17.10.2000/541

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 17.10.2000 
Toplantı Sayısı :
 541

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Araş.Gör.Dr. M. Volkan Özenci’nin Stockholm Karolinska Enstitüsü’nde Nöroimmunoloji alanında araştırma ve incelemeler yapmak üzere yolluksuz-yevmiyesiz-maaşlı olarak 20.10.2000 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile İsveç’deki görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca son kez uzatılması.
 3. İşletme Fakültesi’nden, 1995 yılında kullanılmak üzere İngilizce İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalına tahsis edilen kontenjanla 28.08.1995 tarihinden bu yana lisansüstü eğitim yapmak üzere görevlendirilen Araş.Gör.Çağnur Kaytmaz Balsarı’nın 28.12.2000 tarihinden itibaren 8 ay süre ile maaşlı, maaş transferli, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük bütçesinden karşılanarak Amerika Birleşik Devletleri/Boston University’deki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılması.
 4. DBTE-130 kod no’lu Gürcistan Ekonomik Zonunda Oşinografik Araştırmalar projesi kapsamında Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdür Vekili Prof.Dr. Orhan Uslu, Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Doğan Yaşar, Doç.Dr. Hüseyin Avni Benli, Yrd.Doç.Dr. Mert Avcı ve sözleşmeli personel Mehmet Çetinbilek’in 29 Eylül-31 Aralık 2000 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş gemi -uçak-otobüs ve resmi araç ile) yevmiyeli (fasılalı) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, İstanbul, Trabzon, Hopa, Batum ve Poti’de 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 5. İşletme Fakültesi’nden, ABD uyruklu Öğr.Gör. Joumana Barazi Damon’un 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 6. Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör. Melek Köyüstün’ün Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nde 06.10.2000-31.05.2001 tarihleri arasında geçici görevle yolluksuz, yevmiyesiz kurumdaki aylık ve diğer ödemeleri ile diğer haklarının devam etmesi koşuluyla 2547 sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Devlet Konservatuvarı’ndan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının (5 kişi) 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 8. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Sakarya Valiliğinde Afet Bölge Koordinatörlüğü bünyesinde “Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi”ni yürütmek üzere 03.01.2000 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile görevlendirilen ve 23.08.2000 tarihle Resmi Gazetede yayımlanan 609 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Afet Bölge Koordinatörlüğü kaldırıldığı için 31.08.2000 tarihi itibariyle asli görevine iade edilen Yrd.Doç.Dr. Vahap Tecim’in, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1. Maddesinde “Afet Bölge Koordinatörlüğü ile İl Koordinatörlüklerince yürütülen görevler ilgili mevzuat hükümlerine göre İl Valiliğince sürdürülür” hükmünden hareketle, yapılan sözleşmede Afet Bölge Koordinatörlüğünce üstlenilen yükümlülüklerin Sakarya Valiliği’nce yerine getirileceğinin belirtilmesi üzerine, söz konusu projenin tamamlanabilmesi için Sakarya İli’ndeki görevine 02 Ocak 2001 tarihine kadar 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca devam etmesi.
 9. Üniversitemiz Dokuz Çeşmeler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kampüsünde yer alan ve halen misafirhane olarak kullanılmakta olan Köşk ve Bahçenin Üniversitemiz Personel Lokali olarak kullanılması koşuluyla Üniversitemiz Vakfına tahsis edilmesi.
 10. Güzel Sanatlar Fakültesi’ne 2000-2001 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin tespiti.
 11. Akademik kadro aktarması.
 12. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı birimlerin 2001 Mali Yılı tahmini bütçe taslağının 2547 Sayılı Kanunun 58/36. maddesi uyarınca görüşülmesi.
 13. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 2000-2001 eğitim ve öğretim yılına ait bütçenin yetersiz kalması nedeniyle hazırladığı 2000 Mali Yılına ait Ek Bütçe teklifi.
