18.08.2009/354

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 18.08.2009
Toplantı Sayısı : 354

 GÜNDEM       :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 14.maddesinde değişiklik yapılması.
 3. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 2009-2010 öğretim yılı akademik takvimine bütünleme sınavı eklenmesi.
 4. Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 5. Hemşirelik Yüksekokulu yarıyıl içi ve yaz uygulama/staj yönergesinde değişiklik yapılması.
 6. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı” kurulması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 04.08.2008 tarih ve 2972-20208 sayılı yazısı ile açılması uygun görülen “Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans Programı” ile “İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans Programı”nın bu anabilim dalı bünyesinde yer alması.
 7. Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları hazırlanıncaya kadar Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin Uygulanması.
 8. Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun 2009-2010 öğretim yılı akademik takviminin belirlenmesi.
 9. 29.08.1988 tarih ve 19914 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan DEÜ Öğrenci Yurtları Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılması.
 10. DEÜ Yurtlar Uygulama Esasları.
 11. DEÜ Öğrenci Toplulukları Uygulama Esasları.
 12. DEÜ Konukevi İşletmesi Uygulama Esasları.
 13. Üniversitemiz ile Amerika Birleşik Devletleri Maine Denizcilik Akademisi (Maine Maritime Academy) arasındaki Ortak Lisans Programı Protokolü.
 14. Sınıf Geçme Sisteminden, Ders Geçme Sistemine geçen Mühendislik Fakültesi Bilgisayar, Jeoloji ve Maden Mühendisliği Bölümlerinin yeni öğretim planlarına ait intibak esaslarına ilave yapılması.
  Toplantıda Bulunanlar Toplandıta Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. Alp TİMUR Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY  
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK  
  Prof.Dr. Remzi YAĞCI  
  Prof.Dr. Semih ÇELENK  
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ  
  Prof.Dr. Öcal USTA  
  Prof.Dr. Ömer DUMLU  
  Prof.Dr. Hülya KOÇ  
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN  
  Prof.Dr. Elif AKALIN  
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL  
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ  
  Prof.Dr. Melda SUR  
  Prof.Dr. Nevzat AŞIK  
  Prof.Dr. Ömür ÖZMEN  
  Prof.Dr. Hülya KOÇ  
  Prof.Dr. Ayşe OKUR  
  Prof.Dr. Tunç ALKIN  
  Doç.Dr. Kemal ARI  
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ  
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER  
  Prof.Dr. H.C. İbrahim ATALAY  
  Prof.Dr. Cahit HELVACI  
  Prof.Dr. Oğuz ADANIR  
  Prof.Dr. Sedat KARADEMİR  
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY  
  Doç.Dr. Kürşad GENÇ  
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT  
  Öğr.Gör. Mustafa SUYOLCU  
  Doç.Dr. Salih ANGIN  
  Doç.Dr. Samiye METE  
  Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU  
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN  
  Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN  
  Prof.Dr. Atalay ARKAN  
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN  
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK  
  Prof.Dr. Can KARACA  

Üniversite Senatosu 18.08.2009 Salı günü saat 10.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Serdar Kurt, Prof.Dr. Orcan Gündüz, Prof.Dr.Y. Hakan Abacıoğlu, Prof.Dr. Gül Güner, Prof. Aykut Yafe, Prof.Dr. Z.Candan Algun ve Prof.Dr. Besti Üstün izinli oldukları için Dekan Vekilleri Prof.Dr. Remzi Yağcı, Prof.Dr. Hülya Koç ve Prof.Dr. Elif Akalın, Müdür Vekilleri Doç.Dr. Kürşad Genç, Öğr.Gör. Mustafa Suyolcu, Doç.Dr. Salih Angın ve Doç.Dr. Samiye Mete toplantıya katıldılar.
Prof.Dr. Ceyhan Aldemir ve Prof.Dr. Ali Nazım Sözer izinli, Prof.Dr. Murat Tuncay mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 14. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 14.maddesinin 11. fıkrasında aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Madde 14-(11.fıkra)
Bir dersin ara sınav ve sınavları, yarıyıl sonu ve yıl sonu sınavından başarısız olan öğrencilere yarıyıl sonunda bütünleme sınav hakkı verilir.”
KARAR 3- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 2009-2010 öğretim yılı akademik takviminin güz ve bahar yarıyıllarına aşağıda belirtilen tarihlerde bütünleme sınavı eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

Güz Yarıyılı

Bahar Yarıyılı

01.02.10-06.02.10

21.06.10-26.06.10

KARAR 4- Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılmasına ilişkin konunun reddine karar verildi.
KARAR 5- Hemşirelik Yüksekokulu Yarıyıl İçi Ve Yaz Uygulama/Staj Yönergesi’nin adının “Hemşirelik Yüksekokulu Uygulama Yönergesi” olarak değiştirilmesi ve bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı” kurulmasına Enstitü bünyesinde açılan  “Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans Programı” ile “İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans Programı”nın bu anabilim dalına aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oyçokluğu (39 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 7- Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun 2009-2010 öğretim yılı akademik takviminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
Foça Reha Midilli Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 2009-2010 öğretim yılı akademik takvimi 

I.Yarıyıl Dersler Yarıyılsonu Sınavı Büt.Sınavı Kayıt Yen. ve Ders Kaydı II.Yarıyıl Dersler Yarıyılsonu Sınv. Büt.Sınavı.
28.09.09-09.01.10 11.01.10-23.01.10 08.02.10-12.02.10 15.02.10-28.05.10 31.05.10-12.06.10

KARAR 9- 29.08.1988 tarih ve 19914 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan DEÜ Öğrenci Yurtları Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtlar Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim-Kültür-Sanat-Spor Etkinlikleri ve Öğrenci Toplulukları Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Dokuz Eylül Üniversitesi Konukevi İşletmesi Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemiz Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu ile Amerika Birleşik Devletleri Maine Denizcilik Akademisi (Maine Maritime Academy) arasında ekte yer alan Ortak Lisans Programı Protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- 2009-2010 öğretim yılından itibaren sınıf geçme sisteminden ders geçme sistemine geçen Mühendislik Fakültesi’nin Bilgisayar, Jeoloji ve Maden Mühendisliği Bölümlerinin yeni öğretim planlarına ait intibak esaslarının Fakülte Kurulu’nun 06.08.2009 tarih ve 5/6 sayılı kararı doğrultusunda ilave maddelerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.