09.11.2004/723

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 09.11.2004
Toplantı Sayısı : 723

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Faruk Sapancalı hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şebnem Aktan hakkındaki raporlar.
 4. Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mimarlık Fakültesi’nde görev yapan Mustafa Emre Tuncay’ın 22.11.2004, Hüseyin Ünüvar’ın 23.11.2004 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 5. Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalında yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Eylem Yıldız’ın doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesi.
 6. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Üzeyir Günenç’in kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2005 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 7. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğr.Gör. Gülşin Oral’ın Kayseri Valiliği bünyesinde kurulan “Avrupa Birliği Destek Birimi”nde Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak kaydıyla, en fazla 10 ay süre ile Eylül 2005 tarihine kadar 15 (onbeş) günde bir, hafta sonları gönüllü danışmanlık yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Tıp Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. Halis Ulaş’ın 01.12.2004 tarihinden itibaren 6 (altı ay) süre ile Londra/İngiltere’de Ulusal Psikoz Birim Maudsley ve Bethlem Kraliyet Hastanesi’nde klinik deneyim, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Erkan Dokumacı’nın Amerika Birleşik Devletleri’nde Purdue School of Engineering and Technology IUPUI’da “ziyaretçi profesör” olarak 01 Ocak 2005 – 31 Aralık 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Devlet Konservatuvarı sözleşmeli sanatçı elemanlarından 29 kişiye 2004 Yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesi.
 11. İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Turizm ve Otelcilik Bölümü öğrencisi Bekir Can Çakıcı hakkında verilen “Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma” cezasına Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 33.maddesi uyarınca ilgilinin itirazı.
 12. Buca Eğitim Fakültesi’nde 2004 Mali Yılı Döner Sermaye faaliyetlerinin artması nedeniyle 440- Elektrik, Su ve Havagazı Giderleri harcama kaleminden 2.000.000.000.-TL.nın 15.10.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 320-Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri harcama kalemine aktarılması.
 13. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında gerçekleştirilen Prof.Dr. Atilla Akkoçlu’nun sorumlu araştırıcı olduğu Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından desteklenen B9E-AA-JHSH sıra numaralı “Hasta Tutumu ve Akciğer Kanseri Olgularında Yaşam Beklentisi” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilmesi.
 14. İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ’un 01.11.2004 tarihinden itibaren Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Hastane Başhekimliğindeki görevlendirilmesinin iptali.
 15. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. İpek Deveci’nin 28.10.2004 tarihinde Sarıgözoğlu Hidrolik Makine ve Kalıp San.ve Tic.A.Ş.’nde, 04.11.2004 tarihinde Teknik Balans Makine San.ve Tic.A.Ş.’nde ve 11.11.2004 tarihinde Orçelik Madeni Eşya Ofis Mobilyaları İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti.’nde seminer vermek ve akademik danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 16. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof. Mümtaz Sağlam, Arş.Gör. Hamdi Gökova ve Arş.Gör. Özgür Tosun tarafından Silahtaroğlu Han’a ait tavan resimlerinin 22-30 Ekim 2004 tarihleri arasında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapılması.
 17. Akademik kadro aktarması.
 18. Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Deniz Kılınç’ın 18.12.2004, A.Murat Mete’nin 18.12.2004, Aysu Eroğlu’nun 30.12.2004 ve Hülya Nevşehirliveziroğlu’nun 11.02.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 19. Torbalı Meslek Yüksekokulu Sekreteri Abdullah Bayözen hakkında Yükseköğretim Kurulu Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca açılan soruşturma neticesinde; ilgilinin farklı fiilleri nedeniyle soruşturmacının “Yönetim Görevinden Ayırma” ve “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezası teklifleri.
 20. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda görev yapan Semiha Çağlıyangil ile Kaner Kırmızı’nın Arşiv ve Haber çalışması yapmak üzere 10.11.2004 tarihinde (yol dahil) yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların 97-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 tertibinden karşılanarak Torbalı’da görevlendirilmeleri.