 14. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürlüğü ile (CSA) Continental Shelf Associates Şirketi-Gürcistan arasında imzalanan “Gürcistan Ekonomik Zonunda Oşinografik Araştırmalar” Projesinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 15. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Nuray Yozbatıran’ın Yüksekokulun üyesi bulunduğu ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education/Yüksek Eğitimde Avrupa Fizyoterapi Ağı) adlı uluslararası kuruluşun Almanya’nın Idstein kentinde düzenleyeceği “Fizyoterapi Eğitiminde Kalite Ve Fizyoterapide Kontrol-Fizyoterapi Çalışmalarının Hedefi” konulu Workshop’a katılmak üzere 09-12 Kasım 2000 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak), yevmiyeli, katılım ücretli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Birimi Bütçesinin 240 harcama kaleminden avans verilerek 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ali Barutçu’nun TIP-VAK’daki görevlendirilmesinin iptal edilerek, Doç.Dr. Pınar Balcı’nın 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca TIP-VAK’da görevlendirilmesi.
 17. 04.07.2000 tarih ve 526/18 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile Fen-Edebiyat Fakültesi Bilim Derneğine kiralanması uygun görülen Öğrenci Yemekhanesi ve kantininin bulunduğu kattaki 30 m2’lik mevcut kapalı alanın 85 m2 olarak kira karşılığı tahsis edilmesi konusu.
 18. 19.09.2000 tarih ve 537/19 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü için kabul edilen 2000-2001 öğretim yılında ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin ders kredi saati olarak yeniden tespit edilmesi.
 19. Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Yrd.Doç.Dr. Zafer Dicle’nin 24.10.2000 tarihinde yol dahil uçakla, İstanbul’da, yolluklu, yevmiyeli, masrafların Rektörlük Bütçesi’nden karşılanmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. a) Buca Fakültesi’nde 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi. b) Buca Fakültesi’nde 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 21. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 22. a) İlahiyat Fakültesi’nde 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi. b) İlahiyat Fakültesi’nde 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 23. Hukuk Fakültesi’nde 2000-2001 öğretim yılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 24. İşletme Fakültesi’nde 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 25. a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi. b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 26. a) Mühendislik Fakültesi’nde 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi. b) Mühendislik Fakültesi’nde 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 27. Mimarlık Fakültesi’nde 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 28. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 29. Adalet Yüksekokulu’nda 2000-2001 öğretim yılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 30. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 31. Hemşirelik Yüksekokulu’nda 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 32. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 33. Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 34. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 35. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 36. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 37. a) Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2000-2001 öğretim yılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi. b) Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2000-2001 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 38. Devlet Konservatuvarı’nda 2000-2001 öğretim yılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 39. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 40. Eğitim Bilimler Enstitüsü’nde 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 41. a) İzmir Meslek Yüksekokulu’nda 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi. b) İzmir Meslek Yüksekokulu’nda 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 42. Tıp Fakültesi’nde 2000-2001 öğretim yılında açılacak derslere ait şube sayılarının tespit edilmesi.
 43. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2000-2001 öğretim yılında açılacak derslere ait şube sayılarının tespit edilmesi.

Toplantıda Bulunanlar :
Prof.Dr. Emin ALICI 
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN 
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Hüseyin ALKAN 
Prof.Dr. Faruk KALKAN 
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ 
Prof.Dr. Alp TİMUR 
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL 
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ 
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN 
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN 
Prof.Dr. Fevzi DEMİR 
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN 
Raportör İsmail Hakkı KARATAŞ

Üniversite Yönetim Kurulu 17.10.2000 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı. Prof.Dr. Halil Köse görevli olduğu için yerine Prof.Dr. Yıldırım Ertutar toplantıya katıldı. Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 15., 16., 17., 18. ve 19., maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Araş.Gör.Dr. M. Volkan Özenci’nin Stockholm Karolinska Enstitüsü’nde Nöroimmunoloji alanında araştırma ve incelemeler yapmak üzere yolluksuz-yevmiyesiz-maaşlı olarak 20.10.2000 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile İsveç’deki görev süresinin son kez uzatılmasına ilişkin Müdürlüğün, 11.10.2000 tarih ve 887 sayılı yazısı ile ekleri incelendi. 
