11.12.2018/499

Yayınlanma Tarihi: 19-12-2018

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 11.12.2018
Toplantı Sayısı : 499

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 2019-2020 öğretim yılında Üniversitemize bağlı birimlere Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile alınacak öğrencilerin kontenjan ve koşullarının belirlenmesi.
  3. 2019-2020 öğretim yılında Üniversitemize bağlı birimlere Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS) ile alınacak öğrencilerin kontenjan ve koşullarının belirlenmesi.
  4. Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesine 2019-2020 öğretim yılında alınacak öğrenciler ile Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesine Nakil Geçiş Yoluyla alınacak öğrencilerin kontenjan, sınav, başvuru ve kayıt tarihlerinin belirlenmesi.
  5. Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
  6. Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
  7. İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programının (İLİTAM) 2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılı Akademik Takviminin görüşülmesi.
  8. DEÜ Kütüphaneler Yönetmeliği’nin 12. ve 15.maddelerinde değişiklik yapılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan Prof.Dr. Nükhet HOTAR  Rektör Prof. Halil YOLERİ 
Üyeler Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Aynur AKAY  Prof.Dr. Osman BİLEN 
Prof.Dr. Himmet KONUR Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU 
Prof.Dr. Ercan AKPINAR   Prof.Dr. Kamil İŞERİ    
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ   
Prof.Dr. Mustafa DAŞ  
Prof.Dr. Aylin ALIN   
Doç.Dr. Sadık TUMAY    
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER  
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU    
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN  
Prof.Dr. Nükhet HOTAR  
Prof.Dr. Elif Yaprak  GÜLCAN   
Prof.Dr. Nükhet HOTAR   
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK   
Prof.Dr. Metin KOZAK   
Prof.Dr. Osman YILMAZ    
Prof.Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI    
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU   
Prof. Arif Ziya TUNÇ  
Prof.Dr. Okan TUNA  
Prof.Dr. Hakkı UYAR  
Prof.Dr. M. Kadir YURDAKOÇ  
Prof.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ  
Prof.Dr. Yaşar UYSAL  
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU  
Prof.Dr. Talip GÜNGÖR  
Prof .Dr. Yusuf GÜMÜŞ   
Prof.Dr. Ş.Reyhan UÇKU   
Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA   
Prof.Dr. Günay ÇİFTÇİ    
Prof.Dr. Himmet KONUR  
Prof.Dr. Süha YILMAZ    
Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN   
Prof.Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU  
Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ  
Prof.Dr. H.Nur OLGUN  
Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU    
Prof.Dr. Metin ARIKAN      
Prof.Dr. Nurcan BAYKUŞ SAVAŞANERİL  
Prof. Ümit İŞGÖRÜR   
Doç.Dr. A. Hamdi DELİORMANLI    
Prof.Dr. Nihal GELECEK    
Prof.Dr. Berrin ONARAN   
Prof.Dr. Kürşad KUTLUK    
Doç.Dr. Turgay BUCAK   
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK   
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU    

Üniversite Senatosu 11 Aralık 2018 Salı  günü saat 14.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında beş üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Hacı Yakup Öztuna görevli/mazeretli olduğu için toplantıya Dekan V. Doç.Dr. Sadık Tumay katıldı.Prof. Halil Yoleri, Prof.Dr. Yusuf Karakoç, Prof.Dr. Osman Bilen, Prof.Dr. A.Gül Bayraktaroğlu ve Prof.Dr. Kamil İşeri görevli/mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR  1 – Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR  2 – 2019-2020 öğretim yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile alınacak öğrenci kontenjanlarının ve koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3 2019-2020 öğretim yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS) ile alınacak öğrenci kontenjanlarının ve koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR  4 – Devlet Konservatuarı  Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesine 2019-2020 öğretim yılında alınacak öğrenciler ile Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesine nakil geçiş yoluyla alınacak öğrencilerin kontenjan, sınav, başvuru ve kayıt tarihlerinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları
“Eğitim-öğretim programları
MADDE 6-
(3) Ara sınıfta bulunan bir öğrencinin bir dönemde alacağı derslerin toplamı 36 AKTS’yi geçemez. Ancak sorumlu olduğu öğretim planının 7. ve 8. yarıyılından ders alan 4.sınıf öğrencisinin bir dönemde alacağı derslerin üst sınırı 40 AKTS’dir.

(4) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil dersleri bu sınırların belirlenmesinde hesaba katılmaz. Fakülte Kurulu bu derslere ilave dersler belirleyebilir.
Öğrenim süresi ve öğrencilik haklarından yararlanma
MADDE 8 –                                   
(4) Ancak, sorumlu olduğu tek dersin Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, Proje dersi ve Fakülte-Okul İşbirliği kapsamında yürütülen derslerden biri olması halinde öğrenci o derse yeniden kaydolmak ve 20 nci maddenin birinci fıkrasındaki şartları tümü ile yeniden yerine getirmek zorundadır.

Ders geçme
MADDE 9 –
(3) Fakültede bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Öğrencinin, daha önce almadığı derslere kaydolabilmesi için, ikinci ve daha sonraki yarıyılların sonu itibariyle en az 1.80 genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir. Ancak, bu şart ortak zorunlu derslerden olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil derslerinde uygulanmaz.

Dönem/ders kaydı
MADDE 16-
(6) Öğrenciler tarafından web üzerinden yapılan dönem ders kayıtları sistem üzerinden yapılan danışman onayından sonra kesinleşir. Danışman onayı olmayan kayıtlar geçersizdir.

