18.03.2020/535

Yayınlanma Tarihi: 12-06-2020

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 18.03.2020                                                                             Toplantı Sayısı : 535

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yurt dışından öğrenci kabulü başvuru, sınav ve kayıt takviminin belirlenmesi.
 3. Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Çalgı Onarım-Yapımı Anasanat Dalı bünyesinde Yaylı Çalgı Yapımı Onarımı Sanat Dalının açılması.
 4. Üniversitemiz Özel Öğrenci Yönergesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 5. Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 6. Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarının 8. maddesinde değişiklik yapılması.
 7. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsünün lisansüstü programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 8. Efes Meslek Yüksekokulu önlisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 9. Torbalı Meslek Yüksekokulu önlisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 10. Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’nin 8.maddesinde değişiklik yapılması.
 11. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun İzmir Biyotıp ve Genom Merkezine transfer olması ve işlevselliğini yitirmesi dolayısıyla kapatılarak Yönergesinin iptal edilmesi.
 12. “Dokuz Eylül Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu” kurulması ve Yönerge taslağı ile bu Yönergenin HADMEK tarafından kabul edilerek, yürürlüğe girdiği tarihten  itibaren DEÜ-Multidisiplin Laboratuvarları HADYEK ve DEÜ-TF HADYEK’in kapatılması ve Yönergelerinin iptal edilmesi.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

 

Prof.Dr. Ercan AKPINAR    

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Engin AKDENİZ     

 

Prof.Dr. Aylin ALIN  

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA 

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER   

 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ  

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN   

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr. Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

 

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN

 

Prof.Dr. Okan TUNA

 

Prof.Dr. Gülay DİRİK

 

Prof.Dr. Muhammed DENİZ

 

Prof. Halil YOLERİ

 

Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN

 

Prof.Dr. Mustafa ALP

 

Prof.Dr. Yaşar UYSAL

 

Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ

 

Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU

 

Prof.Dr. Hümeyra BİROL

 

Prof.Dr. Talip GÜNGÖR

 

Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

 

Prof.Dr. M.Derya ERÇAL 

 

Doç.Dr. Başak OCAK

 

Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR 

 

Prof.Dr. Hanifi ÖZCAN

 

Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL       

 

Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN

 

Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU

 

Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ

 

Prof.Dr. Nur OLGUN  

 

Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU

 

Prof.Dr. Erkan GÖKSU   

 

Prof.Dr. Ali TOPAL  

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI  

 

Prof.Dr. Nihal GELECEK     

 

Prof.Dr. Berrin ONARAN

 

Prof.Dr. Kürşad KUTLUK     

 

Doç.Dr.  Övünç BARDAKOĞLU

 

Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK

 

Prof.Dr. Kamil İŞERİ      

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

 

Üniversite Senatosu 18.03.2020 Çarşamba günü saat 16.30’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr.Nükhet Hotar başkanlığında 1 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.

Prof.Dr. Remzi Yağcı raporlu olması nedeniyle toplantı Dekan Vekili Prof.Dr. Engin Akdeniz katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Ali Özcan izinli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek  maddenin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yurt dışından öğrenci kabulü başvuru, sınav ve kayıt takviminin belirlenmesine ilişkin konu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

2020-2021 eğitim-öğretim yılı yurt dışından öğrenci kabulü başvuru, sınav ve kayıt takviminin aşağıdaki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

2020 Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Takvimi

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

30 Mart 2020

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ

12 Nisan 2020

SINAV TARİHİ VE SAATİ

17 Mayıs 2020 – 10:00

SINAV SONUÇ İLANI

22 Mayıs 2020

YERLEŞTİRME SONUÇ İLANI

15 Haziran 2020

KAYIT TARİHLERİ

29 Haziran – 10 Temmuz 2020

 

KARAR 3- Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Çalgı Onarım-Yapımı Anasanat Dalı bünyesinde Yaylı Çalgı Yapımı Onarımı Sanat Dalının açılmasına ilişkin Müdürlüğün 26.02.2020 tarihli ve 475 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Çalgı Onarım-Yapımı Anasanat Dalı bünyesinde Yaylı Çalgı Yapımı Onarımı Sanat Dalının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4- Üniversitemiz Özel Öğrenci Yönergesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin konu görüşüldü.

Görüşmeler sonunda;

Üniversitemiz Özel Öğrenci Yönergesinin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5- Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün 02.03.2020 tarihli ve 256 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

       Ders Sayı ve Kredileri, Öğrenim Süreleri

       Madde 17-

       a)Yüksek Lisans 6- Anasanat/Anabilim/Sanat/Bilim Dalları kendi öğretim planları dışında diğer birimlerden karşılıklı olarak seçmeli ders alabilirler.

      b)Doktora/Sanatta Yeterlik: 6-Anasanat/Anabilim/Sanat Dalları kendi öğretim planları dışında diğer birimlerden karşılıklı olarak seçmeli ders alabilirler.

