13.12.2005/767

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 13.12.2005
Toplantı Sayısı : 767

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik alanında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Kadir Vardar’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 3. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sevinç Biberoğlu’nun kısmi statüdeki görev süresinin 30.04.2006 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 4. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalından Prof.Dr. Süleyman Tetik’in Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anotomi Anabilim Dalının mezuniyet öncesi Tıp Eğitiminde PDÖ programının uygulanmaya başlanması nedeniyle Öğretim Üyesi ihtiyacının karşılanması için 2005-2006 eğitim-öğretim yılı için 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 5. Üniversitemiz Hastanesi Pediatrik Alerji Bilimdalından Prof.Dr. Özkan Karaman’ın (kısmi statüde) sorumlu araştırıcı olduğu; OPTİMUM CRO tarafından desteklenen PEACE (SAM 103848) protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 6. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmekte olan, Bristol-Myers Squibb tarafından desteklenen ve Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Kürşad Kutluk’un sorumlu araştırıcı olduğu EFC 4505 protokol numaralı klinik çalışmada Doç.Dr. Vesile Öztürk ve Dr. Beril Dönmez’in yardımcı araştırıcı olarak görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 7. Av.Feride Ekinci’ye Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş vermesi uygun görülen Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Meral Özkan’ın iş yoğunluğundan söz konusu bilimsel görüşü vermekten vazgeçmesi nedeniyle, Doç.Dr. Oğuz Atalay’ın bilimsel görüş vermek üzere görevlendirilmesi.
 8. Av.Ali Danişment’in Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem ve Doç.Dr. Oğuz Sancaktar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590,00.-YTL’nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 9. Hukuk Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla 2005 Mali Yılı içerisinde öğretim üyelerinin katkılarıyla basımı yapılan kitapların satışından bilimsel görüş ve danışmanlık verilmesi ile elde edilen 24.000,00.-YTL brüt gelirin katkı payı dağıtım oranları.
 10. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin isteği üzerine BİMER tarafından düzenlenen İşletme Yönetimi ve Yönetici Seminerlerinde ders vermek üzere İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömür Özmen ve Öğr.Gör.Sabri Erdem’in Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri.
 11. Mimarlık Fakültesi ile Manisa İli Kula İlçesi Belediyesi arasında imzalanan “Manisa İli, Kula İlçesi, Zaferiye Mahallesi 78 Sokaktaki Beyler Evi olarak bilinen tescilli taşınmazın restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması” konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve proje ekibinin Prof.Dr. Ester Eti Akyüz Levi (proje yöneticisi) ile Öğr.Gör. Dr. Mine Tanaç Kiray’dan oluşması ve Kula Belediyesi tarafından 10.000,00.-YTL + KDV tutarın (%40’ı işbaşında, %60’ı ise teslim sonrasında) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 12. Mimarlık Fakültesi ile Muğla Belediyesi arasında imzalanan “Muğla İli Orta Mahalle’de yer alan APOSTOL HAN’ın Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri”nin hazırlanması konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve proje ekibinin Öğr.Gör. Dr. Mine Tanaç Kiray (poje yöneticisi) ve Arş.Gör. Özgül Yılmaz Karaman’dan oluşması ve Muğla Belediyesi tarafından 7.000,00.-YTL + KDV tutarın (%50’si işbaşında, %50’si ise teslim sonrasında) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 13. İzmir Meslek Yüksekokulu’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2005 Ekim-Kasım aylarında Sertifika Onay Ücretlerinden elde edilen gelirin katkı payı dağıtım oranları.
 14. Akademik kadro aktarması.
 15. Akademik kadro aktarması.
 16. Akademik kadro aktarması.
 17. Akademik kadro aktarması.
 18. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Tevfik Aksoy’un alanının, Mayıs 2005 dönemi Doçentlik Bilim Sınavına başvuran adayın alanından farklı olması nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilme isteği.
 19. Rektörlüğümüz uzman kadrosuna Pınar Yılmaz Aslan’ın 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 20. İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Gülcan Önel’in, doktora eğitimi amacıyla 20.07.2006 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol hariç) Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Caroline Devlet Üniversitesi’nde maaşlı, maaş transferli, dövizli, döviz kontenjanlı, yolluklu (uçak ile) yevmiyesiz olarak öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere harcamaları Rektörlük Bütçesinin 2006-2007 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 21. İsrail uyruklu Alexandra Rosa Stryjer’in görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2006 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca atanması.
 22. İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Deniz Kızılsümer’in İsveç Başkonsolosluğu tarafından finanse edilen burs kapsamında 16.12.2005-15.02.2006 tarihleri arasında (yol hariç) “Deniz Yoluyla İnsan Kaçakçılığı” konusunda araştırma ve incelemeler yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak İsveç’teki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 23. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Ayşegül Özgenç Aksoy’un Berlin Teknik Üniversitesi’nde “Yeraltısuyu Akım ve Kirlilik Modelinin Araştırılması ve Türkiye’de Torbalı Bölgesine Uygulanması” konusunda çalışmalar yapmak üzere 15.01.2006-22.07.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Berlin/Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 24. Hukuk Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile 2006 mali yılı içerisinde bilimsel görüş isteminde bulunan gerçek ve tüzel kişiler için 01.01.2006 tarihinden itibaren ilke kararı olarak asgari bilimsel görüş bedellerinin belirlenmesi.
