17.12.2019/524

Yayınlanma Tarihi: 06-02-2020

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 17.12.2019                                                                        Toplantı Sayısı : 524

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile alınacak öğrenci kontenjanlarının ve koşullarının belirlenmesi.
 3. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarının ve koşullarının belirlenmesi.
 4. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ön lisans programları için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru, değerlendirme ve kayıt takviminin belirlenmesi.
 5. 2020-2021 İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesine YKS sonucu yerleşen 30 öğrencinin 3 (üç) yıl süreyle Üniversitemiz Tıp Fakültesinde öğrenim görmeleri.
 6. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü İkinci Öğretim Programındaki öğrencilerin statülerinin korunarak ikinci öğretim programının kapatılması ve 2020-2021 öğretim yılından itibaren ikinci öğretim programına öğrenci alınmaması.
 7. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru (MD-PhD) Bütünleşik Programı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru Yönetmeliği taslağı.
 8. Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 9. Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak Yönergesinin 9’uncu maddesine dördüncü fıkra eklenmesi.
 10. İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) 2019-2020 eğitim- öğretim yılı bahar yarıyılı akademik takviminin görüşülmesi.
 11. Üniversitemiz Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkelerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 12. Üniversite Senatosunun 03.12.2019 tarihli ve 522/7 sayılı kararı ile dağılımı yapılan öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosunun değiştirilmesi.
 13. Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversitemiz birimlerine ait norm kadro planlamaları.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

 

Prof.Dr. Ercan AKPINAR 

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. Remzi YAĞCI   

 

Prof.Dr. Aylin ALIN

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA 

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER   

 

Prof.Dr. M.Refik KORKUSUZ

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN   

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr. Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU 

 

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN

 

Prof.Dr. Okan TUNA

 

Prof.Dr. Gülay DİRİK

 

Prof.Dr. Muhammed DENİZ

 

Prof. Halil YOLERİ

 

Prof.Dr. Mustafa ALP

 

Prof.Dr. Yaşar UYSAL

 

Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ

 

Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU

 

Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU

 

Prof.Dr. Talip GÜNGÖR

 

Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

 

Prof.Dr. M.Derya ERÇAL 

 

Doç.Dr. Başak OCAK

 

Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR 

 

Prof.Dr. Hanifi ÖZCAN

 

Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL     

 

Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN

 

Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU

 

Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ

 

Prof.Dr. Nur OLGUN   

 

Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU

 

Doç.Dr. Gökçeçiçek SAVAŞIR  

 

Prof.Dr. Ali TOPAL  

 

Prof. Ayhan Kerim GÜRERK

 

Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI  

 

Prof.Dr. Nihal GELECEK  

 

Prof.Dr. Berrin ONARAN

 

Prof.Dr. Kürşad KUTLUK     

 

Doç.Dr. Turgay BUCAK

 

Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK

 

Prof.Dr. Kamil İŞERİ      

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

 

 

Üniversite Senatosu 17.12.2019 Salı günü saat 15.30’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında 1 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.

Prof.Dr. Erkan Göksu görevli olduğu için toplantıya Müdür Vekili Doç.Dr. Gökçeçicek Savaşır katıldı. Doç.Dr. Neslihan Günüşen raporlu olması nedeniyle toplantıya katılamadı.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek  maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2-

2020-2021 eğitim-öğretim yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile alınacak öğrenci kontenjanlarının ve koşullarının ekteki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3-2020-2021 eğitim-öğretim yılı yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarının ve koşullarının ekteki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4-2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ön lisans programları için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru, değerlendirme ve kayıt takviminin ekteki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 KARAR 5-2020-2021 İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesine YKS sonucu yerleşen 30 öğrencinin 3 (üç) yıl süreyle Üniversitemiz Tıp Fakültesinde öğrenim görmelerine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü İkinci Öğretim Programındaki öğrencilerin statülerinin korunarak ikinci öğretim programının kapatılmasına, 2020-2021 öğretim yılından itibaren ikinci öğretim programına öğrenci alınmamasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7-Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru (MD-PhD) Bütünleşik Programı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru Yönetmeliğinin ekteki şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 8-Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 9-Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak Yönergesinin 9. maddesine aşağıda yer alan dördüncü fıkranın eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

 “İntibak İşlemleri

Madde 9 – (4) Sınıf geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, öğrenci intibak edileceği birimde geçerli olan öğretim ve sınav uygulama esasları çerçevesinde kayıtlı olması gereken sınıfa intibak ettirilir.”

