10.08.2010/372

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 10.08.2010
Toplantı Sayısı : 372  

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 3. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim planında değişiklik yapılması.
 4. İşletme Fakültesi’nin Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü bünyesinde “Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı” ile “Uluslararası Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı” kurulması.
 5. Üniversitemizde yardımcı doçent kadrolarına yapılacak atamalarda dikkate alınacak yabancı dil ile ilgili kriterler hakkında alınan Üniversite Senatosu’nun 22.02.2005 tarih ve 305/8 sayılı kararının iptali.
 6. Üniversite Senatosu’nun 20.04.2010 tarih ve 367/19 sayılı kararı ile kabul edilen “Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel (İnvaziv) Olmayan Klinik Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu Yönergesi”nin yürürlükten kaldırılması ve yeni yönerge taslağı.
 7. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Esas ve Usullerinde yapılan değişikliklerin yeniden görüşülmesi.
 8. Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları.

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Okan TUNA
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. Nevzat AŞIK
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKTAR
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. Serap ALP
   
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
   
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Doç.Dr. Nazım İREM
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
   
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Ömür TİMURCANDAY ÖZMEN
   
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
   
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
   
  Doç.Dr. Kemal ARI
   
  Prof.Dr. Doğan YAŞAR
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr.h.c. İbrahim ATALAY
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM
   
  Doç.Dr. Hülya ELLİDOKUZ
   
  Yrd.Doç.Dr. Ethem DUYGULU
   
  Prof. Aykut YAFE
   
  Prof.Dr. Z.Candan ALGUN
   
  Yrd.Doç.Dr. Hatice MERT
   
  Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN
   
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Gülten GÜLTEKİN
   

Üniversite Senatosu 10.08.2010 Salı günü saat 10.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında yedi üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Orcan Gündüz, Prof.Dr. Kemal Kocabaş mazeretli, Prof.Dr.Okan Tuna, Prof.Dr. Nevzat Aşık, Prof.Dr. Hülya Koç ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu izinli, Prof.Dr. Sedat Karademir görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Serdar Kurt, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Prof.Dr. Hüseyin Avni Benli, Prof.Dr. Ahmet Münir Kınay, Prof.Dr. Utku Utkulu ve Prof.Dr. Besti Üstün izinli oldukları için Dekan Vekilleri Prof.Dr. Serap Alp ile Doç.Dr. Nazım İrem, Müdür Vekilleri Prof.Dr. Doğan Yaşar, Doç.Dr. Hülya Ellidokuz, Yrd.Doç.Dr. Ethem Duygulu ve Yrd.Doç.Dr. Hatice Mert toplantıya katıldılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında Yüksekokul Kurulu’nun 20.07.2010 tarih ve 100/1 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim planlarında Yüksekokul Kurulu’nun 20.07.2010 tarih ve 100/2 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- İşletme Fakültesi’nin Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü bünyesinde “Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı” ile “Uluslararası Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı”nın kurulmasına ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan Merkezi Yabancı Dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile, söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen Yabancı Dil Sınavı yapılması gerektiğine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 18.11.2008 tarih ve 33595 sayılı yazısı ile çelişmesi nedeniyle, Üniversitemizde yardımcı doçent kadrolarına yapılacak atamalarda dikkate alınacak yabancı dil ile ilgili kriterler hakkında alınan Üniversite Senatosu’nun 22.02.2005 tarih ve 305/8 sayılı kararının iptal edilmesine oyçokluğu (39 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 6- Üniversite Senatosu’nun 20.04.2010 tarih ve 367/19 sayılı kararı ile kabul edilen “Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel (İnvaziv) Olmayan Klinik Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu Yönergesi”nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin konu ile yeni yönerge taslağı incelenmek üzere gündemden çekildi.
KARAR 7- Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Esas ve Usullerinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarının bir sonraki Senatoda görüşülmesine devam edilmesine karar verildi.