13.05.2003/293

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 13.05.2003
Toplantı Sayısı : 293

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2003-2004 öğretim yılı Akademik Takvim taslağının görüşülmesi.
 3. 2003-2004 öğretim yılında üniversitemize bağlı kurumlara yatay geçiş yolu ile alınacak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi.
 4. 2003-2004 öğretim yılında üniversitemize önkayıt-özel yetenek sınavı sistemi ile alınacak öğrencilerin önkayıt, sınav ve kesin kayıt tarihleri ile koşullarının belirlenmesi.
 5. Güzel Sanatlar Enstitüsü?nde ?Sahne,Müzik ve Görüntü Sanatları? ikinci öğretim Tezsiz yükseklisans programı açılması ve öğretim planlarının onaylanması teklifi
 6. Fen Bilimleri Enstitüsü?nde ?Çevresel Yerbilimleri? adı altında disiplinlerarası bir anabilim dalı açılması ve bu anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı açılması teklifi.
 7. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim planlarında yer alan seçmeli derslerde değişiklik yapılması teklifi.
 8. İşletme Fakültesi?nin Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim planında değişiklik yapılması teklifi.
 9. Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Doktora programını öğretim planının onaylanması teklifi.
 10. Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması teklifi.
 11. Buca Eğitim Fakültesi öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması teklifi.
 12. D.E.Ü. Çift Anadal Programı Yönergesi taslağı ile Yandal Programı Yönergesi taslağının görüşülmesi.
 13. Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER) ?nin kurulması teklifi.
 14. Üniversitemiz ile Pukyong National University arasında Akademik İşbirliği yapılmasına ilişkin protokol taslağı.
 15. Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimlerine 2003-2004 öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanı ve koşullarının belirlenmesi.
 16. Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına intibakları için 2003-2004 öğretim yılında ayrılacak kontenjan önerileri.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof. Sevim ÇİZER

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof. Dr. Burhan ERDOĞAN

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Nilgün MORALI

 

Yrd.Doç.Dr. Muhammet ÖZEKES

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Tunç ALKIN

 

Prof. Memduh ÖZDEMİR

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Hasan NERAD

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Feza AKGÜR

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Doç.Dr. Günay ÇİFTÇİ

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ

 

Doç. Elvan ANMAÇ

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Serap ALPER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Ayşen OLGUN

 

Prof.Dr. Nurullah AKKOÇ

 

Yrd.Doç.Dr. M. Ali YAVUZ

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Senatosu 13.05.2003 Salı günü saat 14.30?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof. Sevim Çizer rahatsızlığı ve Prof.Dr. Burhan Erdoğan?ın, mazeretli olması nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan, Prof.Dr. Mustafa Ergün, Prof.Dr. Cahit Helvacı, Prof.Dr. Oğuz Adanır ve Prof.Dr. Alpaslan Usal görevli olmaları nedeniyle toplantıya; Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Muhammet Özekes ile Prof.Dr. Tunç Alkın, Müdür Vekilleri Doç.Dr. Günay Çiftçi, Prof.Dr. Ayşe Filibeli, Doç. Elvan Anmaç ile Prof.Dr. Ayşen Olgun katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; gündeme 15. ve 16. maddelerin ilave edilmesine karar verildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- 2003-2004 öğretim yılında Üniversitemizde uygulanacak Akademik Takvimin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokulların 2003-2004 öğretim yılı örgün ve ikinci öğretim yatay geçiş kontenjanlarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- 2003-2004 öğretim yılında önkayıt-özel yetenek sınavı ve kesin kayıt tarihleri ile koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Güzel Sanatlar Enstitüsü?nde ?Sahne, Müzik ve Görüntü Sanatları? Anabilim Dalı kurulmasına ve bu anabilim dalında tezsiz yükseklisans ikinci öğretim programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve bu programa 2003-2004 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4.ve 5/d maddeleri ile 3843 sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim kurulu başkanlığına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Fen Bilimleri Enstitüsü?nde disiplinlerarası eğitim vermek üzere ?Çevresel Yerbilimleri? adı altında bir anabilim dalı kurulmasına ve bu anabilim dalında tezsiz yükseklisans programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4. ve 5/d maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Mimarlık Fakültesi?nin Mimarlık Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü seçmeli derslerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2003-2004 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- İşletme Fakültesi?nin Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2003-2004 öğretim yılından itibaren 1.sınıfa kaydolacak öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Doktora programına ait öğretim planının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği?nin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Üniversitemiz Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları?nın 27.maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
?Ders Notları ve Başarı Durumu?
Madde 27-
 Uygulama Esasları?nın 23.maddesinin a, b, ve c bentlerindeki şartları sağlamış bir öğrencinin bir dersteki başarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyinin yüzde kırkı (%40) ile yarıyıl sonu sınavında aldığı notun yüzde altmışı (%60) alınarak sınıfın başarı düzeyine göre belirlenir. Bağıl değerlendirme olarak anılacak bu değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme sonunda her öğrenciye, dersi veren öğretim elemanı tarafından başarı derecesini belirten harflerle ifade edilen başarı notu takdir olunarak verilir. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
KARAR 12- Üniversitemiz Çift Anadal Programı Yönergesi ile Yandal Programı Yönergesi?nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER) Yönetmeliği?nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Üniversitemiz ile Pukyong National University arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin ekte yer alan protokol çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik?in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimlerine 2003-2004 öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları ve koşullarının ekteki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Lisans öğrenimlerini tamamlamayan ve tamamlamayanların meslek yüksekokullarına intibak için 2003-2004 öğretim yılında ayrılacak kontenjanın ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.