09.08.2005/754

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 09.08.2005
Toplantı Sayısı : 754

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr.Mehmet Ali Özcan hakkındaki raporlar.
 3. Mühendislik Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr.Hasan Sözbilir hakkındaki raporlar.
 4. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. İsmail Boyacıoğlu’nun, 30.09.2005 – 30.09.2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya’nın Münih Passau Üniversitesinde Türkçe okutmanı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 5. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Nazife Aydınoğlu’nun, 15.09.2005 – 15.09.2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İşletme Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Tuğcan Durmuşlar’ın MATRA (Hollanda Dışişleri Burs Programı) tarafından verilen tam burs ile Lisansüstü Eğitimi ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak üzere 01.09.2005 – 31.07.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak Amsterdam Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Okulu/Hollanda’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Nihat Kanbur’un, Almanya Giessen Justus Liebig Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde ERASMUS/SOKRATES çalışma programı çerçevesinde akademik araştırma ve inceleme yapmak üzere 15.09.2005 – 31.08.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Evrim Erişir’in Almanya Akademik Değişim Kurumu (DAAD) tarafından tahsis edilen araştırma bursu kapsamında Giessen Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora tez konusu ile ilgili araştırma yapmak üzere, 01.10.2005 – 28.02.2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak ayrıca 01.03.2006 – 31.03.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Emre Timur’un 4.Balkan Jeofiziği Kongresi – Uluslararası Uygulamalı Jeofizik ve Yer Fiziği Konferansında bildiri sunmak üzere 07-13 Ekim 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Döner Sermayesinin Bilimsel Araştırma Payından, yol ve gündelik giderlerini karşılamak üzere 270.-YTL (ikiyüzyetmişyenitürklirası) verilmesine ve bu paranın avans olarak ödenerek Bükreş/Romanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Elif Can’ın Democritus University of Thrace Üniversitesi Çevresel Araştırma ve Eğitim laboratuarında “İzmir Körfezi Gediz Deltasında bulunan bazı poliket türlerinin populasyon dinamiği ve üreme biyolojileri” isimli çalışmaya katılmak üzere 10.09.2005 – 10.07.2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı burslu olarak Alexanderoupolis (Dedeağaç) / Yunanistan’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından 27 Şubat – 02 Haziran 2005 tarihleri arasını kapsayan ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen “İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı”nın ikinci yarıyılında elde edilen gelirin katkı payı dağılımı.
 12. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Cemile Gürçay’ın Ağustos ve Eylül aylarında Fakültedeki görevlerini aksatmadan, mesai saatleri dışında 2 aylık dönem için Akademik Danışmanlık yapmak üzere Taner San Elektrostatik Boya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve bu hizmet karşılığı ilgili firma tarafından 2005 Eylül ayının son haftası içerisinde KDV dahil toplam 400.-YTL Döner Sermaye Saymanlığına yatırılması.
 13. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinde öngörülmekte olan 2005/300E. Sayılı dosya adına Av.Onur Ünal’ın, Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sevilay Eroğlu’ndan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590.00.-YTL tutarın T.C.Ziraat Bankası Buca Şubesi’ndeki 6799886-5012 no’lu hesaba yatırılması.
 14. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin, 2005-2006 öğretim yılı Plastik Sanatlar hazırlık kurslarında canlı model olarak çalışacak 3 adet modelin saat ücreti olarak brüt 15.00.-YTL’nin Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden ödenmesi.
 15. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 08.08.2005 tarih ve 271 sayılı kararı.
 16. Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Ali Haydar Yıldırım’ın Socrates-Erasmus değişim programı çerçevesinde aldığı burs ile Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yükseklisans tez konusu ile ilgili olarak araştırma yapmak üzere 01.09.2005 – 01.09.2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN  
Prof.Dr. Emin ALICI  
Yrd.Doç.Dr. Gökhan BİRİNCİ  
Prof.Dr. Binnur GÜRLER  
Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM  
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI  
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ  
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ  
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN  
Prof.Dr. Öcal USTA  
Prof.Dr. Sedef GİDENER  
Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL  