KARAR 10-İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) 2019-2020 eğitim- öğretim yılı bahar yarıyılı akademik takviminin Fakülte Yönetim Kurulunun 03.12.2019 tarihli ve 47/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 11-Üniversitemiz Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkelerinin bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 “Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri

 MADDE 1. KISALTMALAR VE TANIMLAR

……

 1. w) YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ortak Veri Tabanını,
 2. x) Yönetmelik, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğini ifade eder.

MADDE 6.

ATIF:

 1. h) Kanıtlayıcı Belgeler:
 2. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan dergilerdeki atıflar için, Web of Science’ın web sayfası üzerinden gerçekleştirilen araştırmacının yayınlarına atıf yapan diğer yayınların listeleri ve atıf yapan yayınların endeks bilgisini içeren belge (çıktı ya da ekran görüntüsü)
 3. Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıflar için ilgili derginin editör, editör kurulu ve endeks bilgisini içeren belgeler ve atıfın geçtiği makale sayfası ve kaynaklar bölümü,
 4. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıflar için ilgili derginin editör, editör kurulu ve endeks bilgisini içeren belgeler ve atıfın geçtiği makale sayfası ve kaynaklar bölümünün atıf kısmı,
 5. ULAKBİM’de taranan dergiler için ulakbim.tubitak.gov.tr adresinde yer alan TR dizin listesinde ilgili derginin yer aldığı sayfanın çıktısı ve atıfın geçtiği makale sayfası ve kaynaklar bölümünün atıf kısmı sunulmalıdır.
 6. Kitaplarda yapılan atıflar için, kitabın kapak, basım ve kaynakçalar sayfalarını gösteren doküman sunulmalıdır. Basım sayfası kitabın yayınevi, basım yılı ve telif

haklarına yönelik bilgilerin bulunduğu sayfadır. Kitaplardaki yapılan atıfların geçerliliği için Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunca kabul edilen tanınmış ulusal veya uluslararası yayınevi kapsamına bakılmalıdır.

 1. Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal/uluslararası kaynak veya yayın organlarında yayımlanması veya gösterime ya da dinletime girdiğini kanıtlayan belge sunulmalıdır.”

KARAR 12-04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2.maddesinin 2.fıkrası ile aynı karar uyarınca ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 1 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversite Senatosunun 03.12.2019 tarihli ve 522/7 sayılı kararı ile Veteriner Fakültesi Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalına dağılımı yapılan öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosunun aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Veteriner Fakültesi  

Veterinerlik Biyokimyası

Öğretim Görevlisi (uygulamalı birim)

 

KARAR 13-Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca;

-Birimlerden gelen teklifler doğrultusunda asgari ve norm içi akademik kadroların, Üniversitemiz akademik boş kadro sayıları doğrultusunda planlanmasına,

-Üniversitemiz birimlerden gelen norm dışı akademik kadro tekliflerinin Üniversitemizdeki boş akademik kadro sayıları dahilinde planlamalarının yapılmasına,

-İhtiyaç doğrultusunda asgari ve norm kadroya kadar olan öğretim elemanı kadro taleplerinin yıl içerisinde güncellenmesine,

– Norm dışı öğretim üyesi kadro talepleri ile fakültelerde ders verecek öğretim görevlisi kadrolarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kadro aktarmalarının uygun görüldükçe güncellenmesine,

 -Fakültelerde ders verecek öğretim görevlisi, öğretim üyesi dışında yer alan diğer öğretim elemanları ve meslek yüksekokullarında ders verecek öğretim görevlisi kadrolarının Üniversitemize 2020 yılında verilecek atama izni sayıları doğrultusunda dağılım yapıldıktan sonra güncellenmesine,

oy birliği ile karar verildi.