Görüşmeler sonunda;
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Araş.Gör.Dr. M. Volkan Özenci’nin Stockholm Karolinska Enstitüsü’nde Nöroimmunoloji alanında araştırma ve incelemeler yapmak üzere yolluksuz-yevmiyesiz-maaşlı olarak 20.10.2000 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile İsveç’deki görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca son kez uzatılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 3- İşletme Fakültesi’nden, 1995 yılında kullanılmak üzere İngilizce İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalına tahsis edilen kontenjanla 28.08.1995 tarihinden bu yana lisansüstü eğitim yapmak üzere görevlendirilen Araş.Gör.Çağnur Kaytmaz Balsarı’nın 28.12.2000 tarihinden itibaren 8 ay süre ile maaşlı, maaş transferli, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük bütçesinden karşılanarak Amerika Birleşik Devletleri/Boston University’deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 06.10.2000 tarih ve 2506 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi’nden, 1995 yılında kullanılmak üzere İngilizce İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalına tahsis edilen kontenjanla 28.08.1995 tarihinden bu yana lisansüstü eğitim yapmak üzere görevlendirilen Araş.Gör.Çağnur Kaytmaz Balsarı’nın 28.12.2000 tarihinden itibaren 8 ay süre ile maaşlı, maaş transferli, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük bütçesinden karşılanarak Amerika Birleşik Devletleri/Boston University’deki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 4- DBTE-130 kod no’lu Gürcistan Ekonomik Zonunda Oşinografik Araştırmalar projesi kapsamında Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdür Vekili Prof.Dr. Orhan Uslu, Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Doğan Yaşar, Doç.Dr. Hüseyin Avni Benli, Yrd.Doç.Dr. Mert Avcı ve sözleşmeli personel Mehmet Çetinbilek’in 29 Eylül-31 Aralık 2000 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş gemi -uçak-otobüs ve resmi araç ile) yevmiyeli (fasılalı) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, İstanbul, Trabzon, Hopa, Batum ve Poti’de görevlendirilmelerine ilişkin Müdürlüğün, 05.10.2000 tarih ve 1667 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
DBTE-130 kod no’lu Gürcistan Ekonomik Zonunda Oşinografik Araştırmalar projesi kapsamında Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdür Vekili Prof.Dr. Orhan Uslu, Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Doğan Yaşar, Doç.Dr. Hüseyin Avni Benli, Yrd.Doç.Dr. Mert Avcı ve sözleşmeli personel Mehmet Çetinbilek’in 29 Eylül-31 Aralık 2000 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş gemi -uçak-otobüs ve resmi araç ile) yevmiyeli (fasılalı) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, İstanbul, Trabzon, Hopa, Batum ve Poti’de 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliğine ile karar verildi.
KARAR 5- İşletme Fakültesi’nden, ABD uyruklu Öğr.Gör. Joumana Barazi Damon’un 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2,5 katı (1.540.670.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 20.09.2000 tarih ve 2305 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi’nden, ABD uyruklu Öğr.Gör. Joumana Barazi Damon’un 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.232.540.000 -TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına oyçokluğu (8 Evet – 5 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 6- Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör. Melek Köyüstün’ün Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nde 06.10.2000-31.05.2001 tarihleri arasında geçici görevle yolluksuz, yevmiyesiz kurumdaki aylık ve diğer ödemeleri ile diğer haklarının devam etmesi koşuluyla görevlendirilmesine ilişkin Müdürlüğün, 09.10.2000 tarih ve 2953 sayılı yazısı ile ekleri incelendi. Görüşmeler sonunda Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör. Melek Köyüstün’ün Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nde 06.10.2000-31.05.2001 tarihleri arasında geçici görevle yolluksuz, yevmiyesiz kurumdaki aylık ve diğer ödemeleri ile diğer haklarının devam etmesi koşuluyla 2547 sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Devlet Konservatuvarı’ndan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının (5 kişi) 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar görev süresinin uzatılmasına ilişkin Müdürlüğün, 02.10.2000 tarih ve 2875 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Devlet Konservatuvarı’ndan aşağıdaki listede uyruğu ve brüt ücretleri yer alan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar görev sürelerinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.