Üniversite Yönetim Kurulu 09.08.2005 Salı günü saat 09.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ferda Aysan, Prof. Cengiz Çekil ve Prof.Dr. Şeref Ertaş yıllık izinde oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri Prof.Dr. Emin Alıcı, Yrd.Doç.Dr. Gökhan Birinci ile Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem katıldı.
Prof.Dr. Adil Esen ve Prof.Dr. İlknur Cöcen yıllık izinde oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 16. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehmet Ali Özcan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mehmet Ali Özcan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- Mühendislik Fakültesi Jeoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Sözbilir ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hasan Sözbilir hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. İsmail Boyacıoğlu’nun, 30.09.2005 – 30.09.2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya’da Münih Passau Üniversitesinde Türkçe okutmanı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Nazife Aydınoğlu’nun, 15.09.2005 – 15.09.2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Sosyal Bilimler Enstitüsü kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İşletme Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Tuğcan Durmuşlar’ın MATRA (Hollanda Dışişleri Burs Programı) tarafından verilen tam burs ile Lisansüstü Eğitimi ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak üzere 01.09.2005 – 31.07.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak Amsterdam Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Okulu/Hollanda’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Nihat Kanbur’un, Almanya Giessen Justus Liebig Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde ERASMUS/SOKRATES çalışma programı çerçevesinde akademik araştırma ve inceleme yapmak üzere 15.09.2005 – 31.08.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Evrim Erişir’in Almanya’da Akademik Değişim Kurumu (DAAD) tarafından tahsis edilen araştırma bursu kapsamında Giessen Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora tez konusu ile ilgili araştırma yapmak üzere, 01.10.2005 – 28.02.2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak ayrıca 01.03.2006 – 31.03.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Emre Timur’un 4.Balkan Jeofiziği Kongresi – Uluslararası Uygulamalı Jeofizik ve Yer Fiziği Konferansında bildiri sunmak üzere 07-13 Ekim 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Döner Sermayesinin Bilimsel Araştırma Payından, yol ve gündelik giderlerini karşılamak üzere 270.-YTL (ikiyüzyetmişyenitürklirası) verilmesine ve bu paranın avans olarak ödenerek Bükreş/Romanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Elif Can’ın Democritus University of Thrace Üniversitesi Çevresel Araştırma ve Eğitim laboratuarında “İzmir Körfezi Gediz Deltasında bulunan bazı poliket türlerinin populasyon dinamiği ve üreme biyolojileri” isimli çalışmaya katılmak üzere 10.09.2005 – 10.07.2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı burslu olarak Alexanderoupolis (Dedeağaç) / Yunanistan’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından 27 Şubat – 02 Haziran 2005 tarihleri arasını kapsayan ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen “İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı” kursunun ikinci yarıyılında elde edilen gelirin yasal kesintilerden sonra kalan kısmının katkı payı dağıtımının, 05.05.2005 tarih ve 14/6 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Cemile Gürçay’ın Ağustos ve Eylül aylarında Fakültedeki görevlerini aksatmadan, mesai saatleri dışında 2 aylık dönem için Akademik Danışmanlık yapmak üzere Taner San Elektrostatik Boya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve bu hizmet karşılığında ilgili firma tarafından 2005 Eylül ayının son haftası içerisinde KDV dahil toplam 400.-YTL Döner Sermaye Saymanlığına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinde öngörülmekte olan 2005/300E. Sayılı dosya adına Av.Onur Ünal’ın, Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sevilay Eroğlu’ndan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590.00.-YTL tutarın Döner Sermaye Saymanlığının T.C.Ziraat Bankası Buca Şubesi’ndeki 6799886-5012 no’lu hesaba yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Güzel Sanatlar Fakültesi’nin, 2005-2006 öğretim yılı Plastik Sanatlar hazırlık kurslarında canlı model olarak çalışacak 4 adet modelin saat ücreti olarak brüt 15.00.-YTL’nin Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- A) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin Yıl: 2002, Cilt:17, 2.Sayısının basımına,
a) Basılacak miktarın : 400 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no : 09.8888.5300.000/BY.05.039.374 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 400 adet olarak gerçekleştirilmesine,
B) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin Yıl: 2003, Cilt:18, 1.Sayısının basımına,
a) Basılacak miktarın : 400 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no : 09.8888.5300.000/BY.05.040.375 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 400 adet olarak gerçekleştirilmesine,
C) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin Yıl: 2003, Cilt:18, 2.Sayısının basımına,
a) Basılacak miktarın : 400 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no : 09.8888.5300.000/BY.05.041.376 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 400 adet olarak gerçekleştirilmesine,
D)Tıp Fakültesi Tanıtım ve Bilgilendirme Kılavuzu’nun basımına,
a) Basılacak miktarın : 400 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no : 09.0100.0000.000/Dİ.05.064.377 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 400 adet olarak gerçekleştirilmesine,
E) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Tunç Demirbilek’in hazırlamış olduğu “İş Güvenliği Kültürü” adlı kitabının kendi olanakları ile bastırılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Ali Haydar Yıldırım’ın Socrates-Erasmus değişim programı çerçevesinde aldığı burs ile Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yükseklisans tez konusu ile ilgili olarak araştırma yapmak üzere 01.09.2005 – 01.09.2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.