13.03.2007/322

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 13.03.2007
Toplantı Sayısı : 322

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Üniversite Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr. Öcal Usta’nın görev süresinin dolması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca yeniden üye seçimi yapılması.
 3. 2007-2008 öğretim yılı Akademik Takvim taslağı.
 4. 2007-2008 öğretim yılında Üniversitemize alınacak öğrencilere ait kontenjanların ve koşulların belirlenmesi.
 5. İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Programı ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 6. Hukuk Fakültesi öğretim planında değişiklik yapılması.
 7. Hemşirelik Yüksekokulu öğretim planında değişiklik yapılması.
 8. İlahiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 9. Güzel Sanatlar Fakültesi Pratik Çalışma ve Staj Yönergesinde değişiklik yapılması.
 10. Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerinin tespit edilmesi.
 11. Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Ve Sınav Uygulama Esasları’nın 24.maddesine bir hüküm eklenmesi.
 12. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Deniz Turizmi ve Yat Kaptanlığı Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı açılması.
 13. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı açılması.
 14. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İngilizce Uluslararası İlişkiler Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı açılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

Prof. H. Tahsin KILIÇ

Prof.Dr. Adil ESEN

Yrd.Doç.Dr.Kadim ÖZTÜRK

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Polat SOYER

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU

 

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

 

Prof.Dr. Murat TUNCAY

 

Prof.Dr. Melda SUR

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

 

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Doç.Dr. Kemal ARI

 

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Doç.Dr. Erdem SİLİSTRELİ

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Prof.Dr. Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

 

Prof.Dr İlgi ŞEMİN

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Senatosu 13.03.2007 Salı günü saat 14.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. A.İrem Özkarahan izinli, Prof. H.Tahsin Kılıç ve Yrd.Doç.Dr. Kadim Öztürk rahatsız oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmeler sonunda; 11., 12., 13. ve 14.maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversite Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr. Öcal Usta’nın görev süresinin dolması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca yeniden üye seçimi yapılmasına ilişkin konunun gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 3- Üniversitemiz 2007-2008 öğretim yılı Akademik Takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- a) Buca Eğitim Fakültesi’nde; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ile Kimya Öğretmenliği Bölümlerine alınacak öğrencilerin puan türünün SAY-2 olmasına,
b) Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı bölümlerde fiziki koşulların ve öğretim elemanlarının yetersizliğinden kontenjanların azaltılmasına,
c) Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı bölümlerde fiziki koşulların ve öğretim elemanlarının yetersizliğinden kontenjanların azaltılmasına,
d) Hukuk Fakültesi’nde aktif eğitim yapıldığından ve aktif eğitim sisteminin özellikleri nedeniyle oluşan fiziki koşullar ve öğretim elemanlarının yetersizliğinden kontenjanların azaltılmasına,
e) İşletme Fakültesi’nde aktif eğitim geçilmesi düşünüldüğünden ve fiziki koşulların yetersiz olmasından dolayı kontenjanların azaltılmasına,
f) Mühendislik Fakültesi’nde aktif eğitim yapıldığından ve aktif eğitim sisteminin özellikleri nedeniyle oluşan fiziki koşullar ve öğretim elemanlarının yetersizliğinden kontenjanların azaltılmasına,
g) Tıp Fakültesi’nde aktif eğitim yapıldığından ve fiziki koşulların yetersiz olmasından dolayı kontenjanların azaltılmasına,
h) Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Makine ve Güverte Bölümlerinin koşullarında yer alan 105.maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

Koşul 105:

Bu programlara başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; TC vatandaşı olmak; 1 Ocak 2007 tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit olmayanlar için veli göstermek; erkek adaylardan 17 yaş için 1.65m, 18 yaş için 1.66m, 19 yaş için 1.67m, 20 yaş için 1.68m’den uzun olmak, kız adaylarda 1.56m’den uzun olmak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapılacak mülakat ve beden eğitimi sınavında başarılı olmak; sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, renk körlüğü ve şaşılık bulunmadığını, her iki kulağının arızasız olduğunu ve Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilmiş olan kamu ve özel sağlık kuruluşlarından alınmış Güverte Zabiti için “GEMİADAMI OLUR” ibaresi taşıyan sağlık raporu almış olmak, Makine Zabiti sınıfı için “GEMİ ADAMI OLUR” ibaresi taşıyan sağlık raporu almış olmak. Adayın almış olduğu “GEMİ ADAMI OLUR” ibaresi taşıyan sağlık raporunu yapılacak olan mülakat ve beden eğitimi sınavından önce sınav komisyonlarına ibraz etmesi gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptırılacak soruşturmada tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş bu gibi faaliyetlerde bulunmamış ve başvuru tarihinde hakkında soruşturma ya da kamu davası ile şahsi bir ceza davası açılmamış olması, yaptırılacak arşiv araştırmalarının olumlu sonuçlanması koşulu aranacaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokul Güverte/Makine Bölümlerinde “Beden Eğitimi” zorunlu derstir. Bu programa kayıt olan öğrenciler, mesleğin gereklerine uygun üniformayı giymek zorundadır. Üniformaların temini öğrenciye aittir.
ı) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda fiziki imkansızlıkların yetersizliği nedeniyle sınıf ve laboratuarların etkin ve verimli olarak kullanılamaması eğitimin kalitesini düşüreceğinden kontenjanın azaltılmasına,
i) İzmir Meslek Yüksekokulu’nda aşağıdaki programların açılması uygun görüldüğü takdirde (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmiştir)

-Endüstriyel otomasyon programının adının “mekatronik” olarak değiştirilmesine ve ikinci öğretim programına 40 öğrenci alınmasına,
-Kimya İkinci Öğretim Programına 40 öğrenci alınmasına,
Mevcut bölüm/programlarda fiziki kapasitenin yetersiz oluşu ve öğretim elemanı azlığı nedeniyle kontenjanların ekli tablodaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- 2007-2008 öğretim yılından itibaren İlahiyat Fakültesi’nin İlahiyat Lisans Bölümü ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği Bölümünün seçmeli dersler listesine ekte belirtilen yeni derslerin eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- 2007-2008 öğretim yılından itibaren Hukuk Fakültesi öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- 2007-2008 öğretim yılından itibaren Hemşirelik Yüksekokulu öğretim planında yer alan seçmeli derslerde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- İlahiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin konunun incelenmek üzere gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 9- Güzel Sanatlar Fakültesi Pratik Çalışma ve Staj Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerinin bir sonraki toplantıda yeniden ele alınmasına karar verildi.
KARAR 11- Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 24. maddesinin 1. fıkrasında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- 2007-2008 öğretim yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde; “Deniz Turizmi ve Yat Kaptanlığı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. ve 7. maddeleri ile 3843 Sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- 2007-2008 öğretim yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Uluslararası Güvenlik Çalışmaları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına, konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. ve 7.maddeleri, 3843 Sayılı Kanunun 14. uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- 2007-2008 öğretim yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı bünyesinde “İngilizce Uluslararası İlişkiler İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına, konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. ve 7.maddeleri, 3843 Sayılı Kanunun 14. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.