Adı Soyadı Uyruğu Brüt Kat. Brüt Ücret
Prof.Dr. A.Kazım Ağalaroğlu Azerbaycan 1.5 1.061.451.000.-TL
Öğr.Gör.G.Borisovic Potapovitch Moldova 1.85 734.020.000.-TL
Öğr.Gör.L.Borisovna Potapovitch Moldova 1.85 734.020.000.-TL
Öğr.Gör.S.Ashirovich Tursunov Özbekistan 1.85 734.020.000.-TL
Öğr.Gör.S.Nikolayevna Tursunova Özbekistan 1.85 734.020.000.-TL

KARAR 8- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Sakarya Valiliğinde Afet Bölge Koordinatörlüğü bünyesinde “Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi”ni yürütmek üzere 03.01.2000 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile görevlendirilen ve 23.08.2000 tarihle Resmi Gazetede yayımlanan 609 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Afet Bölge Koordinatörlüğü kaldırıldığı için 31.08.2000 tarihi itibariyle asli görevine iade edilen Yrd.Doç.Dr. Vahap Tecim’in, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1. Maddesinde “Afet Bölge Koordinatörlüğü ile İl Koordinatörlüklerince yürütülen görevler ilgili mevzuat hükümlerine göre İl Valiliğince sürdürülür” hükmünden hareketle, yapılan sözleşmede Afet Bölge Koordinatörlüğünce üstlenilen yükümlülüklerin Sakarya Valiliği’nce yerine getirileceğinin belirtilmesi üzerine, söz konusu projenin tamamlanabilmesi için Sakarya İli’ndeki görevine 02 Ocak 2001 tarihine devam etmesine ilişkin Dekanlığın, 09.10.2000 tarih ve 6930 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Vahap Tecim’in, 609 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1. Maddesinde “Afet Bölge Koordinatörlüğü ile İl Koordinatörlüklerince yürütülen görevler ilgili mevzuat hükümlerine göre İl Valiliğince sürdürülür” hükmünden hareketle “Coğrafi Bilgi Sistemi” projesinin tamamlanabilmesi için Sakarya İli’ndeki görevine 02 Ocak 2001 tarihine kadar 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca devam etmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 9- Üniversitemiz Dokuz Çeşmeler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kampüsünde yer alan ve halen misafirhane olarak kullanılmakta olan Köşk ve Bahçenin Üniversitemiz Personel Lokali olarak kullanılması koşuluyla Üniversitemiz Vakfına tahsis edilmesine ilişkin Vakıf Başkanlığı’nın, 12.10.2000 tarih ve 461 sayılı yazısı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Üniversitemiz Dokuz Çeşmeler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kampüsünde yer alan ve halen misafirhane olarak kullanılmakta olan Köşk ve Bahçenin Üniversitemiz Personel Lokali olarak kullanılması koşuluyla ilgili yasalar çerçevesinde Üniversitemiz Vakfına tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 10- Güzel Sanatlar Fakültesi’ne 2000-2001 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin tespiti ile ilgili Dekanlığın, 05.10.2000 tarih ve 4533 sayılı yazısı ile 02.10.2000 tarih ve 29/5 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı incelendi. Görüşmeler sonunda; Güzel Sanatlar Fakültesi’ne 2000-2001 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerin alacakları derslerden yarıyıllık dersler için kredi-saati başına 10.000.000.-TL (onmilyon), yıllık dersler için kredi-saati başına 20.000.000.-TL (yirmimilyon) ücret alınmasına ve iki eşit taksitte 1. ve 2. yarıyıl başlarında ödenmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 11- Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST bazı akademik kadroların çeşitli birimlerimize aktarılması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda; 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Yardımcı Doçent kadrosunun Mühendislik Fakültesi Telekomünikasyon Anabilim Dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 3.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Sismoloji Anabilim Dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Uzman kadrosunun Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 12- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı birimlerin 2001 Mali Yılı tahmini bütçe taslağı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı birimlerin 2001 Mali Yılı tahmini bütçe taslağının 2547 Sayılı Kanunun 58 maddesi uyarınca onaylanmasına karar verildi. 
