak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek hizmet karşılığında ilgili firma tarafından Ocak 2007 ayından itibaren her ayın ikinci haftası içinde KDV dahil 241,00.-YTL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 13. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin 2007 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesi.
 14. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. A.Harun Özdaş’ın, DBTE-166 no’lu Libya Açıklarında Deniz Tabanından Veri Toplama Projesi kapsamında 21.12.2006-21.12.2006 tarihlerinde yol dahil yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Günay Çifçi’nin, DBTE-166 no’lu Libya Açıklarında Deniz Tabanından Veri Toplama Projesi kapsamında 21.12.2006-21.12.2006 tarihlerinde yol dahil yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

  Toplantıda Bulunanlar
  Prof.Dr. Emin ALICI 
  Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
  Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
  Prof.Dr. Adil ESEN
  Prof.Dr. Ferda AYSAN
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
  Prof. Cengiz ÇEKİL
  Prof.Dr. Ayşe HAVUTÇU
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
  Prof.Dr. Hüseyin ELMALI
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
  Prof.Dr. Müjgan ŞALK
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
  Prof.Dr. İlknur CÖCEN
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL

Üniversite Yönetim Kurulu 19.12.2006 Salı günü saat 13.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Polat Soyer, Prof.Dr. Cüneyt Güzeliş ve Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan görevli oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri Prof.Dr. Ayşe Havutçu, Prof.Dr. Müjgan Şalk ve Prof.Dr. Tunç Alkın katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 11., 12., 13., 14. ve 15. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Gül Güner’in rahatsızlığı nedeniyle 26.12.2006 tarihinde yapılacak olan Doçentlik Bilim Sınavına katılamayacağından Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilme isteğinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına iletilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Hülya Nevşehirliveziroğlu’nun 11.02.2007 tarihinden itibarin 11.02.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Fen-Edebiyat Fakültesinde görev yapmakta olan Azerbaycan uyruklu Prof.Dr. Efendi Nasibov’un 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,5 katı (4.930,00.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Mümtaz Sağlam’ın 01.10.2006-30.06.2007 tarihleri arasında hafta sonları Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 2006-2007 etkinlik sezonunda açılacak sergilerin oluşturulmasında ve eser seçimlerinde, Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Zafer Öter’in, Fransa Hükümetinin burslusu olarak Fransa Perpignan Üniversitesinde Doktora teziyle ilgili araştırma ve incelemeler yapmak üzere 01.02.2007-30.06.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, burslu olarak Fransa’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında cübbe dikim ve satışlarından elde edilen KDV hariç 6.065,86.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının 08.12.2006 tarih ve 41/9 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda gerçekleştirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Hukuk Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Fakülte öğretim üyelerinin katkılarıyla Ekim-2006 ayı itibariyle elde edilen 25.033,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının 12.12.2006 tarih ve 25/15 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 9- Av.Filiz Askan’ın Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşe Havutçu’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 708,00.-YTL tutarın Ziraat Bankası Buca İzmir Şubesi 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Mehmet Karayazgan’ın Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Veli Özer Özbek’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590,00.-YTL tutarın Ziraat Bankası Buca İzmir Şubesi 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Devlet Konservatuvarı’nda sözleşmeli sanatçı olarak görev yapmakta iken “görevinden çekilmiş sayma” cezası verilen Fikret Arıkan’ın bu cezanın iptali talebiyle açtığı davada verilen, İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin 18.10.2006 tarih ve 2006/1510 Esas sayılı yürütmenin durdurulmasına dair ara kararı gereğince, ilgili hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 9/a, 15. ve 33/b maddeleri uyarınca “3 Yıl Süre İle Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezası verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 12- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr Serkan Odaman’ın Fakültedeki görevlerini aksatmamak ve mesai saatleri dışında haftada en çok bir gün olmak üzere 01.01.2007 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle, TOYOTA Yetkili Satıcısı Akdemir Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde “4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde İşçi ve İşveren Yükümlülükleri” konusunda proje hazırlamak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek hizmet karşılığında ilgili firma tarafından Ocak 2007 ayından itibaren her ayın ikinci haftası içinde KDV dahil 241,00.-YTL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5008 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin 2007 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. A.Harun Özdaş’ın, DBTE-166 no’lu Libya Açıklarında Deniz Tabanından Veri Toplama Projesi kapsamında 21.12.2006-21.12.2006 tarihlerinde yol dahil yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Günay Çifçi’nin, DBTE-166 no’lu Libya Açıklarında Deniz Tabanından Veri Toplama Projesi kapsamında 21.12.2006-21.12.2006 tarihlerinde yol dahil yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.