Öğretim Uygulaması
Madde 17- (1)  Öğretim planlarında yer alan Fakülte-Okul işbirliği kapsamında alınması gereken uygulamalı dersler, (Öğretmenlik Uygulaması I, II, Kurum Deneyimi, Okul Deneyimi, vb) “Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge” çerçevesinde yürütülür.

Devam zorunluluğu ve devamın denetlenmesi
MADDE 18- (1) Öğrencilerin derslere ve diğer çalışmalara devamı zorunludur. Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde devamın izlenmesi ve denetlenmesinden dersi veren öğretim üyesi veya görevlisi sorumludur. Yoklama çizelgeleri Fakülte Yönetim Kurulunca daha uzun süre ile saklanmasına karar verilmiş olmadıkça, son işlem gördükleri tarihten itibaren iki yıl süre ile dersi yürüten öğretim elemanı tarafından saklanır. Üniversitemiz dışından görevlendirilen öğretim elamanlarının ilgili dönemin yoklama çizelgeleri Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından teslim alınarak aynı süreler için saklanır.

Sınav ve çalışma sonuçlarının duyurulması(3) Üniversite ya da Fakülte tarafından görevli-izinli oldukları sürelerde öğrenciler devamdan muaf sayılırlar.
MADDE 23-
(2) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınav sonuçları dersi yürüten öğretim elemanı tarafından sisteme girilerek kitlenir.

(3) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınav sonuçları en geç o sınav gününü izleyen bir hafta içinde sisteme girilerek kitlenir.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 24 – (1) Bir sınavın, yarıyıl içi veya yıl içi çalışmasının sonucuna, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, Fakülte Dekanlığına verilen bir dilekçe ile yapılır. Dersi yürüten öğretim elemanı tarafından sınav kağıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili çalışma evrakında maddi hata tespit edilirse, bu hata ile ilgili öğretim elemanı tarafından, ekinde sınav evrakının bir örneğinin bulunduğu not düzeltme dilekçesi, uygulamalı olarak yapılan dersler için ise sınav evrakı yerine gerekçeli dilekçesi ve destekleyici dokümanlar alındıktan sonra, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.
Ders notları ve başarı durumu
MADDE 26 –

ç) E notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde öğretim elemanı tarafından notların sisteme girilip kilitlendiği tarihinden itibaren, bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, E notu FF notu haline dönüşür.

Sınav evrakının saklanması
MADDE 28 – (1) Sınav kağıtları, ödevler, projeler, laboratuvar raporları gibi evraklar Fakülte Yönetim Kurulunca daha uzun süre ile saklanmasına karar verilmiş olmadıkça, son işlem gördükleri tarihten itibaren iki yıl süre ile dersi yürüten öğretim elemanı tarafından saklanır. Üniversitemiz dışından görevlendirilen öğretim elamanlarının ilgili dönemin sınav evrakı anabilim dalı başkanlıkları tarafından teslim alınarak aynı süreler için saklanır.

Ağırlıklı ortalama ve diploma derecesi
MADDE 33-
(5) Öğrencilerin diploma dereceleri, dersi yürüten öğretim elemanı tarafından sisteme işlenip kilitlenen notlardan yararlanılarak belirlenir.”

KARAR 6- Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7- İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programının (İLİTAM) 2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılı Akademik Takviminin Fakülte Yönetim Kurulunun 29.11.2018 tarihli ve 40/04 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- DEÜ Kütüphaneler Yönetmeliği’nin 12. ve 15.maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği
“Madde 12 – Üniversite mensupları dışındaki gerçek kişiler, kamu ve özel sektör kuruluş mensupları kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmek için 14 üncü madde uyarınca her yıl yeniden belirlenecek üyelik aidatını ödemek sureti ile kütüphaneye üye olmak ve her defasında üyelik kartlarını göstermek zorundadırlar. Bu kişiler ödünç verme hizmetlerinden yararlanamazlar. Üniversitemiz emekli personeli üyelik aidatı ödemeksizin, Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphaneleri Emekli Personel Üyelik ve Ödünç Verme Sözleşmesi’ni imzalayarak Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na teslim etmek suretiyle kütüphane ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilirler.
Madde 15 – Madde 17’de belirtilenler dışındaki kitap ve materyalin ödünç verilmesine ilişkin esaslar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesi içinde Daire Başkanlığı tarafından belirlenir. Üniversitenin öğretim elemanları bir defada en çok bir ay süreyle en çok 5 (beş) kitap; yüksek lisans ve doktora öğrencileri bir defada en çok 15 (on beş) gün süreyle en çok 3 (üç)  kitap; Üniversitenin ön  lisans  ve  lisans öğrencileri ve personeli bir defada en çok 15 (on beş) gün süreyle en çok 2 (iki) kitap, emekli akademik personelleri bir defada en çok bir ay süreyle en çok 5 (beş) kitap; emekli idari personelleri bir defada en çok 15 (on beş) gün süreyle en çok 2 (iki) kitap ödünç alabilirler. Okuyucular aldıkları bu kitapları ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve materyal alamazlar. Ancak, ödünç alınan bir kitap süresi içinde başka bir okuyucu tarafından istenmemiş ise, o kitabın bir defa daha en çok aynı sure ile aynı okuyucuda bulunmasına izin verilebilir. Bu ek süre sonunda iade edilen bir kitap en az 1 (bir) hafta kütüphanede kalmadıkça aynı okuyucuya tekrar ödünç verilemez. Gerektiğinde kütüphane ödünç verme suresi dolmadan materyali geri isteyebilir. Başka üniversitelerin öğretim elemanlarına kitap ödünç verme işlemlerinde karşılıklı olma esası uygulanır.”