KARAR 13- Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 2000-2001 eğitim ve öğretim yılına ait bütçenin yetersiz kalması nedeniyle hazırladığı 2000 Mali Yılına ait Ek Bütçe teklifine ilişkin 15.09.2000 tarih ve 1949 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 2000-2001 eğitim ve öğretim yılına ait bütçenin yetersiz kalması nedeniyle hazırladığı 2000 Mali Yılına ait Ek Bütçe teklifi oybirliği ile kabul edildi. 
KARAR 14- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürlüğü ile (CSA) Continental Shelf Associates Şirketi-Gürcistan arasında imzalanan “Gürcistan Ekonomik Zonunda Oşinografik Araştırmalar” Projesinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ilişkin Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün, 12.10.2000 tarih ve 349 sayılı yazısı ile ekleri incelendi. Görüşmeler sonunda; Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürlüğü ile (CSA) Continental Shelf Associates Şirketi-Gürcistan arasında imzalanan “Gürcistan Ekonomik Zonunda Oşinografik Araştırmalar” Projesinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Nuray Yozbatıran’ın Yüksekokulun üyesi bulunduğu ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education/Yüksek Eğitimde Avrupa Fizyoterapi Ağı) adlı uluslararası kuruluşun Almanya’nın Idstein kentinde düzenleyeceği “Fizyoterapi Eğitiminde Kalite Ve Fizyoterapide Kontrol-Fizyoterapi Çalışmalarının Hedefi” konulu Workshop’a katılmak üzere 09-12 Kasım 2000 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak), yevmiyeli, katılım ücretli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Birimi Bütçesinin 240 harcama kaleminden avans verilerek görevlendirilmesine ilişkin Müdürlüğün, 16.10.2000 tarih ve 1766 sayılı yazısı ile ekleri incelendi. Görüşmeler sonunda;
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Nuray Yozbatıran’ın “Fizyoterapi Eğitiminde Kalite Ve Fizyoterapide Kontrol-Fizyoterapi Çalışmalarının Hedefi” konulu Workshop’a katılmak üzere 09-12 Kasım 2000 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak), yevmiyeli, katılım ücretli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Birimi Bütçesinin 240 harcama kaleminden avans verilerek Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ali Barutçu’nun Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi Vakfı (TIP-VAK) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi nedeniyle Doç.Dr. Pınar Balcı’nın Tıp Fakültesi ve Hastanesi Vakfında görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 13.10.2000 tarih ve 10500 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ali Barutçu’nun Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi Vakfı (TIP-VAK) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi nedeniyle Doç.Dr. Pınar Balcı’nın Tıp Fakültesi ve Hastanesi Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca ücret almaksızın görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- 04.07.2000 tarih ve 526/18 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile Fen-Edebiyat Fakültesi Bilim Derneğine kiralanması uygun görülen Öğrenci Yemekhanesi ve kantininin bulunduğu kattaki 30 m2’lik mevcut kapalı alanın 85 m2 olarak kira karşılığı tahsis edilmesi konusuna ilişkin Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın, 25.09.2000 tarih ve 3755 sayılı yazısı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
04.07.2000 tarih ve 526/18 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile Fen-Edebiyat Fakültesi Bilim Derneğine kiralanması uygun görülen Öğrenci Yemekhanesi ve kantininin bulunduğu kattaki 30 m2’lik mevcut kapalı alanın 85 m2 olarak kira karşılığı ilgili yasalar çerçevesinde tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- 19.09.2000 tarih ve 537/19 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2000-2001 öğretim yılında ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin ders kredi saati olarak yeniden tespit edilmesine ilişkin Müdürlüğün, 17.10.2000 tarih ve 1975 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun, 11.07.2000 tarih ve 2000.41 sayılı Kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2000-2001 öğretim yılında ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin ders kredi saati ücretinin 23.913.000.-TL (550.000.000.-TL / 23 = 23.913.000.-TL) olarak belirlenmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na teklif edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Yrd.Doç.Dr. Zafer Dicle’nin 24.10.2000 tarihinde yol dahil uçakla, İstanbul’da, yolluklu, yevmiyeli, masrafların Rektörlük Bütçesi’nden karşılanmak üzere görevlendirilmesi konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Yrd.Doç.Dr. Zafer Dicle’nin 24.10.2000 tarihinde yol dahil uçakla, İstanbul’da, yolluklu, yevmiyeli, masrafların Rektörlük Bütçesi’nden karşılanmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 20- a) Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 29.09.2000 tarih ve 6647 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Buca Eğitim Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b) Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle ikinci öğretim öğrencilerine 2000-2001öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 29.09.2000 tarih ve 6647 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Buca