19.11.2002/637

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 19.11.2002
Toplantı Sayısı : 637

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Miraç Bayhan hakkındaki raporlar.
 3. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Deniz Ünsalan hakkındaki raporlar.
 4. İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Veli Urhan hakkındaki raporlar.
 5. Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Meral Özkan hakkındaki raporlar.
 6. Hukuk Fakültesi’nden, 29.05.2000 tarihinden itibaren doktora eğitimine devam etmek üzere yurtdışında görevlendirilen Arş.Gör. Murat Türe’nin Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmek üzere Avusturya Viyana Üniversitesi’nde 29.11.2002 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile maaşlı, maaş transferli, kırtasiye, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük Bütçesinden karışlanarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılması.
 7. Mühendislik Fakültesi’nden Rus uyruklu Tatyana Yakhno’nun, 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 8. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan yabancı uyruklu sanatçı öğretim elemanlarından, Prof.A.Kazım Ağalaroğlu, Ghenadie Potapovici, Ludmilla Potapovici, Shavkat A.Tursunov, Svetlana N. Tursunova’nın 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar görev sürelerinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 9. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden İran uyruklu Arş.Gör. Muhammed Mugaminiya’nın 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 10. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Makedonya uyruklu Arş.Gör. Sali Saliji’nin 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 11. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ile 22 öğretim elemanının 11 Ekim 2002 – 11 Ekim 2003 tarihleri arasında 1 yıl süre ile Fakültelerindeki görevlerini aksatmamak kaydıyla “BOTAŞ Doğalgaz Saha Çalışması” projesi kapsamında Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 12. Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem’in 01.02.2003 – 31.01.2004 tarihleri arasında (yol hariç) Alexander von Humboldt Vakfı tarafından tahsis edilen araştırma bursu kapsamında Giessen Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doçentlik teziyle ilgili araştırma yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Berna Musal’ın Amerika Birleşik Devletleri Soutern Illinois Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde IFME (International Fellowships in Medical Education) bursunu kazanması nedeniyle araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 20 Şubat 2003 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Doç.Dr. Günay Çiftçi, Arş.Gör. Gündüz Gürhan, Arş.Gör. Canan Öztürk’ün “Türkiye Kıyıları 02 Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları IV.Ulusal Konferansı”na bildiri ile katılmak üzere, 05-08 Kasım 2002 tarihleri arasında İzmir’de yolluksuz, yevmiyesiz, Doç.Dr. Günay Çiftçi ve Arş.Gör.Dr. Gündüz Gürhan’ın 50.000.000.-TL, Arş.Gör. Canan Öztürk’ün ise 25.000.000.-TL katılım ücretlerinin Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 15. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Gönül Budak, Doç.Dr. Gülay Budak ve Yrd.Doç.Dr. Vahap Tecim”in HSC Küresel Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi’nin “İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Programı”nda akademik danışmanlık yapmak üzere 02.11.2002-11.01.2003 tarihleri arasında kurumda görevlerini aksatmadan Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 16. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Gül Ergör’ün Dünya Bankası’nın yürüttüğü “Doğu Avrupa ve Orta Asya Ülkelerinde Sürveyans Sistemleri” konulu projede kısa dönem konsültanlık görevi ile Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 17. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Abbas Türnüklü’nün 2002-2003 öğretim yılında Çarşamba günleri 14.00-15.00 saatleri arasında 28 hafta süreyle Ankara Öğretim Derneği Tevfik Fikret Eğitim Vakfı Okullarında akademik danışmanlık hizmeti vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 18. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.vekili Av.Füsun Menteşe’nin, Dinç Bilgin vekili Av.Müjdat Gültekin’in ve Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden bilimsel görüş istemi.
 19. 2003 yılı Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden öğrenci bursları için ayrılmış olan 1.500.000.000.000.(Birtirilyonbeşyüzmilyar).-TL ödeneğin öğrencilerimize dağıtım esasları.