 21. Üniversite öğretim elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri hakkında açılan ceza soruşturmaları sonucunda son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere 3 kişilik kurul oluşturulması.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
Prof.Dr. Şeref ERTAŞ
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 09.11.2004 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 3., 18., 19., 20. ve 21. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Faruk Sapancalı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayların niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Faruk Sapancalı hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler adaylar ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3-
Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şebnem Aktan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayların niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Şebnem Aktan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler adaylar ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4-
Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mimarlık Fakültesi’nde görev yapan Mustafa Emre Tuncay’ın 22.11.2004, Hüseyin Ünüvar’ın 23.11.2004 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalında yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Eylem Yıldız’ın doktora eğitimine Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Üzeyir Günenç’in kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2005 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğr.Gör. Gülşin Oral’ın Kayseri Valiliği bünyesinde kurulan “Avrupa Birliği Destek Birimi”nde Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak kaydıyla, en fazla 10 ay süre ile Eylül 2005 tarihine kadar 15 (onbeş) günde bir, hafta sonları gönüllü danışmanlık yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
Tıp Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. Halis Ulaş’ın 01.12.2004 tarihinden itibaren 6 (altı ay) süre ile Londra/İngiltere’de Ulusal Psikoz Birim Maudsley ve Bethlem Kraliyet Hastanesi’nde klinik deneyim, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Erkan Dokumacı’nın Amerika Birleşik Devletleri’nde Purdue School of Engineering and Technology IUPUI’da “ziyaretçi profesör” olarak 01 Ocak 2005 – 31 Aralık 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu’nun 26.04.2004 tarih ve 25/3 sayılı kararında belirtilen sözleşmeli sanatçı elemanlarından 29 kişiye 2004 Yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
Soruşturmacı dosyasında mevcut savunma isteme yazısının ilgiliye ulaşıp ulaşmadığının dosyada mevcut belgelerle kanıtlanamadığı dikkate alınarak Bekir Can Çakıcı’nın itirazının kabulüne, dosyanın tamamlanmak üzere Yüksekokula iadesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
Buca Eğitim Fakültesi’nde 2004 Mali Yılı Döner Sermaye faaliyetlerinin artması nedeniyle 440- Elektrik, Su ve Havagazı Giderleri harcama kaleminden 2.000.000.000.-TL.nın 15.10.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 320-Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri harcama kalemine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında gerçekleştirilen Prof.Dr. Atilla Akkoçlu’nun sorumlu araştırıcı olduğu Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından desteklenen B9E-AA-JHSH sıra numaralı “Hasta Tutumu ve Akciğer Kanseri Olgularında Yaşam Beklentisi” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ’un 01.11.2004 tarihinden itibaren Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Hastane Başhekimliğindeki görevlendirilmesinin iptaline oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. İpek Deveci’nin 28.10.2004 tarihinde Sarıgözoğlu Hidrolik Makine ve Kalıp San.ve Tic.A.Ş.’nde, 04.11.2004 tarihinde Teknik Balans Makine San.ve Tic.A.Ş.’nde ve 11.11.2004 tarihinde Orçelik Madeni Eşya Ofis Mobilyaları İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti.’nde “Darboğaz Yönetimi” konusunda seminer vermek ve akademik danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve bu hizmet karşılığı ilgili firma tarafından 15.11.2004 tarihine kadar KDV dahil 84.000.000.-TL’nin Döner Sermaye saymanlığı’nın 6799900-5001 numaralı alt hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof. Mümtaz Sağlam, Arş.Gör. Hamdi Gökova ve Arş.Gör. Özgür Tosun tarafından Silahtaroğlu Han’a ait tavan resimlerinin 22-30 Ekim 2004 tarihleri arasında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapılmasına ve bu hizmet karşılığı 3.000.000.000.-TL alınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Deniz Kılınç’ın 18.12.2004, A.Murat Mete’nin 18.12.2004, Aysu Eroğlu’nun 30.12.2004 ve Hülya Nevşehirliveziroğlu’nun 11.02.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-
Torbalı Meslek Yüksekokulu Sekreteri Abdullah Bayözen “Yüksekokul araçlarına ait akaryakıt ihtiyacının karşılandığı Torbalı’da bulunan Petrol Ofis Bayii Aksan Ltd7.Şt.’den özel aracına aldığı akaryakıtı okul hesabına işleterek ödenmesini sağlaması” fiilinden dolayı soruşturmacı tarafından yönetmeliğin 7/a maddesi uyarınca teklif edilen “Yönetim Görevinden Ayırma” cezası ile ilgilinin “yaklaşık 2 yıldır Yüksekokul yemekhanesinde hiç ödeme yapmadan yemek yemesi” fiilinden dolayı soruşturmacı tarafından yönetmeliğin 9/ maddesi uyarınca teklif edilen “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-
Rektörlüğümüz uzman kadrosunda görev yapan Semiha Çağlıyangil ile Kaner Kırmızı’nın Arşiv ve Haber çalışması yapmak üzere 10.11.2004 tarihinde (yol dahil) yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların 97-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 tertibinden karşılanarak Torbalı’da görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21-
Üniversite öğretim elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri hakkında açılan ceza soruşturmaları sonucunda son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere oluşturulacak 3 kişilik kurula; Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şeref Ertaş, İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Orhan İçöz ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Öcal Usta asil üye, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cüneyt Güzeliş ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Çetin Türkçü yedek üye olarak oybirliği ile seçildi.