15.11.2016/1276

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  15.11.2016
Toplantı Sayısı : 1276

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ABD uyruklu Anthony Dubis Merino’nun, 01.01.2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurul Kararı uyarınca görevlendirilmesi.
 3. Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Gülin Zeynep Öztaş’ın Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Yönetimi doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 4. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Mehmet Aydın’ın, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı sanatta yeterlik programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 5. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden Arş.Gör. Handan Aytekin’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Cennet Yastıbaş’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Psikoloji Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 7. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapmakta olan Muhammet Damar’ın, “Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Kongresi”ne (ICQH) katılmak üzere, 24-25 Kasım 2016 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli, 100 TL katılım ücretli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Sakarya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi’nden toplam 50.000 TL tutarın “Mühendislik Fakültesi Laboratuvar ve Dersliklerinde asma tavan yapımı” işinde kullanılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın ilgili hesabına aktarılması.
 9. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 60.000 TL tutarın aktarılması.
 10. Mühendislik Fakültesi 2016 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 2.208.800 TL tutarında hazırlanan ek gelir-gider bütçe teklifi.
 11. Torbalı Meslek Yüksekokulu 2016 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 227.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifi.
 12. Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi 2016 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 30.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifi.
 13. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 133.239,63 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 12.288,13 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 58.450 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.250 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 34.840,19 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 19. Dokuz Eylül Üniversitesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Esasları taslağı.
 20. Denizcilik Fakültesi Denizcilik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Selçuk Nas hakkındaki raporlar.
 21. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Musa Eymir’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 22. 667 KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencilerinden tüm derslerini alan, gerekli not ortalamasını sağlayan, staj zorunluluğunu başarı ile tamamlayan ve yaz okulu/bütünleme sınavından başarılı olan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılması.
Toplantıda Bulunanlar  Toplantıya Bulunmayanlar
Prof.Dr. Adnan KASMAN Prof.Dr. Türkay BARAN
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
Prof.Dr. Hale ÖREN
Prof.Dr. Talat AKASLAN
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Kubilay AYSEVENER
Prof.Dr. Şennur SOMALI
Prof.      A. Mümtaz SAĞLAM
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Prof.Dr. Gürkan ERSOY
Prof.Dr. Oğuz DİCLE
Prof.Dr. Erkan DEREBEK
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Ahmet Cevdet ORAL
 

Üniversite Yönetim Kurulu 15.11.2016 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Türkay Baran ile Prof.Dr. Hakkı Şah Yasdıman görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Metin Kozak görevli/mazeretli olduğundan Dekan Vekili Doç.Dr. Yusuf Gümüş toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 20., 21. ve 22. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek görüşülmelere geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ABD uyruklu Anthony Dubis Merino’nun, 01.01.2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar 6.439,72 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Gülin Zeynep Öztaş’ın Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Yönetimi doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Mehmet Aydın’ın, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı sanatta yeterlik programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden Arş.Gör. Handan Aytekin’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Cennet Yastıbaş’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Psikoloji Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapmakta olan Muhammet Damar’ın, “Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Kongresi”ne (ICQH) katılmak üzere, 24-25 Kasım 2016 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-03-01-01-(908) no’lu harcama kaleminden, 100 TL katılım ücretinin Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-5-9-03-(908) no’lu harcama kaleminden karşılanarak Sakarya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi’nden toplam 50.000 TL tutarın “Mühendislik Fakültesi Laboratuvar ve Dersliklerinde asma tavan yapımı” işinde kullanılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın ilgili hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 60.000 TL’nin Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 11.11.2016 tarih ve 31/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Mühendislik Fakültesi 2016 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 2.208.800 TL tutarında hazırlanan ek gelir-gider bütçesinin Fakülte Yönetim Kurulu’nun 09.11.2016 tarih ve 45/11 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Torbalı Meslek Yüksekokulu 2016 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 227.000 TL tutarında ek bütçe teklifinin Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun, 07.11.2016 tarih ve 19/3 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi 2016 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 30.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 133.239,63 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 12.288,13 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 58.450 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.250 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 34.840,19 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Üniversitemiz birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi..
KARAR 19- Dokuz Eylül Üniversitesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Esasları taslağının Üniversite Senatosu’nda görüşülmek üzere gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-Denizcilik Fakültesi Denizcilik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Selçuk Nas ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Selçuk Nas hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Selçuk Nas’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Musa Eymir’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- 667 KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencilerinden tüm derslerini alan, gerekli not ortalamasını sağlayan, staj zorunluluğunu başarı ile tamamlayan ve yaz okulu/bütünleme sınavından başarılı olan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.