11.03.2003/292

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 11.03.2003
Toplantı Sayısı : 292

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2003-2004 öğretim yılında Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjanları ve koşullarının belirlenmesi.
 3. Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nde ?Aile Eğitimi ve Danışmanlığı? yükseklisans programı ile ikinci öğretimde Tezsiz yükseklisans programı açılması ve öğretim planlarının onaylanması teklifi.
 4. Fen-Edebiyat Fakültesi?nde 1997 yılında kurulmuş olan Kimya Bölümüne 2003-2004 öğretim yılından itibaren öğrenci alınması teklifi.
 5. İzmir Meslek Yüksekokulu?nun bazı programlarının öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.
 6. İlahiyat Fakültesi?nin İlahiyat lisans programı II.sınıf öğretim planında değişiklik yapılması teklifi.
 7. İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının13. ve 30. maddelerinde değişiklik yapılması teklifi.
 8. Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü ile Gürcistan Sinema Okulu (The Georgian State Institute of Theatre and Film) arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin protokol taslağı.
 9. Üniversitemiz Bilim-Kültür-Sanat-Spor Etkinlikleri ve Öğrenci Topluluklarına ait yönerge değişikliği önerisi.
 10. Dokuz Eylül Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Yerlerindeki Eğitim Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller hakkında yönerge.
 11. İlahiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 10.maddesinde değişiklik yapılması.
 12. Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde ?Sayısal Grafik ve İletişim Teknolojileri? ikinci öğretim tezsiz yükseklisans programı açılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof.Dr. Ferda AYSAN

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Nilgün MORALI

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof. Sevim ÇİZER

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Hasan NERAD

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Doç.Dr. Günay ÇİFTÇİ

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Doç. Elvan ANMAÇ

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Serap ALPER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Ayşen OLGUN

 

Doç.Dr. Elif AKALIN

 