 25. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında Enstitü-Okul işbirliği programında görevli uygulama öğretmenleri için açılan derslerin şube sayıları.
 26. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 13.12.2005 tarih ve 280 sayılı kararı.
 27. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serkan Odaman’ın TOYOTA SA yetkili satıcısı AKDEMİR Otomotiv San.ve Tic.A.Ş. ile Fakülte arasında imzalanan protokol kapsamında “4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde İşçi ve İşveren Yükümlülükleri” konulu projeyi hazırlamak üzere, 01.01.2006 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile haftada yarım gün olmak üzere, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek olan bu hizmet karşılığında ilgili firma tarafından Ocak 2006’dan itibaren her ayın son haftası içerisinde KDV dahil 234,00.-YTL’nin Döner Sermaye hesabına yatırılması.
 28. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Uzm. Semiha Çağlayangil’in 30.12.2005 tarihinden itibaren 30.12.2006 tarihine kadar yeniden atanmasına ilişkin 25.10.2005 tarih ve 762/5 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararında Uzm.Semiha Çağlayangil ile ilgili atamanın iptal edilerek 30.12.2005 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca sürekli olarak atanması.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
Yrd.Doç.Dr. Sevilay EROĞLU
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Oğuz DİCLE
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL

Üniversite Yönetim Kurulu 13.12.2005 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı’nın başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Şeref Ertaş rahatsız olduğu, Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan yıllık izinli olduğu için toplantıya Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Sevilay Eroğlu ile Prof.Dr. Oğuz Dicle katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. ve 28. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi
KARAR 2-
Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik alanında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Kadir Vardar’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sevinç Biberoğlu’nun kısmi statüdeki görev süresinin 30.04.2006 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalından Prof.Dr. Süleyman Tetik’in Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anotomi Anabilim Dalının mezuniyet öncesi Tıp Eğitiminde PDÖ programının uygulanmaya başlanması nedeniyle Öğretim Üyesi ihtiyacının karşılanması için 2005-2006 eğitim-öğretim yılı için 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
Üniversitemiz Hastanesi Pediatrik Alerji Bilimdalından Prof.Dr. Özkan Karaman’ın (kısmi statüde) sorumlu araştırıcı olduğu; OPTİMUM CRO tarafından desteklenen PEACE (SAM 103848) protokol numaralı “Kalıcı Astımı olan 6-14 yaş arası çocuklarda oral Montelukast (5 mg QD) çiğneme tabletleri ile DISKUS yoluyla bir Randomize, çift maskeli, paralel gruplu Salmeterol/Flutikazon Propiyonat İnhalasyon Tozu (50/100 mcg.BID) karşılaştırmalı klinik çalışma”nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
a) Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmekte olan, Bristol-Myers Squibb tarafından desteklenen ve Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Kürşad Kutluk’un sorumlu araştırıcı olduğu EFC 4505 protokol numaralı “Yüksek Asterotrombotik Risk ve İskemik Stabilizasyon için Klopidogrel ile Tedavi ve Korunma” konulu klinik çalışmada Doç.Dr. Vesile Öztürk ve Dr. Beril Dönmez’in yardımcı araştırıcı olarak görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına,
b) 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapmakta olan Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Kürşad Kutluk’un Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek almasının mümkün olmadığına ve durumun ilgiliye bildirilmesine oybirliği ile karar verildi
.
