10.04.2001/272

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 10.04.2001
Toplantı Sayısı : 272

GÜNDEM             :

1-    Geçen toplantı tutanağı.

2-    Üniversitemiz 2001-2002 öğretim yılı Akademik Takvim taslağının görüşülmesi.

3-    Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğretimi Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması teklifi.

4-    Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin 27.maddesinin 6.fıkrası ile 10.fıkrasında değişiklik yapılması teklifi.

5-    Üniversitemiz Senatosu’nun 26./6.2000 tarih ve 261/9 sayılı kararı ile Eğitim Bilimleri  Enstitüsü ve Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü arasında ortaklaşa yürütülmek üzere açılması kabul edilen Kimya Öğretmenliği doktora programının açılmaması teklifi.

6-    Hukuk Fakültesi’nde 2000-2001 öğretim yılına ait bütünleme sınavı tarihlerinin değiştirilmesi.

7-    Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2001-2002 öğretim yılından itibaren yükseklisans programlarında II.öğretimde “Tezsiz Yüksek Lisans” programı açılması.

8-    Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2001-2002 öğretim yılında Arkeoloji Anabilim Dalında “Klasik Arkeoloji” dalında doktora programı açılması

9-    Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Otomotiv Anabilim Dalının açılması.

Toplantıda Bulunanlar :               Toplantıda Bulunmayanlar:     
Prof.Dr. Emin ALICI                           Prof.     Yüksel USLAY
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN                   Prof.Dr. M.Nuri TÜREYEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN            Prof.Dr. Nedim ÇAKIR
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Hüseyin ALKAN
Prof.     Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Nilgün MORALI
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. A.Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN
Prof.      Sevim ÇİZER
Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU
Prof.Dr. Sadık ACAR
Prof.Dr. Muharrem ÇELEBİ
Prof.Dr. Hasan NERAD
Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN
Prof.Dr. Feza AKGÜR
Prof.Dr. Ergün AYBARS
Yrd.Doç.Dr. Nermin TEKOĞUL
Prof.Dr. Erdoğan FIRAT
Prof.Dr. Reşide KABADAYI
Prof.Dr. Cahit HELVACI
Prof.Dr. Oğuz ADANIR
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. Nur OLGUN
Prof.Dr. Gül GÜNER
Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER
Doç.Dr. Güldem CERİT
Prof.Dr. Müfit BAYRAŞA
Prof.Dr. Z.Candan ALGUN
Prof.Dr. Hülya OKUMUŞ
Prof.Dr. Mustafa DEMİRSOY
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
Yrd.Doç.Dr. M. Ali YAVUZ
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Senatosu 10.04.2001 Salı  günü saat 15.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı  başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin  katılmasıyla toplandı.

Prof.Dr. Mustafa Ergün ile Prof.Dr. Gülseren Kocaman görevli oldukları için Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Nermin Tekoğul ile Prof.Dr. Hülya Okumuş toplantıya   katıldılar.

Prof. Yüksel Uslay, Prof.Dr. M.Nuri Türeyen mazeretli ve Prof.Dr. Nedim Çakır görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.

Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 7., 8. ve 9. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2 2001-2002 öğretim yılı Akademik Takvimi taslağına ilişkin teklifler incelendi.

Görüşmeler sonunda;

2001-2002 öğretim yılında Üniversitemizde uygulanacak Akademik Takvimin (Tıp Fakültesi hariç) ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3 Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğretimi Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması konusuna ilişkin teklif incelendi.

Görüşmeler sonunda;

a) Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğretimi Yönetmeliği’nin 7. ve 17. maddelerinde,

b) Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 3/f, 4/c, 27/d, 35/a-d,  maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4 Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin 27.maddesinin 6.fıkrası ile 10.fıkrasında değişiklik yapılması konusu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin 27.maddesinin 6.fıkrası ile 10.fıkrasında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5 Üniversitemiz Senatosu’nun 26./6.2000 tarih ve 261/9 sayılı kararı ile Eğitim Bilimleri  Enstitüsü ve Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü arasında ortaklaşa yürütülmek üzere açılması kabul edilen Kimya Öğretmenliği doktora programının açılmamasına ilişkin teklif incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Konunun incelenmek üzere gündemden çekilmesine karar verildi.

KARAR 6 Hukuk Fakültesi’nin, 2000-2001 öğretim yılı Akademik Takviminde değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın, 31.01.2001 tarih ve 211 sayılı yazısı ile 10.01.2001 tarih ve 1/2 sayılı Fakülte Kurul kararı incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Hukuk Fakültesi’nin 2000-2001 öğretim yılı Akademik Takviminin Bütünleme Sınav Programında aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Bütünleme Sınavı : 20.08.2001 – 31.08.2001

KARAR 7 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bazı anabilim dallarında 2001-2002 öğretim yılından itibaren ikinci öğretimde “Tezsiz Yüksek Lisans” programları açılması teklifi incelendi.

Görüşmeler sonunda;

3843 Sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen Anabilim Dallarında 2001-2002 öğretim yılından itibaren II.öğretimde “Tezsiz Yüksek Lisans” programları  açılmasına, bu programlarda yabancı dil hazırlık sınıfının bulunmamasına ve öğretim planlarının, ekteki şekilde kabul edilerek konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.

Anabilim Dalı                                             Tezsiz Yükseklisans Programları 

İşletme Anabilim Dalı                          Üretim Yönetimi ve Endüstri İşletmeciliği

Pazarlama

Finansman

Muhasebe

Uluslararası İşletmecilik

Sayısal Yöntemler

Deniz İşletmeleri Yönetimi ABD                Lojistik ve Deniz Ulaştırması

Avrupa Birliği Anabilim Dalı                     Avrupa Birliği

Toplam Kalite Yönetimi ABD                   Toplam Kalite Yönetimi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD  İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri

Ekonometri Anabilim Dalı                         Ekonometri

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı                    Kamu Yönetimi

Maliye Anabilim Dalı                                Maliye

İktisat Anabilim Dalı                               İktisat

                                                        Para Banka

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı              Turizm İşletmeciliği

KARAR 8 Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalında “Klasik Arkeoloji” doktora programı açılmasına ilişkin Müdürlüğün, 06.04.2001 tarih ve 1386 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalında “Klasik Arkeoloji” doktora programının açılmasına, Enstitüde diğer örgün öğretim programlarında verilmekte olan yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfının bu doktora programında da sürdürülmesine, öğretim planının ekteki şekilde kabul edilerek konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde “Otomotiv Anabilim Dalı” açılması hakkında Fakülte Dekanlığı’nın teklifi incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde “Otomotiv Anabilim Dalı” açılmasına ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.