       Derslerin ve Dersleri Yürütecek Öğretim Üyelerinin Belirlenmesi

       Madde 18- (3) Öğretim planındaki bir dersin öğretim üyesinin değiştirilmesi durumu, dersi veren öğretim üyesinin gerekçeli görüşünün, dersi verecek olan öğretim üyesinin o dersle ilgili akademik faaliyetlerinin ve değişimle ilgili Anasanat/Anabilim/Sanat/Bilim Dalı kurul kararının enstitü yönetim kurulunca onaylanmasıyla mümkündür.

       Adaylarda Aranacak Koşullar

       Madde 7- (6) Doktora/sanatta yeterlik programına yüksek lisans mezunu olarak başvuracak adaylarda genel not ortalaması (mezuniyet notu) aranmaz.

KARAR 6- Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarının 8’inci maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün 05.03.2020 tarihli ve E.24668 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarının 8’inci maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 8-  (1) Devam şartını yerine getiren bir öğrencinin, hazırlık sınıfında başarılı sayılabilmesi için aşağıdaki iki koşuldan birini yerine getirmesi gerekir. 

 1. a) Yıl içi başarı puanı 100 üzerinden en az;

         – temel düzey için 85, 

         – orta düzey için 80,

         – ileri düzey için 75 ve üzeri not almış olmak. Yıl içi başarı puanlarının hesaplanmasında yukarıda belirtilen ortalamalara ulaşmak için 84,5, 79,5 ve 74,5 ortalaması bulunan öğrencilerin puanları yukarı doğru tam sayıya yuvarlanır. Bu başarı puanlarına ulaşamayan öğrencilerin puanları virgülden sonra bir hane yürütülerek küsuratlı bırakılır ve yılsonu notunun hesaplanmasında küsuratlı puanlar dikkate alınır.(bu öğrenciler yılsonu sınavına alınmaksızın hazırlık sınıfında başarılı sayılırlar.)

 1.         b) Yıl içi başarı puanının %40’ı ile yılsonu sınavı puanının %60’ının toplamı isteğe bağlı hazırlık sınıfları için en az 55, kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapılan programların hazırlık sınıfları için en az 65 ve üzeri not almış olmak. Yılsonu notunda 54,5 ve 64,5 puanlarına ulaşan öğrencilerin puanları yukarı doğru tam sayıya yuvarlanır.

            (2) Yukarıdaki şartlardan herhangi birini yerine getiremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girerler.

KARAR 7- İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsünün lisansüstü programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün 28.02.2020 tarihli ve E.22145 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsünün lisansüstü programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulunun 07.01.2020 tarihli ve 01/01 sayılı kararı ile eklerinde belirlenen intibak esaslarına göre uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 8- Efes Meslek Yüksekokulu önlisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün 28.02.2020 tarihli ve E.22261 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Efes Meslek Yüksekokulu önlisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Yüksekokul Kurulunun 17.02.2020 tarihli ve 02/01 sayılı kararı ile eklerinde belirlenen intibak esaslarına göre uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 9- Torbalı Meslek Yüksekokulu önlisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün 27.02.2020 tarihli ve 243 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Torbalı Meslek Yüksekokulu önlisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Yüksekokul Kurulunun 29.01.2020 tarihli ve 01/01 sayılı kararı ile eklerinde belirlenen intibak esaslarına göre uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 10-  Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’nin 8.maddesinde değişiklik yapılması konusu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’nin 8.maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

“MADDE 8

(1) Merkez Müdürü; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Merkez Müdürü görev süresini tamamlamadan görevden ayrılması halinde, aynı usul ile yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.”

KARAR 11-  İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun İzmir Biyotıp ve Genom Merkezine transfer olması ve işlevselliğini yitirmesi dolayısıyla kapatılarak Yönergesinin iptal edilmesi konusu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun İzmir Biyotıp ve Genom Merkezine transfer olması ve işlevselliğini yitirmesi dolayısıyla kapatılarak Yönergesinin iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 12-  “Dokuz Eylül Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu” kurulması ve söz konusu Kurula ait Yönerge taslağının HADMEK tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdiği tarihten  itibaren, DEÜ-Multidisiplin Laboratuvarları HADYEK ve DEÜ-TF HADYEK’in kapatılarak Yönergelerinin iptal edilmesi konusu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

“Dokuz Eylül Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu” kurulmasına, söz konusu Kurula ait Yönerge taslağının kabul edilmesine ve ilgili Yönergenin HADMEK tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdiği tarihten  itibaren, DEÜ-Multidisiplin Laboratuvarları HADYEK ve DEÜ-TF HADYEK’in kapatılarak Yönergelerinin iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.