09.11.2004/303

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 09.11.2004
Toplantı Sayısı : 303

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyomekanik yükseklisans programı öğretim planında değişiklik yapılması.
  3. İzmir İli Stratejik Planlama ve Yönetişim Merkezi (İZİSYOM) kurulması.
  4. Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimler (Lise Devresi) – Lisans Devresi Öğrenim Süreleri ve Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi’nin 4.maddesinde değişiklik yapılması.
  5. Üniversitemiz ile Kanada’daki Manitoba Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin protokol.
  6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yoğunlaştırılmış ortak seçimlik dersler açılması.
  7. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde mevcut bulunan Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı tezsiz yükseklisans ikinci öğretim programı adının “Yönetim Bilişim Sistemleri” olarak değiştirilmesi.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Ergün AYBARS

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

Prof.Dr. Ferda AYSAN

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Prof. Cengiz ÇEKİL

Prof.Dr. Nurullah AKKOÇ

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof. Memduh ÖZDEMİR

 

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

 

Prof.Dr. M.Fırat KUTLUK

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Prof.Dr. Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. M.Özlen PEKER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Yusuf SEZEN

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR

 


Üniversite Senatosu 09.11.2004 Salı günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ünal Narmanlıoğlu, Prof.Dr. Feza Akgür, Prof.Dr. Ergün Aybars, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli, Prof.Dr. Oğuz Adanır ve Prof.Dr. Nurullah Akkoç mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Alpaslan Usal’ın rahatsızlığı nedeniyle toplantıya Müdür Vekili Prof.Dr. Yusuf Sezen katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 6. ve 7. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyomekanik Anabilim Dalı Yükseklisans Programı Öğretim Planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2004-2005 öğretim yılından itibaren öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir İli Stratejik Planlama ve Yönetişim Merkezi (İZİSYÖM) Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oyçokluğu (35 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 4- Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimler (Lise Devresi)-Lisans Devresi Öğrenim süreleri ve Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi’nin 3.maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Üniversitemiz ile Kanada’daki Manitoba Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin ekte yer alan protokol çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ekteki esaslar çerçevesinde yoğunlaştırılmış ortak seçimlik derslerin açılmasına ve bunların hangi dersler olacağına ve hangi tarihlerde öğrencilere verileceğine enstitü kurulunun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde mevcut bulunan Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı tezsiz yükseklisans ikinci öğretim programı adının, 2004-2005 öğretim yılından itibaren “Yönetim Bilişim Sistemleri” olarak değiştirilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.