KARAR 7-
Av.Feride Ekinci’ye Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş vermesi uygun görülen Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Meral Özkan’ın iş yoğunluğundan söz konusu bilimsel görüşü vermekten vazgeçmesi nedeniyle, Doç.Dr. Oğuz Atalay’ın bilimsel görüş vermek üzere görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
Av.Ali Danişment’in Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem ve Doç.Dr. Oğuz Sancaktar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590,00.-YTL’nin Ziraat Bankası Buca/İzmir Şubesi 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
Hukuk Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla 2005 Mali Yılı içerisinde öğretim üyelerinin katkılarıyla basımı yapılan kitapların satışından bilimsel görüş ve danışmanlık verilmesi ile elde edilen 24.000,00.-YTL brüt gelirin, 05.12.2005 tarih ve 21/8 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda katkı payı dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin isteği üzerine BİMER tarafından düzenlenen İşletme Yönetimi ve Yönetici Seminerlerinde ders vermek üzere İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömür Özmen ve Öğr.Gör.Sabri Erdem’in 30.11.2005 tarih ve 24/4 sayılı Fakülte Kurulu kararında belirtildiği şekilde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
Mimarlık Fakültesi ile Manisa İli Kula İlçesi Belediyesi arasında imzalanan “Manisa İli, Kula İlçesi, Zaferiye Mahallesi 78 Sokaktaki Beyler Evi olarak bilinen (58 Ada, 6 Parsel) tescilli taşınmazın restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması” konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve proje ekibinin Prof.Dr. Ester Eti Akyüz Levi (proje yöneticisi) ile Öğr.Gör. Dr. Mine Tanaç Kiray’dan oluşmasına ve Kula Belediyesi tarafından 10.000,00.-YTL + KDV tutarın (%40’ı işbaşında, %60’ı ise teslim sonrasında) Ziraat Bankası İzmir Şubesindeki 6799886-5007 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
Mimarlık Fakültesi ile Muğla Belediyesi arasında imzalanan “Muğla İli Orta Mahalle 58 Ada, 32 Parselde yer alan APOSTOL HAN’ın Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri”nin hazırlanması konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve proje ekibinin Öğr.Gör. Dr. Mine Tanaç Kiray (poje yöneticisi) ve Arş.Gör. Özgül Yılmaz Karaman’dan oluşması ve Muğla Belediyesi tarafından 7.000,00.-YTL + KDV tutarın (%50’si işbaşında, %50’si ise teslim sonrasında) Ziraat Bankası Buca/İzmir Şubesi’ndeki 6799886-5007 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
a) İzmir Meslek Yüksekokulu’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2005 Ekim ayında Sertifika Onay Ücretlerinden elde edilen 608,00.-YTL gelirin katkı payı dağıtımının, 09.11.2005 tarih ve 41/3 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda,
b) İzmir Meslek Yüksekokulu’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2005 Kasım ayında Sertifika Onay Ücretlerinden elde edilen 288,00.-YTL gelirin katkı payı dağıtımının, 07.12.2005 tarih ve 45/5 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda
yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Tevfik Aksoy’un alanının, Mayıs 2005 dönemi Doçentlik Bilim Sınavına başvuran Dr. Burak Özkal’ın alanından farklı olması nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilmesine ilişkin dilekçesinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na iletilmesi gerektiğine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-
Rektörlüğümüz uzman kadrosuna Pınar Yılmaz Aslan’ın 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-
İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Gülcan Önel’in, doktora eğitimi amacıyla 20.07.2006 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol hariç) Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Caroline Devlet Üniversitesi’nde maaşlı, maaş transferli, dövizli, döviz kontenjanlı, yolluklu (uçak ile) yevmiyesiz olarak öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere harcamaları Rektörlük Bütçesinin 2006-2007 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21-
İsrail uyruklu Alexandra Rosa Stryjer’in görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2006 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,5 katı (1.874,66 YTL) ücret ödenmek sureti ile sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22-
İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Deniz Kızılsümer’in İsveç Başkonsolosluğu tarafından finanse edilen burs kapsamında 16.12.2005-15.02.2006 tarihleri arasında (yol hariç) “Deniz Yoluyla İnsan Kaçakçılığı” konusunda araştırma ve incelemeler yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak İsveç’teki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23-
Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Ayşegül Özgenç Aksoy’un Berlin Teknik Üniversitesi’nde “Yeraltısuyu Akım ve Kirlilik Modelinin Araştırılması ve Türkiye’de Torbalı Bölgesine Uygulanması” konusunda çalışmalar yapmak üzere 15.01.2006-22.07.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Berlin/Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24-
Hukuk Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile 2006 mali yılı içerisinde bilimsel görüş isteminde bulunan gerçek ve tüzel kişiler için 01.01.2006 tarihinden itibaren ilke kararı olarak bilimsel görüş bedellerinin;
a)
Yardımcı Doçent için en az 400,00.-YTL + KDV (Toplam: 472,00.-YTL)
b)
Doçent için en az 500,00.-YTL + KDV (Toplam: 590,00.-YTL)
c) Profesör için en az 600,00.-YTL + KDV (Toplam: 708,00.-YTL)
olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25-
Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında uygulama dersleri için uygulama okullarında görevli bulunan öğretmenlere açılan derslerin şube sayılarının 23.11.2005 tarih ve 38/9 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26-
İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Nükhet Evrim Sevi’nin “Fikri Mülkiyet ve Haksız Rekabet Açısından Veri Tabanlarının Korunması” konulu yükseklisans tezini kendi olanakları ile bastırmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serkan Odaman’ın TOYOTA SA yetkili satıcısı AKDEMİR Otomotiv San.ve Tic.A.Ş. ile Fakülte arasında imzalanan protokol kapsamında “4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde İşçi ve İşveren Yükümlülükleri” konulu projeyi hazırlamak üzere, 01.01.2006 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile haftada yarım gün olmak üzere, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek olan bu hizmet karşılığında ilgili firma tarafından Ocak 2006’dan itibaren her ayın son haftası içerisinde KDV dahil 234,00.-YTL’nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28-
Rektörlük Uzman kadrosunda olup, Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Uzm. Semiha Çağlayangil’in 30.12.2005 tarihinden itibaren 30.12.2006 tarihine kadar yeniden atanmasına ilişkin 25.10.2005 tarih ve 762/5 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararında Uzm.Semiha Çağlayangil ile ilgili atamanın iptal edilerek 30.12.2005 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca sürekli olarak atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.