15.09.2015/1221

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 15.09.2015
Toplantı Sayısı : 1221

GÜNDEM          :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Türkmen Töreli hakkındaki raporlar.
 3. Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Atalay Gündüz hakkındaki raporlar.
 4. İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şenay Özgür Yıldız hakkındaki raporlar.
 5. Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Burcu Silindir Yantır hakkındaki raporlar.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Buca Eğitim Fakültesi’nde görev yapan Feyzullah Çakmak’ın, 02.10.2015 tarihinden itibaren 02.10.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Özgürcan Genç’in, 25.10.2015 tarihinden itibaren 25.10.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Melek Merdivan’ın, Avustralya’da TÜBİTAK 2219-Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında Avustralya Monash Üniversitesi’nde araştırmalarda bulunmak üzere 26 Ekim 2015-26 Nisan 2016 tarihleri arasında (6 ay süre ile-yol hariç) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli, maaşlı olarak sağlık ve diğer giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmak suretiyle 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Tıp Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Yalın Kılıç’ın, ABD Florida International Üniversitesi’nde proje yöneticisi olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.11.2015-01.11.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, izinli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Ömer Arslan’ın, Slovenya/Portoroz Ljlubjana Üniversitesi’nde, Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında değişim öğrencisi olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 21.09.2015-19.02.2016 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli olarak harcırahı ÖYP bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan Türk Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanlarının (18 kişi) 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev sürelerinin uzatılması.
 12. Tıp Fakültesi’nden Ürdün uyruklu Yrd.Doç.Dr. Hani Samih Mohammed Alotaibi’nin, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (yardımcı doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 13. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 68.224,83 TL (altmışsekizbinikiyüzyirmidörtliraseksenüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.155,63 TL (üçbinyüzellibeşliraaltmışüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 11.194 TL (onbirbinyüzdoksandörtlira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı kapsamında Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, ve Meslek Yüksekokullarının organizasyon şemaları.
 17. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 18. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Hatem Çoban’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 19. Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalında doktora eğitimine devam eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Tuğba Sarıcaoğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesi.
 20. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Elif Aytaç’ın, Belçika Ghent Üniversitesi’nde doktora tezi kapsamında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 27.09.2015-26.09.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Halil KÖSE Prof.Dr. Asuman ALTAY
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR 
Prof.Dr. D.Ali DEVECİ
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Özgül KARAYURT
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK
 

Üniversite Yönetim Kurulu 15.09.2015 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Osman Avşar Kurgun ile Prof.Dr. Asuman Altay görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.Prof.Dr. A.Güldem Cerit ve Prof.Dr. Samiye Mete görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Prof.Dr. D.Ali Deveci ile Prof.Dr. Özgül Karayurt toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 3., 4., 5, 18., 19. ve 20. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Türkmen Töreli ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Türkmen Töreli hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Atalay Gündüz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Atalay Gündüz hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şenay Özgür Yıldız ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Şenay Özgür Yıldız hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Burcu Silindir Yantır ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Burcu Silindir Yantır hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Buca Eğitim Fakültesi’nde görev yapan Feyzullah Çakmak’ın, 02.10.2015 tarihinden itibaren 02.10.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Özgürcan Genç’in, 25.10.2015 tarihinden itibaren 25.10.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Melek Merdivan’ın, Avustralya’da TÜBİTAK 2219-Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında Avustralya Monash Üniversitesi’nde araştırmalarda bulunmak üzere 26 Ekim 2015-26 Nisan 2016 tarihleri arasında (6 ay süre ile-yol hariç) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli, maaşlı olarak sağlık ve diğer giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmak suretiyle 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Tıp Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Yalın Kılıç’ın, ABD Florida International Üniversitesi’nde proje yöneticisi olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.11.2015-01.11.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, izinli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Ömer Arslan’ın, Slovenya/Portoroz Ljlubjana Üniversitesi’nde, Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında değişim öğrencisi olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 21.09.2015-19.02.2016 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli olarak harcırahı ÖYP bütçesinin 38-13-00-01-09-4-2-20-2-03-03-03-01 nolu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu’nun, 01.09.2015 tarih ve 18/6 sayılı kararında yer alan Türk Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanlarının (18 kişi), Değerlendirme İlkelerine göre yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen sözleşme puanları ile 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar, Bakanlar Kurulu’nun 2016 Mali Yılı için uygun bulacağı tavan ücretle çarpımı sonucu bulunacak olan brüt sözleşme ücretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere görev sürelerinin, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev sürelerinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Tıp Fakültesi’nden Ürdün uyruklu Yrd.Doç.Dr. Hani Samih Mohammad Alotaibi’nin, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar 7.500 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (yardımcı doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 68.224,83 TL (altmışsekizbinikiyüzyirmidörtliraseksenüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.155,63 TL (üçbinyüzellibeşliraaltmışüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 11.194 TL (onbirbinyüzdoksandörtlira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı kapsamında Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, ve Meslek Yüksekokullarının organizasyon şemalarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolarda aktarma yapılmasına ve bu kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Hatem Çoban’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalında doktora eğitimine devam eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Tuğba Sarıcaoğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Elif Aytaç’ın, Belçika Ghent Üniversitesi’nde doktora tezi kapsamında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 27.09.2015-26.09.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.