13.09.2017/477

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 13.09.2017
Toplantı Sayısı : 477 

GÜNDEM     :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalının adının “Tıbbi Fizyoloji” olarak değiştirilmesi.
 3. Üniversitemiz Yaz Öğretimi Uygulama Esaslarının 11’inci maddesinde değişiklik yapılması.
 4. Üniversitemiz Yatay Geçiş Yönergesinin 17’nci maddesinde değişiklik yapılması.
 5. Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31’inci maddesinde değişiklik yapılması.
 6. Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi taslağı.
 7. Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Yürütülen Araştırma ve Geliştirme, Tasarım ve Yenilik Faaliyet ve Projelerini Değerlendirme Komisyonu Çalışma Yönergesi taslağı.
 8.  Üniversitemiz ile Kanada Carleton Üniversitesi arasında Öğrenci Değişim Programı Anlaşması yapılması.
 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.08.2017 tarihli yazısı gereğince Üniversitemiz Senatosunun 08.08.2017 tarihli toplantısında onaylanan İlahiyat Fakültesi öğretim planlarının yeniden görüşülmesi.
 10. Dokuz Eylül Üniversitesi Staj Yönergesi taslağı.
 11. Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Komisyonu Yönergesi taslağı.
Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Adnan KASMAN
Prof.Dr. M. Kadir YURDAKOÇ
Prof.Dr. Hale ÖREN
Prof.Dr. Hülya NUTKU
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK
Prof.Dr. Adnan KASMAN
Prof.Dr. H.Nur OLGUN
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ
 
Prof.Dr. Kubilay AYSEVENER
 
Prof.Dr. Şennur SOMALI
 
Prof.      A.Mümtaz SAĞLAM
 
Doç.Dr. Hatice MERT
 
Yrd.Doç.Dr. L.Burcu ÖNÜT
 
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
 
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
 
Doç.Dr. Güzin ÖZDAĞOĞLU
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Çınar Emine YENİ
 
Prof.Dr. Metin KOZAK
 
Prof.Dr. Gürkan ERSOY
 
Prof.Dr. Oğuz DİCLE
 
Prof.     Arif Ziya TUNÇ
 
Prof.Dr. Okan TUNA
 
Prof.Dr. Hakkı UYAR
 
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Yaşar UYSAL
 
Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU
 
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
 
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
 
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
 
Prof.Dr. Reyhan UÇKU
 
Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Prof.Dr. Himmet KONUR
 
Prof.Dr. Ali Günay BALIM
 
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
 
Prof.Dr. Cihan IŞIKHAN
 
Prof.Dr. Yücel DEMİRAL
 
Prof.Dr. M.Banu DURUKAN SALI
 
Doç.Dr. Volkan ÇEÇEN
 
Prof.       Ümit İŞGÖRÜR
 
Prof.Dr. Murat HATİPOĞLU
 
Prof.Dr. Nihal GELECEK
 
Prof.Dr. Semra AYTUĞ
 
Prof.Dr. Pınar BALCI
 
Doç.Dr. Hamdi EMEÇ
 
Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ
 
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK
 
Doç.Dr. İrem ÇOMOĞLU
 
Raportör Prof.Dr. Özlem ÇAKIR
 
 
Üniversite Senatosu 13.09.2017 Çarşamba günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. M. Kadir Yurdakoç, Prof.Dr. Hülya Nutku, Prof.Dr. Mehmet Öztürk ve Prof.Dr. Nur Olgun görevli/mazeretli olduklarından toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Şeyda Seren İntepeler,  Prof.Dr. Mustafa Alp, Prof.Dr. Yasemin Arbak,  ve Prof.Dr. Mine Doluca Dereli  görevli/mazeretli olduklarından Dekan Vekileri Doç.Dr. Hatice Mert, Yrd.Doç.Dr. L.Burcu Önüt ve Doç.Dr. Güzin Özdağoğlu ile Müdür Vekili Prof.Dr. Yücel Demiral toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde, 9., 10. ve 11. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.
KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalının adının “Tıbbi Fizyoloji” olarak değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.                 
KARAR 3- Üniversitemiz Yaz Öğretimi Uygulama Esaslarının 11’inci maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.    
 “Madde 11-
            (2) Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, Üniversitemiz bünyesinde yer alan diğer birimlerin ve diğer üniversitelerin yaz öğretimlerine ilgili birim Yönetim Kurullarının uygun görmesi kaydıyla başvurabilir. Yönetim Kurulunun onayı olmaksızın alınan dersler değerlendirmeye alınmaz.”
 
KARAR 4- Üniversitemiz Yatay Geçiş Yönergesinin 17’nci maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.      
 “Muafiyet ve intibak işlemleri
MADDE 17-(1) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler için muafiyet ve intibak işlemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre yapılır.”
KARAR 5- Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin başlığının “Kayıt İşlemleri ve Öğrencilik Haklarından Yararlanma” şeklinde değiştirilmesine ve maddeye aşağıda yer alan 3 ve 4’üncü fıkraların eklenmesine oybirliği ile karar verildi.           
“Kayıt İşlemleri ve Öğrencilik Haklarından Yararlanma”
Madde 38-
(3) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen ve ilan edilen tarihlerde her dönem mali yükümlülüklerini yerine getirerek kayıt yenilemek zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Kayıt yenilemeyen öğrenciler ders, proje vb. yarıyıl içi faaliyetler ile yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme ve tez savunma sınavına giremezler ve bunlardan başarısız sayılırlar. Kayıt yenilenmeksizin geçen süreler öğrenim süresinden sayılır ve öğrenciler o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(4) Mazeretleri sebebiyle belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerden, başvuru tarihi itibariyle ders ve diğer faaliyetlere devam koşulunu sağlayabilecek durumda olanların mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulunca incelenir ve uygun görülmesi halinde kayıtları yenilenebilir.
KARAR 6- Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.  
KARAR 7- Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Yürütülen Araştırma ve Geliştirme, Tasarım ve Yenilik Faaliyet ve Projelerini Değerlendirme Komisyonu Çalışma Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-     Üniversitemiz ile Kanada Carleton Üniversitesi arasında Öğrenci Değişim Programı Anlaşması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- İlahiyat Fakültesi’nde 2017-2018 öğretim yılında uygulanacak olan öğretim planının ve Fakülte Kurulu’nun 06.09.2017 tarihli ve 8/2 sayılı kararında yer alan intibak esaslarının uygulanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.     
KARAR 10- Dokuz Eylül Üniversitesi Staj Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Komisyonu Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.