14.07.2015/446

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 14.07.2015
Toplantı Sayısı : 446

GÜNDEM         :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Üniversitemizde Araştırma Görevlilerinin 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesinden 33/a Maddesine Geçişlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.
  3. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 2015-2016 öğretim yılı Akademik Takviminde değişiklik yapılması.
  4. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 19. maddesinde değişiklik yapılması.
  5. Fen Bilimleri EnstitüsüLisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 10. maddesinde değişiklik yapılması.
  6. Üniversitemiz ile İtalya Siena Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılması.
  7. Dokuz Eylül Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması.
  8. Tekstil Hazır Giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi’nin 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca kapatılması.
  9. Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin 12.maddesinde değişiklik yapılması.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
 
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
 
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Banu DURUKAN
 
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
 
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
 
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK
 
Prof.Dr. Mustafa DAŞ
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
 
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Samiye METE
 
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
 
Doç.Dr. S.Cengiz YESÜGEY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
 
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
 
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
 
Prof.Dr. A.Murat TUNCAY
 
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
 
Prof.Dr. Muammer ERBAŞ
 
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
 
Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ
 
Prof.Dr. Kemal ARI
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
 
Prof.Dr. Ali Günay BALIM
 
Prof.Dr. Ayşe OKUR
 
Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
 
Prof.Dr. H.Nur OLGUN
 
Doç.Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR
 
Prof.Dr. Utku UTKULU
 
Prof.Dr. İbrahim Akın ALTUN
 
Yrd.Doç. M.Alper KAZANCIOĞLU
 
Prof.Dr. Sema SAVCI
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
 
Prof.Dr. Alp TİMUR
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 

 

Üniversite Senatosu 14.07.2015 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında yedi üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Abbas Türnüklü, Prof.Dr. Atilla Orbay ve Prof. Şeniz Duru görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Prof.Dr. Mustafa Daş ve Doç.Dr.S.Cengiz Yesügey ile Müdür Vekilleri Doç.Dr. Zübeyde Erbayraktar, ve Yrd.Doç. M.Alper Kazancıoğlu toplantıya katıldılar.
Prof.Dr. Yasemin Arbak, Prof.Dr. Remzi Yağcı, Prof.Dr. Banu Durukan, Prof.Dr. Mine Demirsoy, Doç.Dr. Yusuf Gümüş, Prof.Dr. Mehmet Öztürk ve Doç.Dr. Murat Hatipoğlu görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 9. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemizde “Araştırma Görevlilerinin 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesinden 33/a Maddesine Geçişlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar”ın ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.                         
KARAR 3- 2015-2016 öğretim yılı Akademik Takviminde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun tarihlerinde aşağıdaki şekilde değişik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.  

I. Yarıyıl Dersler

Yarıyıl sonu Sınavı

Bütünleme Sınavı

 

Ara Tatil-Staj

II. Yarıyıl Dersler

Yarıyıl sonu Sınavı

Bütünleme Sınavı

14.09.2015

28.12.2015

11.01.2016

18.01.2016

08.02.2016

23.05.2016

06.06.2016

25.12.2015

09.01.2016

16.01.2016

05.02.2016

16.05.2016

04.06.2016

11.06.2016

 

 

 

KARAR 4- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 19. maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 10. maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile İtalya Siena Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Dokuz Eylül Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasına ilişkin konunun gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 8- Tekstil Hazır Giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi’nin 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca kapatılmasına ilişkin konu daha sonra görüşülmek üzere gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 9- Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin 12.maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Merkezin çalışmalarına görüş, öneri, taslak ve projeleri ile sürekli ve geçici olarak destek veren uzmanlar ile üniversitenin fakülte ve yüksekokul temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinden; Üniversite bünyesinde çalışan üyeler Rektör tarafından, diğer kurumlardaki konusunda uzmanlaşmış kişiler arasından seçilecek üyeler ise istekleri halinde, Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün çağrısı üzerine yılda bir kez olağan olarak toplanır. Rektör, Danışma Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Merkez Müdürü Danışma Kurulunun sekreterliğini yürütür. Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulu toplantılarına katılır.