12.10.2010/375

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 12.10.2010
Toplantı Sayısı : 375  

GÜNDEM        :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde yer alan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalının “Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü” olarak bölüm statüsüne geçirilmesi.
 3. Fen Fakültesi İstatistik ve Matematik Bölümlerinde yan dal programı açılması.
 4. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 5. Üniversitemiz ile ABD Oklahoma Devlet Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılması.
 6. Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları.

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr.h.c. İbrahim ATALAY
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
   
  Prof.Dr. Serdar KURT
   
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
   
  Yrd.Doç.Dr. Mine AKKAN
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
   
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
   
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Nevzat AŞIK
   
  Prof.Dr. Ömür ÖZMEN
   
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
   
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
   
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
   
  Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
   
  Prof.Dr. Osman BİLEN
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
   
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Prof. Aykut YAFE
   
  Prof.Dr. Z.Candan ALGUN
   
  Prof.Dr.Zühal BAHAR
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   
Üniversite Senatosu 12.10.2010 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında beş üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Rifat Sami Aksoy rahatsız, Prof.Dr.h.c. İbrahim Atalay ve Prof. Abdullah Mümtaz Sağlam mazeretli, Prof.Dr. Sedat Karademir ve Yrd.Doç.Dr. Adil Koruyan görevli olduğu için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Yusuf Karakoç, Doç.Dr. Kemal Arı ve Prof.Dr. Mehmet Şeker görevli oldukları için toplantıya Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Mine Akkan ile Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu ve Prof.Dr. Osman Bilen toplantıya katıldı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde yer alan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalının “Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü” olarak bölüm statüsüne geçirilmesine, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalının da bu bölüm bünyesinde yer almasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Fen Fakültesi İstatistik ve Matematik Bölümlerinde “Yandal Programı” açılmasına ve Fakülte Kurulu’nun 22.09.2010 tarih ve 168/3-4 sayılı kararı doğrultusunda 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 4- Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi’nin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oyçokluğu (42 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 5- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 05.07.2010 tarih ve 22525 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz ile ABD Oklahoma Devlet Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarının daha sonraki Senato toplantılarında görüşülmesine karar verildi.