Eğitim Fakültesi’nde ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu’nun 02.10.2000 tarih ve 29/19 sayılı Kararı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- a) Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 18.09.2000 tarih ve 6417 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İlahiyat Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. b) Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle ikinci öğretim öğrencilerine 2000-2001öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 18.09.2000 tarih ve 6417 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İlahiyat Fakültesi’nde ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Hukuk Fakültesi Dekanlığının, 28.09.2000 tarih ve 2114 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hukuk Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin İşletme Fakültesi Dekanlığının, 28.09.2000 tarih ve 1939 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İşletme Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- a) Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 28.09.2000 tarih ve 8322 sayılı yazısı ile ekleri incelendi. Görüşmeler sonunda; Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b) Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle ikinci öğretim öğrencilerine 2000-2001öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 28.09.2000 tarih ve 8322 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- a) Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 02.09.2000 tarih ve 7565 sayılı yazısı ile ekleri incelendi. Görüşmeler sonunda; Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mühendislik Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b) Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle ikinci öğretim öğrencilerine 2000-2001öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 02.09.2000 tarih ve 7565 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mühendislik Fakültesi’nde ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Mimarlık Fakültesi Dekanlığının, 18.09.2000 tarih ve 3401 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mimarlık Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının, 19.09.2000 tarih ve 3627 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen-Edebiyat Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Adalet Yüksekokulu Müdürlüğü’nün, 18.09.2000 tarih ve 694 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Adalet Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün, 14.09.2000 tarih ve 1477 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğü’nun, 18.09.2000 tarih ve 529 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hemşirelik Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürlüğü’nun, 12.09.2000 tarih ve 1526 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nun, 28.09.2000 tarih ve 1240 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü’nun, 21.09.2000 tarih ve 503 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 35- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün, 28.09.2000 tarih ve 998 sayılı yazısı ile ekleri incelendi. Görüşmeler sonunda; Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Müdürlüğü’nün, 16.10.2000 tarih ve 2256 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- a) Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 19.10.2000 tarih ve 1521 sayılı yazısı ile ekleri incelendi. Görüşmeler sonunda; Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Yabancı Diller Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b) Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle ikinci öğretim öğrencilerine 2000-2001öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 19.10.2000 tarih ve 1521 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Yabancı Diller Yüksekokulu’nda ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nün, yazıları ile ekleri incelendi. Görüşmeler sonunda; Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Devlet Konservatuvarı’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün, 16.10.2000 tarih ve 3461 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün, 17.10.2000 tarih ve 1980 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Eğitim Bilimler Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- a) Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin İzmir Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun 11.10.2000 tarih ve 36/12 kararı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İzmir Meslek Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b) Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle ikinci öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin İzmir Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun 11.10.2000 tarih ve 36/12 kararı ile ekleri incelendi. Görüşmeler sonunda; Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İzmir Meslek Yüksekokulu’nda ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın, yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Tıp Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 43- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün, yazıları ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen Bilimler Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.