Prof. Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. M. Ali YAVUZ

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Senatosu 11.03.2003 Salı günü saat 14.30?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Sedef Gidener, Prof.Dr. Ertuğrul Benzeden, Prof.Dr. Feza Akgür ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan, Prof.Dr. Mustafa Ergün, Prof.Dr. Oğuz Adanır, Prof.Dr. Alpaslan Usal ve Prof.Dr. Nurullah Akkoç görevli olmaları nedeniyle Dekan Vekili Prof.Dr. Tunç Alkın ile Müdür Vekilleri Doç.Dr. Günay Çiftçi, Doç. Elvan Almaç, Prof.Dr. Ayşen Olgun ve Doç.Dr. Elif Akalın toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; gündeme 9., 10., 11. ve 12.maddelerin ilave edilmesine karar verildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- a)Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümüne 2003-2004 öğretim yılından itibaren ?EA? puanı ile öğrenci alınmasına,
b)Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Güverte Bölümüne alınacak öğrencilerde aranacak koşullardan 105.maddenin içeriğinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;
?Madde 105 – Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; TC vatandaşı olmak; 1 Ocak 2003 tarihi itibariyle 22 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit olmayanlar için veli göstermek; erkek adaylarda 17 yaş için 1.65m, 18 yaş için 1.66m, 19 yaş için 1.67m, 20 yaş için 1.68m?den uzun olmak, kız adaylarda 1.56m?den uzun olmak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapılacak mülakat ve beden eğitimi sınavında başarılı olmak; sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, renk körlüğü ve şaşılık bulunmadığını, her iki kulağının arızasız olduğunu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunca öngörülen diğer sağlık koşullarına uygunluğunu tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile belgelemek gerekir. Heyet raporunda ?denizci olmasında bir sakınca yoktur? ifadesinin yer alması şarttır. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptırılacak soruşturmada tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş bu gibi faaliyetlerde bulunmamış ve başvuru tarihinde hakkında soruşturma ya da kamu davası ile şahsi bir ceza davası açılmamış olması, yaptırılacak arşiv araştırmalarının olumlu sonuçlanması koşulu aranacaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu?nda ?Beden Eğitimi? zorunlu derstir. Bu programa kayıt olan öğrenciler, mesleğin gereklerine uygun üniformayı giymek zorundadır. Üniformanın temini öğrenciye aittir.?
c)Fen-Edebiyat Fakültesi;
-Kimya Bölümüne 2003-2004 öğretim yılında 20 öğrenci alınmasına ve koşullara 15., 17., 94. ve 218. maddelerin konulmasına,
-İstatistik Bölümü?nde koşullarda 94.maddenin de yer almasına ve 16.maddenin kaldırılarak yerine 17.maddenin konulmasına,
d)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu;
-Diş Protez Teknikerliği Programına; 2002-2003 öğretim yılında 16 öğrenci alınmıştır. Ancak, kısa sürede tamamlanacağı planlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının inşaatı kriz nedeniyle iyice yavaşlamış olup, planlanan zamandan daha geç tamamlanacağından ve aynı zamanda ?Meslek Yüksekokulu Kriterleri? içerisinde yer alan Üniversitemiz bünyesinde destek verecek lisans programının (Diş Hekimliği) bulunmaması öğrencilerin staj ve uygulama imkanlarını olanaksız hale getirdiğinden, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında öğrenciler Ege Üniversitesi ile yapılan protokolle Ege Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Programı öğrencileri ile birlikte eğitimlerini sürdürmektedirler.
Bu sebeplerle, 2003-2004 öğretim yılında Diş Protez programına öğrenci alınmamasına ve mevcut öğrencilerin de Ege Üniversitesi bünyesine aktarılmasına, 
e)Devlet Konservatuvarı;
-2003-2004 öğretim yılında öğretim elemanı ve fiziki imkanların yetersizliği nedeniyle Piyano Onarım ve Yapımı Anasanat Dalına öğrenci alınmamasına, 
f)
Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokullarda (Fen-Edebiyat Fakültesi hariç) Yabancı Dil Hazırlık sınıfı bulunan tüm programlara ait koşullarda yer alan 16.maddenin kaldırılarak yerine 39.maddenin konulmasına,
Mevcut bazı bölüm/programlarda fiziki kapasitenin yetersiz oluşu ve öğretim elemanı azlığı nedeniyle öğrenci kontenjanlarının ekli tablodaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nde 2003-2004 öğretim yılından itibaren, 
a)Aile Eğitimi ve Danışmanlığı dalında tezli yüksek lisans programı açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına, 
b)Aile Eğitimi ve Danışmanlığı dalında II.öğretimde Tezsiz yüksek lisans programı açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına, konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4.maddesi ile 3843 sayılı kanunun 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Fen-Edebiyat Fakültesi?nde mevcut bulunan Kimya Bölümü?ne 2003-2004 öğretim yılından itibaren ÖSS-SAY puanına göre 20 (yirmi) öğrenci alınmasına ve zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı konularak bu bölümde bazı derslerde kısmen İngilizce öğretim yapılmasının uygunluğuna, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?nın arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- İzmir Meslek Yüksekokulu?nun;
-Taş ve Metal İşlemeciliği,
-Harita ve Kadastro,
-Sıhhi Tesisat,
-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi,
-Döküm,
-Mahalli İdareler
Programlarının öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2003-2004 öğretim yılından itibaren yeni kayıtlanacak öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- İlahiyat Fakültesi?nin İlahiyat Lisans Programı II. Dönem öğretim planında 2002-2003 öğretim yılından itibaren ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Üniversitemiz ile Gürcistan Sinema Okulu (The Georgian State Institute of Theatre and Film) arasında ekte yer alan akademik işbirliği protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik?in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Üniversitemiz Bilim-Kültür-Sanat-Spor Etkinlikleri ve Öğrenci Topluluklarına ait yönergede ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Dokuz Eylül Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönerge ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- İlahiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 10.maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Güzel Sanatlar Enstitüsü?nde, ?Sayısal Grafik ve İletişim Teknolojileri? dalında II.öğretimde tezsiz yüksek lisans programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve bu programa 2003-2004 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4.maddesi ve 3843 sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.