11.11.2008/340

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 11.11.2008
Toplantı Sayısı : 340

GÜNDEM     :
  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Üniversitemizi Üniversitelerarası Kurul’da temsil etmek üzere seçilen Prof.Dr. Ömür Özmen’in görev süresinin 07.09.2008 tarihinde dolması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca yeniden üye seçilmesi.
  3. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü adının “Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü” olarak, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü adının “Geleneksel Türk Sanatları Bölümü” olarak değiştirilmesi.
  4. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması.
  5. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’nın iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.
Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Murat TUNCAY
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
Prof.Dr. Ferda AYSAN
 
Prof.Dr. Serdar KURT
 
Prof.Dr. Semih ÇELENK
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
 
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
 
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
 
Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
 
Prof.Dr. Mehmet KARTAL
Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
 
Prof.Dr. Melda SUR
Prof.Dr. Nevzat AŞIK
 
Prof.Dr. Hülya KOÇ
 
Prof.Dr. Tunç ALKIN
 
Doç.Dr. Kemal ARI
 
Yrd.Doç.Dr. E.Mümtaz TIRAŞIN
 
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL
Prof.Dr. İbrahim ATALAY
 
Prof Dr. Cahit HELVACI
Prof.Dr. Oğuz ADANIR
 
Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
Prof.Dr. Uğur YILMAZ
 
Prof.Dr. Gül GÜNER
 
Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER
 
Prof.Dr. Güldem CERİT
 
Prof. Aykut YAFE
 
Prof.Dr. Z.Candam ALGUN
 
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
 
Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
Prof.Dr. İlgi ŞEMİN
 
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Cem TERZİ
 

Üniversite Senatosu 11.11.2008 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Murat Tuncay ve Prof.Dr. Ömür Özmen mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Bülent Cihangir, Prof.Dr. Mehmet Şeker ile Prof.Dr. Ahmet Münir Kınay görevli oldukları için Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. E.Mümtaz Tıraşın, Prof.Dr. Hakkı Önkal ve Prof.Dr. Uğur Yılmaz toplantıya katıldılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- 2547 Sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul’a üye olarak Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İsmail Hakkı Bahar oyçokluğu (5 Hayır – 33 Evet) ile seçildi.
KARAR 3- Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan;
a) Seramik Bölümü adının “Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü” olarak değiştirilmesine,
b) Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü adının “Geleneksel Türk Sanatları Bölümü” olarak değiştirilmesine ve bu değişikliklerin 2009-2010 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- a) 15.07.2008 tarih ve 335/28 sayılı Üniversite Senatosu’nda kabul edilerek Ocak 2009’dan itibaren uygulanmasına karar verilen ve Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu’nun 15.09.2008 tarihli toplantısında onaylandığı tarihten itibaren uygulanmaya başlanmasının uygun bulunduğu “Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Uygulama Esasları”nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına,
b) Bu değişiklik sürecinde yapılacak atamaların geçici olarak 2547 Sayılı Kanunun 23., 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartlara ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre uygulanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oyçokluğu ile (1 Hayır – 37 Evet) karar verildi.