 20. Güzel Sanatlar Fakültesi’ne 2002-2003 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin tespiti.
 21. Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılması.
 22. Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne Araştırma Görevlisi kadrosu aktarılması.
 23. İlahiyat Meslek Yüksekokulu ile İlahiyat Fakültesi arasında kadro aktarması yapılması.
 24. Buca Eğitim Fakültesi’nden 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesine göre görev yapmakta olan öğretim elemanı için kadro aktarılması.
 25. 2002 Yılında açıktan atama izni kullanılacak Araştırma Görevlisi kadrolarının birimlerimiz arasında dağılımı.
 26. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.11.2001 tarih ve 26938 sayılı yazısı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Güzel Sanatlar Anabilim Dallarında sürdürülen lisansüstü eğitimin Güzel Sanatlar Enstitüsüne devredilmesi nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca görev yapan ekli listede belirtilen Araştırma Görevlilerinin kadroları ile birlikte aktarılması.
 27. Devlet Konservatuvarı’ndan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar görev sürelerinin uzatılması.
 28. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Zeynep Sercan’ın NIH-NCI’da Moleküler ve Hücresel Biyoloji Laboratuvarında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde 19 Kasım 2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 29. 22.10.2002 tarihli Üniversite Yönetim Kurulu’nda tespit edilen Devlet Konservatuvarı’na 2002-2003 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin yeniden belirlenmesi teklifi.
 30. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Vahap Tecim’in 01.07.2002 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile Bolu Valiliği Bilgi İşlem Merkezi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezinin kurulmasında proje sorumlusu olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve Bolu Valiliği’nin 2002 Kasım ayı son haftasında KDV dahil 2.500.000.000.-TL ve 2002 Aralık ayı son haftasında KDV dahil 2.500.000.000.-TL tutarı Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılması.
 31. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Cemile Gürçay’ın 12.11.2002 – 31.12.2002 tarihleri arasında mesai saatleri dışında CONSTAR Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. için akademik danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından 2002 Aralık ayının 2.haftasında KDV dahil1.000.000.000.-TL tutarı Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılması.
 32. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr.İ.Ethem Tankut’un 18 Ekim 2002 tarihinde Denizli’de İLSAN İlaç ve Hammadde Sanayii için yapmış olduğu “Reflü Özofajit” konulu konuşma karşılığı ilgili firma tarafından ödenen 640.000.000.-TL tutarın yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla ödemesinin yapılması.
 33. Üniversite Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 18.11.2002 tarih ve 203 sayılı kararı.
 34. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Valery Yakhno’nun 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ve 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 35. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Zafer Akçığ’ın afet işlerinde toplantıya katılmak üzere, Ankara’da 22 Kasım 2002 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Jeofizik Mühendisliği Bölümü döner sermaye payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 36. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. M.Yalçın Koca’nın Limontepe Projesi kapsamında inceleme yapmak üzere, Ankara’da 22 Kasım 2002 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Limontepe Projesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 37. Tıp Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Hakkı Ogün Sercan’ın NIH-NCI’da Moleküler ve Hücresel Biyoloji Laboratuvarında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde 19 Kasım 2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 38. Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör.Arif Manaflı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Armoni Bandosu ve Kent Orkestrası Şefliğinin 19 Kasım 2002 Gaziemir Atatürk Kültür Merkezinde saat: 20.30’da ve 26 Kasım 2002 İsmet İnönü Sanat Merkezinde saat: 20.30’da düzenlediği halk konserlerinde derslerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 39. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Serkan Saydam’ın witwatersrand Üniversitesi’nde post-doktora bursu kapsamında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Johannesburgy/Güney Afrika’da 03 Haziran 2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olan görevlendirmesinin; 15 Kasım 2002 – 03 Haziran 2003 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak değiştirilerek 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

 

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Nilgün MORALI

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Tunç ALKIN

 

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Yönetim Kurulu 19.11.2002 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan görevli olduğu için toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Tunç Alkın katıldı.
