15.03.2011/383

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 15.03.2011
Toplantı Sayısı : 383    

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelik Anabilim Dalının altında “İş Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans” programı açılması.
 3. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü bünyesinde yer alan Grafik Anasanat Dalının adının “Grafik Tasarımı Anasanat Dalı” olarak değiştirilmesi ile “Grafik Baskı ve İllüstrasyon Anasanat Dalı” kurulması.
 4. Mühendislik Fakültesi’nde Jeoloji Mühendisliği II. Öğretim Programı ile Maden Mühendisliği II. Öğretim Programı açılması ve 2011-2012 öğretim yılından itibaren öğrenci alınması.
 5. Edebiyat Fakültesi’nde Mütercim-Tercümanlık II. Öğretim Programı açılması ve 2011-2012 öğretim yılından itibaren öğrenci alınması.
 6. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne 2011-2012 öğretim yılından itibaren öğrenci alınması.
 7. Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık, Dilbilim ve Tarih Bölümlerinin öğretim planlarında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 8. Dokuz Eylül Üniversitesi Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması ve Yönetmelik taslağı.
 9. Üniversitemiz ile Japonya Hokkaido Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında akademik işbirliği protokolü.
 10. Üniversitemiz İşletme Fakültesi ile ABD Florida Üniversitesi Sağlık ve Beşeri Etkinlikler Fakültesi arasında akademik işbirliği protokolü.
 11. İzmir Üniversiteleri Mühendislik Fakülteleri/Hava Teknik Okullar arasındaki İşbirliği Çerçeve Protokolü.
 12. Güç Elektroniği ve İşaret İşleme Teknolojileri Araştırma-Uygulama Merkezi (GÜÇ-İŞ)’nin kapatılması.

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. İlhan GENÇ
  Prof.Dr. Melda SUR
  Yrd.Doç.Dr. Esra ÇOKER
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
  Prof.      Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
  Yrd.Doç.Dr. Mine AKKAN
  Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Öztekin OTO
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Utku UTKULU
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
   
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
   
  Prof.Dr. Osman KARADENİZ
   
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
   
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
   
  Doç.Dr. Kemal ARI
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr.h.c. İbrahim ATALAY
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
   
  Prof. Aykut YAFE
   
  Prof.Dr. Mehtap MALKOÇ
   
  Prof.Dr.Zühal BAHAR
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. A.Orhan MAĞDEN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   
   

   

Üniversite Senatosu 15.03.2011 Salı günü saat 15.30’da Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında on üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Rifat Sami Aksoy, Prof.Dr. Ahmet Münir Kınay, Prof.Dr. Utku Utkulu ve Yrd.Doç.Dr. Adil Koruyan rahatsız, Prof.Dr. A.Güldem Cerit, Prof.Dr. Hüsnü Erkan, Prof.Dr. Mustafa Tanyeri, Prof.Dr. Tunç Alkın, Prof.Dr. Murat Tuncay ve Prof.Abdullah Mümtaz Sağlam Prof.Dr. Öztekin Oto görevli, Prof.Dr. Melda Sur mazeretli, Prof.Dr. Hüseyin Avni Egeli rahatsız oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Mustafa Toprak ve Prof.Dr. Yusuf Karakoç görevli Prof.Dr. Bayram Bayrakdar izinli olduğu için Dekan Vekilleri Prof.Dr. İlhan Genç, Yrd.Doç.Dr. Mine Akkan ile Yrd.Doç.Dr.Esra Çoker toplantıya katıldılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelik Anabilim Dalının altında “İş Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans” programı açılmasına,  öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 29.12.2010 tarih ve 07/05 sayılı kararı doğrultusunda onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü bünyesinde yer alan Grafik Anasanat Dalının adının “Grafik Tasarımı Anasanat Dalı” olarak değiştirilmesine, yine aynı bölüm bünyesinde “Grafik Baskı ve İllüstrasyon Anasanat Dalı”nın kurulmasına ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi’nde Jeoloji Mühendisliği İkinci Öğretim Programı ile Maden Mühendisliği ikinci öğretim programlarının açılmasına, öğretim planlarının Fakülte Kurulu’nun 25.02.2011 tarih ve 03/06-07 sayılı kararları doğrultusunda onaylanmasına   ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Edebiyat Fakültesi’nde Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) İkinci Öğretim Programı açılmasına, öğretim planının Fakülte Kurulu’nun 11.03.2011 tarih ve 13/2 sayılı kararı doğrultusunda onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne 2011-2012 öğretim yılından itibaren 30 (otuz) öğrenci alınmasına, öğretim planının Fakülte Kurulu’nun 11.03.2011 tarih ve 13/03 sayılı kararı doğrultusunda onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık, Dilbilim ve Tarih Bölümlerinin öğretim planlarında,Fakülte Kurulu’nun 09.02.2011 tarih ve 11/01-02-03 sayılı kararları doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Dokuz Eylül Üniversitesi Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 05.07.2010 tarih ve 22525 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz ile Japonya Hokkaido Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 05.07.2010 tarih ve 22525 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz İşletme Fakültesi ile ABD Florida Üniversitesi Sağlık ve Beşeri Etkinlikler Fakültesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- İzmir Üniversiteleri Mühendislik Fakülteleri/Hava Teknik Okullar arasındaki İşbirliği Çerçeve Protokolünün uygunluğuna ve söz konusu protokolün yürürlüğe girebilmesi için Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanının imzalamaya yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Güç Elektroniği ve İşaret İşleme Teknolojileri Araştırma-Uygulama Merkezi (GÜÇ-İŞ)’nin faaliyetlerinin tümüyle durdurularak kapatılması ile 24.04.2006 tarih ve 26148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Merkez Yönetmeliği’nin iptal edilmesinin uygunluğuna ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.