19.04.2005/307

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 19.04.2005
Toplantı Sayısı : 307

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında yatay geçiş yoluyla Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjanları ve koşullarının belirlenmesi.
  3. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimlere alınacak öğrenci kontenjanları ve koşullarının belirlenmesi.
  4. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim planında değişiklik yapılması.
  5. İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Lisans Bölümü ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğretim planlarında yer alan seçmeli dersler listesinde değişiklik yapılması.
  6. 5316 Sayılı Kanunun 1.maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenmiş olan geçici 50. ve 51. maddelerin uygulanmasına ilişkin esasların görüşülmesi.
  7. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevliliği ve Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları, Puanlama Sistemine bir madde eklenmesi konusu.
  8. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sosyal Amaçlı Tesisler İşletme Yönergesi.
  9. Sağlık Bilimleri Enstütüsü’nde Sinirbilimleri Anabilim Dalı açılarak, bu Anabilim Dalında “Temel Sinirbilimler Yükseklisans Programı”, “Temel Sinirbilimler Doktora Programı”, “Klinik Sinirbilimler Yükseklisans Programı”, “Klinik Sinirbilimler Tezsiz Yükseklisans Programı” açılması.
  10. Troy State Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında akademik işbirliği protokolü.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN
Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN Prof.Dr. Nur OLGUN
Prof.Dr. Adil ESEN Prof.Dr. Nurullah AKKOÇ
Prof.Dr. Ferda AYSAN Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
Prof. Cengiz ÇEKİL  
Prof.Dr. Binnur GÜRLER  
Prof.Dr. Şeref ERTAŞ  
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR  
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ  
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ  
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN  
Prof. Memduh ÖZDEMİR  
Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU  
Prof.Dr. M.Fırat KUTLUK  
Prof.Dr. Polat SOYER  
Prof.Dr. Sadık ACAR  
Prof.Dr. Nevzat AŞIK  
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN  
Prof.Dr. Sezai GÖKSU  
Prof.Dr. Feza AKGÜR  
Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR  
Prof.Dr. Bülent CİHANGİR  
Prof.Dr. Recep YAPAREL  
Prof.Dr. Sedef GİDENER  
Prof.Dr. Cahit HELVACI  
Prof.Dr. Oğuz ADANIR  
Prof.Dr. Gül GÜNER  
Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER  
Prof.Dr. Güldem CERİT  
Prof. Gülser ERYÜMLÜ  
Prof.Dr. M.Özlen PEKER  
Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN  
Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU  
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN  
Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL  

Üniversite Senatosu 19.04.2005 Salı günü saat 17.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında beş üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ergün Aybars görevli olduğu için toplantıya Müdür Vekili Yrd.Doç.Dr. Kenan Kırkpınar katıldı.
Prof.Dr. Ertuğrul Benzeden, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu, ve Yrd.Doç.Dr. Kadim Öztürk görevli, Prof.Dr. Nur Olgun ve Prof.Dr. Nurullah Akkoç mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda; 9. ve 10. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- 2005-2006 öğretim yılında yatay geçiş yoluyla Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjanlarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimlerine 2005-2006 öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları ve koşullarının ekteki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- İlahiyat Fakültesi’nin İlahiyat Lisans Bölümü ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğretim planlarında yer alan seçmeli dersler listesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- 5316 Sayılı Kanunun 1.maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenmiş olan geçici 50. ve 51. maddelerin uygulanmasına ilişkin esasların ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevliliği ve Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları, Puanlama Sistemine bir madde eklenmesi konusunun gelecek toplantıda yeniden gündeme getirilmesinin uygunluğuna karar verildi.
KARAR 8- Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sosyal Amaçlı Tesisler İşletme Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde; 2005-2006 öğretim yılından itibaren “Sinirbilimler Anabilim Dalı” açılmasına, bu anabilim dalında;
– Temel Sinirbilimler Yükseklisans Programı”, “Temel Sinirbilimler Doktora Programı”, “Klinik Sinirbilimler Yükseklisans Programı”, “Klinik Sinirbilimler Tezsiz Yükseklisans Programı” açılmasına ve bu programlara ait öğretim planlarının ekteki şekilde onaylanmasına, konunun Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. ve 7.maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemiz ile ABD Troy State Üniversitesi arasında ekte yer alan akademik işbirliği protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.