12.04.2011/385

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 12.03.2011
Toplantı Sayısı : 385    

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı bünyesinde Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora programı açılması ve öğretim planı.
 3. Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Programı Ön Kayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi’nde değişiklik yapılması.
 4. Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi’nde değişiklik yapılması. 
 5. Buca Eğitim Fakültesi’nin bazı bölümlerinde okutulmakta olan “Özel Eğitim” dersine Özel Eğitim Bölümü kodu verilerek bu dersin yer aldığı bölümlerde öğretim planı değişikliği yapılması.
 6. Hukuk Fakültesi öğretim planında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 7. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programı öğretim planında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 8. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesinde değişiklik yapılması.
 9. İzmir Meslek Yüksekokulu Yapı Tesisat Teknolojisi Programına 2011-2012 öğretim yılında 45 öğrenci alınması.
 10. 2010-2011 öğretim yılı yaz öğretimi akademik takvimi.
 11. 2011-2012 öğretim yılı akademik takvimi.
 12. 2011-2012 öğretim yılında Üniversitemize alınacak yabancı uyruklu öğrenci kontenjan, koşulları, başvuru tarihi, başvuru ve sınav ücretlerinin belirlenmesi.
 13. 6111 sayılı Kanunun 173.maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenmiş olan Geçici 58. Maddenin uygulanmasına ilişkin esasların tespit edilmesi.
 14. İzmir Meslek Yüksekokulu Sağlık Bölümünün kapatılması.

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
  Yrd.Doç.Dr. Esra ÇOKER
  Prof.Dr.h.c. İbrahim ATALAY
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Öztekin OTO
  Prof.      Halil YOLERİ
   
  Yrd.Doç.Dr. Mine AKKAN
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
   
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Osman KARADENİZ
   
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
   
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
   
  Doç.Dr. Kemal ARI
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Yrd.Doç.Dr. Tuğcan GÜLER
   
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
   
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Prof. Aykut YAFE
   
  Prof.Dr. Mehtap MALKOÇ
   
  Prof.Dr.Zühal BAHAR
   
  Yrd.Doç.Dr. Zeynel BAKICI
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. A.Orhan MAĞDEN
   
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   

Üniversite Senatosu 12.04.2011 Salı günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında yedi üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Rifat Sami Aksoy rahatsız, Prof.Dr. Murat Tuncay, Prof.Dr. Mustafa Tanyeri, Prof.Dr. Tunç Alkın görevli ve Prof.Dr. Mehmet Şeker görevli, Prof.Dr.h.c.İbrahim Atalay rahatsız ve Prof.Dr. Öztekin Oto mazeretli  oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Bayram Bayrakdar, Prof.Dr.Yusuf Karakoç, Prof.A.Mümtaz Sağlam, Prof.Dr. H.Avni Egeli görevli oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Esra Çoker ile Yrd.Doç.Dr. Mine Akkan, Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Tuğcan Güler ile Yrd.Doç.Dr. Zeynel Bakıcı katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 14. maddenin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı bünyesinde Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora Programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.             
KARAR 3- Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi’nin 4. maddesindeaşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Sınav Komisyonlarının Oluşturulması 
Madde 4- Eleme ve seçme sınav komisyonlarında görevlendirilecek üyeler Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalındaki eleme ve seçme sınavları için, sınav sonuçlarının değerlendirileceği gün, her akademik kariyerdeki öğretim elemanları arasından (Prof., Doç., Yrd.Doç., Doktoralı Öğr.Gör.) birer kişinin ad çekme ile seçilecek 4 kişi ve Anabilim Dalı Başkanından oluşan 5 kişilik değerlendirme komisyonu, Bölüm Başkanının teklifi ve Dekanın onayı ile belirlenir.
KARAR 4- Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi’nin bazı maddelerindeekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi’nin bazı bölümlerinde okutulmakta olan “Özel Eğitim” dersine Özel Eğitim Bölümü kodu verilmesine, Fakülte Kurulu’nun, 22.03.2011 tarih ve 03/04 sayılı kararında belirtildiği şekilde bu dersin yer aldığı bölümlerin öğretim planlarında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Hukuk Fakültesi öğretim planında, Fakülte Kurulu’nun 03.03.2011 tarih ve 03/03 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin söz konusu kurul kararının ekinde belirtilen intibak esaslarına göre 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programıöğretim planında, Enstitü Kurulu’nun 14.03.2011 tarih ve 01/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi’nin 17. maddesindeaşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Staj Zaman ve Süresi
Madde 17. Öğrencilerin yaz dönemlerinde yapacakları staj süreleri Yüksekokul Kurulunda karara bağlanarak eğitim-öğretim programlarında gösterilir. Öğrenci staj yaptığı kurumun mesaisine uyar, isteğe bağlı olarak fazla mesaiye kalabilir. Fazla mesai staj süresinden sayılmaz. 
Öğrenimleri devam eden öğrencilerin stajlarını yaz tatiline rastlayan aylarda yapması esastır. Staj başlangıç ve bitiş tarihleri Yüksekokul Staj Kurulu tarafından önerilir ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
Stajlarını yapmayan veya başarısız bulunan öğrenciler, Program Staj Kurullarının uygun göreceği dönemlerde stajlarını yapmak zorundadırlar.
Devam yükümlülüğü kalmamış olan öğrenciler, Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile stajlarını Güz ve Bahar Yarıyılları içinde de yapabilirler.
Öğrenci işyerine devam etmek, devam etmediği günleri (rapor, izin vb.) belirtmek zorundadır. Raporlu ve izinli olunan günler staj eğitiminden sayılmaz. Staj Denetçileri denetimleri sırasında izinli veya raporlu olduğunu saptadıkları öğrencilerin durumlarını kayıt altına alırlar.
KARAR 9- 2011-2012 öğretim yılında İzmir Meslek Yüksekokulu Yapı Tesisat Teknolojisi Programına 45 öğrenci alınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemiz 2010-2011 öğretim yılı Yaz Öğretimi Akademik Takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Üniversitemiz 2011-2012 öğretim yılı Akademik Takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- 2011-2012 öğretim yılında Üniversitemize alınacak yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı, koşulları, başvuru tarihi ile başvuru ve sınav ücretlerinin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Fakülte/Y.Okul

Kontenjan

Koşul

Başvuru Tarihi

Başvuru ve Sınav Ücreti

Hukuk Fakültesi

5

2011-2012 öğretim yılında alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversitemiz tarafından yapılan “Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme Sınavı (DEYÖS) sonucuna göre yapılacaktır.

 

15-30 Haziran 2011

100 TL

Tıp Fakültesi

2

Buca Eğt.Fak.

12

Edebiyat Fak.

22

İ.İ.B.Fak.

22

İlahiyat Fak.

10

İşletme Fak.

26

Mimarlık Fak.

4

Mühendislik Fak.

37

Reha Mid.Foça Turzm.İşl.ve Otl.Y.Ok.

2

Fizik Ted.ve Reh.Y.Ok.

4

Denizcilik Fak.

6

Fen Fak.

8

Toplam

160

KARAR 13- 6111 sayılı Kanunun 173. maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenmiş olan geçici 58. maddenin uygulanmasına ilişkin esasların ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Üniversite Senatosunun 26.03.2009 tarih ve 345/4 sayılı kararı ile öğrenci alınmamasına karar verilen ve 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alınmayan İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Sağlık Programları Bölümü ile bu Bölüm altında yer alan Çocuk Gelişimi Programının (Örgün ve İkinci öğretim) kapatılmasının uygunluğuna ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.