17.12.2002/641

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 17.12.2002
Toplantı Sayısı : 641

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 14.11.2002 tarihinde Resmi Gazetede ilan edilen Mühendislik Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalı profesör kadrosu için yeniden jüri tespiti.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Dr. Cüneyt Ayrık’ın 23.01.2003 tarihinden itibaren 23.01.2004 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Gülnur Karakaş’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 5. Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Oğuz Kara’nın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Murat Yıldırım’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 7. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Faruk Sancar’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Mehmet Şamil Baş’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 9. Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Mehmet Emre Güler’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 10. Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Zinnur Kanberoğlu’nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 11. Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. A.Tuğba Göroğlu’nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 12. Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Çiğdem Şenkal Koçak’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 13. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Medet Korkmaz’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 14. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Dr. Ahmet Sipahioğlu’nun 15.10.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Fakültesindeki derslerini aksatmamak şartıyla Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Arkun Turizm Yapı San.Ltd.Şti. adına Adnan Çokun’un ve Buca Tarım Kalkındırma Kooperatifi’nin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden bilimsel görüş istemi.
 16. İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Atilla Akbaba ve Arş.Gör. İzzet Kılınç’ın Kamil Koç firmasının “Müşteri Profillerinin Belirlenmesi ve Hizmet Kalitelerinin Müşteri Perspektifinden Ölçümlenmesi” konulu projelerini yürütmek üzere mesai saatleri dışında Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri.
 17. Buca Eğitim Fakültesi 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında Fakülte-Okul İşbirliği Programında görevli uygulama öğretmenleri için açılan derslerin şube sayıları.
 18. Buca Eğitim Fakültesi’nden Dr. Ali Günay Balım’ın, UNESCO ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi olan Güneydoğu Akdeniz Çevre Eğitim Projesi SEMEP’in, İzmir Bölgesi SEMEP okullarında danışman olarak yardımcı olmak üzere Fakültesindeki görevlerini aksatmamak üzere 2002-2003 ve 2003-2004 öğretim yılları süresince 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Birsen Erdoğan’ın 01.01.2003 – 30.09.2003 tarihleri arasında (Yol Hariç) Hollanda Utrech Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı İnsan Hakları Araştırmaları Enstitüsü’nde burs kazandığından adı geçen Enstitüde doktora tez çalışmaları ile ilgili olarak araştırma ve inceleme yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak Hollanda’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Üniversitemizde II.öğretim hizmetlerinin yürütülebilmesi için 2002-2003 öğretim yılında Rektörlüğümüz personelinin fazla mesai yapmak üzere 3843 Sayılı Kanunun 11.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 21. İzmir Meslek Yüksekokulu 2002-2003 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin tespiti.
 22. Tıp Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Özlem Şenocak’ın 25.10.2002 tarihinde yaptığı “Bel Ağrıları ve Bel Ağrılarında Tiyokolşikosid Kullanımı” konulu konuşma karşılığı Sanofi ilaç firmasınca ödenecek tutarın Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla yasal kesintiler yapıldıktan sonra ödenmesi hususu.
 23. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun Yüksekokul Protez – Ortez atölyesinde yapılmakta olan “Milwauke Korse”nin fiyatının tespiti.
 24. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürlüğü biriminin Protez – Ortez ve Fizyoterapi – Rehabilitasyon Ünitelerinde yürütülmekte olan tedavi faaliyetleri sonucu elde edilen gelirler hedeflenen gelirleri aşacağından 2002 Mali Yılı için 100.000.000.000.-TL tutarında ek bütçe talebi.
 25. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Ali Şen’in İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü çalışmalarına Akademik Danışmanlık yapmak üzere 10-12 Aralık 2002 ve 21 Aralık 2002 tarihlerinde Fakültesindeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 26. Akademik kadro aktarması.
 27. Akademik kadro aktarması.
 28. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. R.Alp Kut ve Arş.Gör. Mustafa Kasap’ın “Inet-tr 2002, Internet Konferansı”na katılmak ve bildiri sunmak üzere, 19-22 Aralık 2002 tarihleri arasında (yol dahil) İstanbul’da yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 29. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Coşkun Sarı ve Yrd.Doç.Dr. Mehmet Utku’nun İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Jeofizik Mühendisliği Eğitimi ile ilgili toplantıya katılmak üzere, 26-27 Aralık 2002 tarihlerinde (yol hariç) İstanbul’da yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak, masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Jeofizik Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 30. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömür Özmen’in İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yapılacak olan Doçentlik sınavına jüri üyesi olarak katılmak üzere, 24 Aralık 2002 tarihinde (yol dahil) İstanbul’da yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak, masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin 2002 Mali Yılı Bütçesinin 200-210 harcama kaleminden ve 1506/60721 no’lu hesabından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 31. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Araş.Gör. Burak Acar’ın İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Türk Loydu Vakfı ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından İstanbul’da ortaklaşa düzenlenen “Gemi İnşaatı ve Teknolojisi Teknik Kongresi”ne Yüksekokulu temsilen katılmak ve poster sunumu yapmak üzere 17 Aralık 2002 tarihinde (yol hariç) yolluklu-(otobüs ile) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Nilgün MORALI
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 17.12.2002 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ve 31. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2-
 Mühendislik Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yalçın Arısoy ile ilgili olarak 10.12.2002 tarih ve 640/2 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilen jürinin yerine yeni jüri üyesinin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Dr. Cüneyt Ayrık’ın 23.01.2003 tarihinden itibaren 23.01.2004 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği karar verildi.