Prof.Dr. Mehmet Füzün rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 4., 5., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38. ve 39. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2-
 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Miraç Bayhan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Miraç Bayhan hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporlardan dördünün olumlu, birisinin olumsuz olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Miraç Bayhan’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Deniz Ünsalan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Deniz Ünsalan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporlardan ikisinin olumlu birinin olumsuz olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini bildirdiler.
KARAR 4-
 İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Veli Urhan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Veli Urhan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini bildirdiler.
KARAR 5-
 Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Meral Özkan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Meral Özkan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini bildirdiler.
KARAR 6-
 Hukuk Fakültesi’nden 29.05.2000 tarihinden itibaren doktora eğitimine devam etmek üzere yurtdışında görevlendirilen Arş.Gör. Murat Türe’nin Özel hukuk Bölümü Ticaret Hukuku anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmek üzere Avusturya Viyana Üniversitesi’nde 29.11.2002 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile maaşlı, maaş transferli, kırtasiye, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük Bütçesinden karşılanarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 Mühendislik Fakültesi’nden Rus uyruklu Tatyana Yakhno’nun, 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (4.277.280.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan yabancı uyruklu sanatçı öğretim elemanlarından, 
a) Azerbaycan uyruklu Prof.A.Kazım Ağalaroğlu’nun, aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının aynı (2.033.986.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle, 
b) Moldova uyruklu Ghenadie Potapovici’in, aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1.75 katı (1.575.376.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle,
c) Moldova uyruklu Ludmilla Potapovici’in, aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1.75 katı (1.575.376.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle,
d) Özbekistan uyruklu Shavkat A.Tursunov’un, aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1.75 katı (1.575.376.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle,
e) Özbekistan uyruklu Svetlana N. Tursunova’nın aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1.75 katı (1.575.376.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle, 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar görev sürelerinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden İran uyruklu Arş.Gör. Muhammed Mugaminiya’nın 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi) olarak brüt 1.305.120.000.-TL ücret ödenmek suretiyle görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Makedonya uyruklu Arş.Gör. Sali Saliji’nin 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi) olarak brüt 1.263.150.000.-TL ücret ödenmek suretiyle görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ile ekli listede yer alan 22 öğretim elemanının 11 Ekim 2002 – 11 Ekim 2003 tarihleri arasında 1 yıl süre ile Fakültelerindeki görevlerini aksatmamak kaydıyla “BOTAŞ Doğalgaz Saha Çalışması” projesi kapsamında Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
 Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem’in 01.02.2003 – 31.01.2004 tarihleri arasında (yol hariç) Alexander von Humboldt Vakfı tarafından tahsis edilen araştırma bursu kapsamında Giessen Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doçentlik teziyle ilgili araştırma yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
 Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Berna Musal’ın Amerika Birleşik Devletleri Soutern Illinois Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde IFME (International Fellowships in Medical Education) bursunu kazanması nedeniyle araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 20 Şubat 2003 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Doç.Dr. Günay Çiftçi, Arş.Gör. Gündüz Gürhan, Arş.Gör. Canan Öztürk’ün “Türkiye Kıyıları 02 Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları IV.Ulusal Konferansı”na bildiri ile katılmak üzere, 05-08 Kasım 2002 tarihleri arasında İzmir’de yolluksuz, yevmiyesiz, Doç.Dr. Günay Çiftçi ve Arş.Gör.Dr. Gündüz Gürhan’ın 50.000.000.-TL, Arş.Gör. Canan Öztürk’ün ise 25.000.000.-TL katılım ücretlerinin Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Gönül Budak, Doç.Dr. Gülay Budak ve Yrd.Doç.Dr. Vahap Tecim”in HSC Küresel Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi’nin “İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Programı”nda akademik danışmanlık yapmak üzere 02.11.2002-11.01.2003 tarihleri arasında Fakültedeki görevlerini aksatmadan Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine, verilecek olan bu hizmet karşılığında Döner Sermaye Saymanlığı’na KDV dahil 650.000.000.-TL’nin şirket tarafından yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
 Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Gül Ergör’ün Dünya Bankası’nın yürüttüğü “Doğu Avrupa ve Orta Asya Ülkelerinde Sürveyans Sistemleri” konulu projede kısa dönem konsültanlık görevi ile Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve kendisine ödenecek 4.983.000.000.-TL ücretin yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye Saymanlığına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
 Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Abbas Türnüklü’nün 2002-2003 öğretim yılında Çarşamba günleri 14.00-15.00 saatleri arasında 28 hafta süreyle Ankara Öğretim Derneği Tevfik Fikret Eğitim Vakfı Okullarında akademik danışmanlık hizmeti vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve adı geçen kurumca görevlendirme süresince saati 50.000.000.-TL’den 1.400.000.000.-TL’nin Döner Sermaye İşletmesi’nin Ziraat Bankası DEÜ Tıp Fakültesi Şubesindeki 60678 no’lu hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
 a) Türkiye Garanti Bankası A.Ş.vekili Av.Füsun Menteşe ile Dinç Bilgin vekili Av.Müjdat Gültekin’in Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez’den,
b) Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nevzat Koç’tan, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemlerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-
 a) 2003 yılında Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden verilecek olan burslar için Burs Esaslarındaki koşulları sağlamak kaydıyla, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Ekim, Kasım, Aralık 2003 aylarında başarılı ve ihtiyaç sahibi 1750 öğrenciye aylık 50.000.000.-TL, 550 öğrenciye de 2003 yılı boyunca (12 ay ) 70.000.000. -TL burs verilmesine, burs verilecek öğrencilerin ilgili Fakülte Dekanlığı, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüğü’nün veya Rektörlük Birimlerinin teklifi üzerine Burs Üst Komisyonu Kararı ile seçilmesine,
b) 2003 yılında Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden; Üniversiteler Spor Federasyonunun (ÜSF) organize ettiği en üst düzeydeki ligde ilk üç dereceye giren sporcu öğrenciler ile ÜSF veya ilgili Ulusal Spor Federasyonunun Uluslararası düzeyde yapılan spor yarışmalarına katılan ve milli takımlarda görev alan sporcu öğrenciler ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce her yıl düzenli olarak organize edilen Halk Oyunları, Türk Halk Müziği, Kültür ve Sanat branşlarındaki Türkiye birinciliği Final Yarışmalarına katılıp ilk üç dereceye giren öğrencilere, 550 kişiye kişi başına aylık 70.000.000.-TL olarak verilen Burs kontenjanının en fazla %20’sinin tahsis edilmesine ve bu kategoriden burs almaya hak kazanacak öğrencilerin tespit edilme koşullarının Burs Üst Komisyonu tarafından belirlenmesine, 
c) Yukarıda sayılan burslardan yararlanan öğrencilerden daha sonra ayrılan veya ihtiyaç sahibi olmadığı tespit edilenlerin bulunması halinde Burs Üst Komisyonu Kararı ile bu öğrencilerin yerine başka öğrencilerin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-
 Güzel Sanatlar Fakültesi’ne 2002-2003 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerin alacakları dersler için kredi saati başına 40.000.000.-TL (Kırkmilyon) alınmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21-
 Üniversitemiz çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22-
 Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne Araştırma Görevlisi kadrosunun aktarılmasına oybirliği ile karar verildi..
