19.08.2014/430

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 19.08.2014
Toplantı Sayısı : 430

GÜNDEM        :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan bazı lisansüstü programların öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
  3. 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılında İzmir Meslek Yüksekokulu’nun öğretim planında yer alan BLP 4105 Yazılım Kurulumu ve Yönetimi (Örgün + İ.Ö.) ile BLP 4109 Grafik ve Animasyon (Örgün + İ.Ö.) derslerinin Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasların 6.maddesinin (c) bendi uyarınca uzaktan öğretim yoluyla verilmesi.
  4. Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
  5. Buca Eğitim Fakültesi’nde 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde son sınıfta bulunacak olan öğrenciler ile mezun olanlar için gelecek güz döneminden itibaren açılması düşünülen sertifika programlarında kontenjan belirlenmesi.
  6. Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Programları (Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü ile Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü) öğrenim sürelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 2014-2015 öğretim yılından itibaren 4 yıla indirilmesi nedeniyle öğretim planlarında değişiklik yapılması.
  7. Dokuz Eylül Üniversitesi İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi adının “İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak değiştirilmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. A.Murat TUNCAY
Prof.Dr. Melek MERDİVAN
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Doç.Dr. Koray ATİLA
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Utku UTKULU
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Alp TİMUR
Doç.Dr. S.Cengiz YESÜGEY
Prof.Dr. Sacit ÖZER
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
Prof.Dr. Melda SUR
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
Prof.Dr. Banu DURUKAN
Prof.Dr. Ayşe YÜCE
Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
Prof.Dr. Ferah YILMAZ
Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
Doç.Dr. Ali Günay BALIM
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
Prof.Dr. İlhan ÖZTOP
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Öğr.Gör. Melis ULUĞTEKİN
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Nursen İLÇİN
Yrd.Doç.Dr. Gönül ALKAN
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
Prof.Dr. Atalay ARKAN
Öğr.Gör. Beyhan KESKİNÖZ
Raportör Prof.Dr. Can KARACA

Üniversite Senatosu 19.08.2014 Salı günü saat 16.30’da Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Halil Köse başkanlığında 13 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Abbas Türnüklü, Prof.Dr. Yunus Doğan, Prof.Dr. Remzi Yağcı, Prof.Dr. Barbaros Çetin, Prof.Dr. A.Murat Tuncay, Doç.Dr. Özlem Küçükgüçlü, Prof.Dr. Yeşim Kamile Aktuğlu, Prof.Dr. Yıldırım Ertutar, Doç.Dr. Koray Atila, Prof.Dr. Utku Utkulu, Prof.Dr. Osman Avşar Kurgun, Prof.Dr. Alp Timur ve Prof.Dr. Sacit Özer görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. İsmail Sökmen, Prof.Dr. Atilla Orbay, Prof.Dr. Kemal Arı, Prof.Dr. Faik Erdeniz Özel, Prof.Dr. Nur Olgun, Prof.Dr. Tolga Elbir, Prof.Dr. Sema Savcı, Prof.Dr. Hüseyin Avni Egeli ve Yrd.Doç.Dr. Kadim Öztürk görevli/mazeretli  olduğundan  toplantıya Dekan Vekilleri Prof.Dr. Melek Merdivan ve Doç.Dr. S.Cengiz Yesügey ile Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu, Prof.Dr. Ferah Yılmaz, Prof.Dr. İlhan Öztop, Öğr.Gör. Melis Uluğtekin, Yrd.Doç.Dr. Nursen İlçin, Yrd.Doç.Dr. Gönül Alkan ve Öğr.Gör. Beyhan Keskinöz katıldı.
Gündeme 6. ve 7. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2 – Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan bazı lisansüstü programların öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 13.06.2014 tarih ve 03/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılında İzmir Meslek Yüksekokulunun öğretim planında yer alan “ BLP 4105 Yazılım Kurulumu ve Yönetimi (Örgün + İ.Ö.)” , “BLP 4109 Grafik ve Animasyon (Örgün + İ.Ö.)” derslerinin Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasların 6/c maddesi uyarınca sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.    
KARAR 4- Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının yürürlükten kaldırılarak yerine Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oyçokluğu (35 evet – 1 hayır) ile karar verildi.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi’nde 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde son sınıfta bulunacak olan öğrenciler ile mezun olanlar için gelecek güz döneminden itibaren açılması düşünülen Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika programlarına 1000 (bin) kontenjan ayrılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 6- Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Programları (Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü ile Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü) öğrenim sürelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca, 2014-2015 öğretim yılından itibaren 4 yıla indirilmesi nedeniyle öğretim planlarında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 05.08.2014 tarih ve 03/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Dokuz Eylül Üniversitesi İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 
Madde 1- 19 Ekim 2011 ve 28089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nde yer alan Merkez adı “Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi (İBG-İzmir)” olarak değiştirilmiştir.
Yürürlük
Madde 2- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.