KARAR 4-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Gülnur Karakaş’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Oğuz Kara’nın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Murat Yıldırım’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Faruk Sancar’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Mehmet Şamil Baş’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Mehmet Emre Güler’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Zinnur Kanberoğlu’nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. A.Tuğba Göroğlu’nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
 Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Çiğdem Şenkal Koçak’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Medet Korkmaz’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
 Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Dr. Ahmet Sipahioğlu’nun 15.10.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Fakültesindeki derslerini aksatmamak şartıyla Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
 a) Arkun Turizm Yapı San.Ltd.Şti. adına Adnan Çokun’un Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Şeref Ertaş’tan,
b) Buca Tarım Kalkındırma Kooperatifi’nin Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Yusuf Karakoç’tan,
Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile bilimsel görüş istemlerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
 İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Atilla Akbaba ve Arş.Gör. İzzet Kılınç’ın Kamil Koç firmasının “Müşteri Profillerinin Belirlenmesi ve Hizmet Kalitelerinin Müşteri Perspektifinden Ölçümlenmesi” konulu projelerini yürütmek üzere mesai saatleri dışında Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve bu öğretim elemanlarına ödenecek net toplam ücretin %20’sinin ilgili kuruluş tarafından Döner Sermaye Saymanlığı’nın 1506-60721 no’lu hesabına 300.000.000.-TL + KDV olarak yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
 Buca Eğitim Fakültesi Bölümlerinin öğretim planlarında yer alan ve Fakülte-Okul İşbirliği Programında görevli Uygulama Öğretmenleri için açılan Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II, Ortaöğretimde PDR Öğretimi I, Uygulama III derslerinin uygulamalarının şube onaylarının 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren örgün ve ikinci öğretimde geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen şekilde düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
 Buca Eğitim Fakültesi’nden Dr. Ali Günay Balım’ın, UNESCO ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi olan Güneydoğu Akdeniz Çevre Eğitim Projesi SEMEP’in, İzmir Bölgesi SEMEP okullarında danışman olarak yardımcı olmak üzere Fakültesindeki görevlerini aksatmamak üzere 2002-2003 ve 2003-2004 öğretim yılları süresince 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-
 İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Birsen Erdoğan’ın 01.01.2003 – 30.09.2003 tarihleri arasında (yol hariç) Hollanda Utrech Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı İnsan Hakları Araştırmaları Enstitüsü’nde burs kazandığından adı geçen Enstitüde doktora tez çalışmaları ile ilgili olarak araştırma ve inceleme yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak Hollanda’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-
 Üniversitemizde II. Öğretim hizmetlerinin yürütülebilmesi için 2002-2003 öğretim yılında İdari ve Mali İşler Dairesi, Personel Dairesi ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlıkları personelinin fazla mesai yapmak üzere 3843 Sayılı Kanunun 11.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21-
 İzmir Meslek Yüksekokulu 2002-2003 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerin alacakları dersler için kredi saat başına 40.000.000.-TL alınmasına oybirliği ile karar verildi
KARAR 22-
 Tıp Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Özlem Şenocak’ın 25.10.2002 tarihinde yaptığı “Bel Ağrıları ve Bel Ağrılarında Tiyokolşikosid Kullanımı” konulu konuşma karşılığı Sanofi ilaç firmasınca ödenecek tutarın Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla yasal kesintiler yapıldıktan sonra ödenmesine oybirliği ile kabul edildi.
KARAR 23-
 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun Yüksekokul Protez – Ortez atölyesinde yapılmakta olan “Milwauke Korse”nin fiyatının 500.000.000.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24-
 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürlüğü biriminin Protez – Ortez ve Fizyoterapi – Rehabilitasyon Ünitelerinde yürütülmekte olan tedavi faaliyetleri sonucu elde edilen gelirler hedeflenen gelirleri aşacağından 2002 Mali Yılı için 100.000.000.000.-TL tutarında ek bütçe talebinin ekteki şekilde uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Ali Şen’in İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü çalışmalarına Akademik Danışmanlık yapmak üzere 10-12 Aralık 2002 ve 21 Aralık 2002 tarihlerinde Fakültesindeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek bu hizmet karşılığında Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığına 2002 Aralık ayı son haftası içinde KDV hariç 120.000.000.-TL’nin ilgili Müdürlük tarafından ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26-
 Üniversitemizin bazı birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27-
 Üniversitmizin bazı birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28-
 Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. R.Alp Kut ve Arş.Gör. Mustafa Kasap’ın “Inet-tr 2002, Internet Konferansı”na katılmak ve bildiri sunmak üzere, 19-22 Aralık 2002 tarihleri arasında (yol dahil) İstanbul’da yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29-
 Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Coşkun Sarı ve Yrd.Doç.Dr. Mehmet Utku’nun İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Jeofizik Mühendisliği Eğitimi ile ilgili toplantıya katılmak üzere, 26-27 Aralık 2002 tarihlerinde (yol hariç) İstanbul’da yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak, masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Jeofizik Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30-
 Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömür Özmen’in İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yapılacak olan Doçentlik sınavına jüri üyesi olarak katılmak üzere, 24 Aralık 2002 tarihinde (yol dahil) İstanbul’da yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak, masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin 2002 Mali Yılı Bütçesinin 200-210 harcama kaleminden ve 1506/60721 no’lu hesabından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31-
 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Araş.Gör. Burak Acar’ın İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Türk Loydu Vakfı ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından İstanbul’da ortaklaşa düzenlenen “Gemi İnşaatı ve Teknolojisi Teknik Kongresi”ne Yüksekokulu temsilen katılmak ve poster sunumu yapmak üzere 17 Aralık 2002 tarihinde (yol hariç) yolluklu-(otobüs ile) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.