KARAR 23-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25-
 2002 Yılında açıktan atama izni kullanılacak Araştırma Görevlisi kadrolarının birimlerimiz arasında dağılımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26-
 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.11.2001 tarih ve 26938 sayılı yazısı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Güzel Sanatlar Anabilim Dallarında sürdürülen lisansüstü eğitimin Güzel Sanatlar Enstitüsüne devredilmesi nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca görev yapan ekli listede belirtilen Araştırma Görevlilerinin kadroları ile birlikte aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27-
 Konservatuvar Yönetim Kurulu’nun 01.11.2002 tarih ve 25/2 sayılı kararı doğrultusunda; 32 sözleşmeli sanatçı öğretim elemanının 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar görev sürelerinin 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28-
 Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Zeynep Sercan’ın NIH-NCI’da Moleküler ve Hücresel Biyoloji Laboratuvarında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde 19 Kasım 2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29-
 Devlet Konservatuvarı’na 2002-2003 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edilecek öğrenciler için bireysel derslerden ders saati başına yıllık 500.000.000.-(Beşyüzmilyon) TL, toplu derslerden ders saati başına 250.000.000.-(ikiyüzellimilyon) TL, ücret alınmasına, ücretlerin iki eşit taksitte birinci ve ikinci yarıyıl başında ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Vahap Tecim’in 01.07.2002 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile Bolu Valiliği Bilgi İşlem Merkezi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezinin kurulmasında proje sorumlusu olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Fakültesindeki görevlerini aksatmamak kaydıyla görevlendirilmesine ve Bolu Valiliği’nce verilecek hizmet karşılığında KDV dahil toplam 5.000.000.000.-TL’nı fatura karşılığı iki taksitte; 2002 Kasım ayı son haftasında KDV dahil 2.500.000.000.-TL’nı ve 2002 Aralık ayı son haftasında KDV dahil 2.500.000.000.-TL’nı Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Cemile Gürçay’ın 12.11.2002 – 31.12.2002 tarihleri arasında Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında CONSTAR Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. için akademik danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından 2002 Aralık ayının 2.haftasında KDV dahil 1.000.000.000.-TL tutarı Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32-
 Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr.İ.Ethem Tankut’un 18 Ekim 2002 tarihinde Denizli’de İLSAN İlaç ve Hammadde Sanayii için yapmış olduğu “Reflü Özofajit” konulu konuşma karşılığı ilgili firma tarafından ödenen 640.000.000.-TL tutarın yasal kesintiler yapıldıktan sonra Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı hesabına ödemesinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33-
 Üniversite Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 18.11.2002 tarih ve 203 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
A)
 Hukuk Fakültesi Cilt 4, Sayı 2, 2002 dergisinin basımına,
a) Basılacak miktarın: 500 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no: 09.1300.0000.000/BY.02.030.296 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalıma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine,
B) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Şenay Üçdoğruk’un hazırlamış olduğu “Multinominal Logit Model: Bölgelerarası İşgücü Tercihleri Analizi” adlı kitabının basımına,
a) Basılacak miktarın : 250 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no: 09.1600.0000.000/DK.02.046.297 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalıma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 250 adet olarak gerçekleştirilmesine,
KARAR 34-
 Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Valery Yakhno’nun 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (4.514.300.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ve 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35-
 Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Zafer Akçığ’ın afet işlerinde toplantıya katılmak üzere, Ankara’da 22 Kasım 2002 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Jeofizik Mühendisliği Bölümü döner sermaye payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36-
 Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. M.Yalçın Koca’nın Limontepe Projesi kapsamında inceleme yapmak üzere, Ankara’da 22 Kasım 2002 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Limontepe Projesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37-
 Tıp Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Hakkı Ogün Sercan’ın NIH-NCI’da Moleküler ve Hücresel Biyoloji Laboratuvarında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde 19 Kasım 2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38-
 Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör.Arif Manaflı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Armoni Bandosu ve Kent Orkestrası Şefliğinin 19 Kasım 2002 Gaziemir Atatürk Kültür Merkezinde saat: 20.30’da ve 26 Kasım 2002 İsmet İnönü Sanat Merkezinde saat: 20.30’da düzenlediği halk konserlerinde derslerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39-
 Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Serkan Saydam’ın Witwatersrand Üniversitesi’nde post-doktora bursu kapsamında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Johannesburgy/Güney Afrika’da 03 Haziran 2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olan görevlendirmesinin; 15 Kasım 2002 – 03 Haziran 2003 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak değiştirilerek 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.