08.12.2015/450

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08.12.2015
Toplantı Sayısı : 450

GÜNDEM           :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2016-2017 öğretim yılında Üniversitemize bağlı birimlerimize Merkezi Yerleştirme ve Önkayıt-Özel Yetenek Sınavı sistemi ile alınacak öğrenci kontenjan ve koşullarının belirlenmesi.
 3. 2016-2017 öğretim yılında Üniversitemize bağlı birimlerimize Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS) ile alınacak öğrenci kontenjan ve koşullarının belirlenmesi.
 4. Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Usul ve Esasları.
 5. Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kontenjanının belirlenmesi.
 6. Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde % 30 İngilizce eğitim verilmek üzere Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Doktora Programı açılması.
 7. İşletme Fakültesi’nin Turizm İşletmeciliği Bölümü bünyesinde yer alan Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı’nın kapatılması.
 8. Üniversitemiz bünyesinde Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kurulması.
 9. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersinin eğitim-öğretim programlarına konulması ile ilgili olarak Üniversite Senatosu’nun 16.06.2015 tarih ve 444/4 sayılı kararı doğrultusunda oluşturulan komisyonun hazırlamış olduğu rapor.
 10. Cinsiyet Ayrımcılığı, Şiddet ve Cinsel Tacize Karşı Politika Belgesi.
 11. İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’ne bağlı olarak yapılandırılması ve Merkez Yönetmeliğinde değişiklik yapılması.
 

Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Yunus DOĞAN
Prof.Dr. Halil KÖSE Prof.Dr. Muammer ERBAŞ
Prof.Dr. Recep YAPAREL Prof.Dr. Banu DURUKAN
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN Prof.Dr. H.Nur OLGUN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
Prof.Dr. Hülya NUTKU
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
Prof.Dr. Melda SUR
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ
Yrd.Doç.Dr. Fevzi ÇAKMAK
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
Prof.Dr. Ali Günay BALIM
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Prof.Dr. Cihan IŞIKHAN
Prof.Dr. Şermin GENÇ
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR
Prof.Dr. İbrahim Akın ALTUN
Prof.      Şeniz DURU
Prof.Dr. Sema SAVCI
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ
Prof.Dr. Sacit ÖZER
Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK

 

Üniversite Senatosu 08.12.2015 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında beş üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Yunus Doğan, Prof.Dr. Muammer Erbaş, Prof.Dr. Banu Durukan, Prof.Dr. H.Nur Olgun ve Doç.Dr. Murat Hatipoğlu görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Kemal Arı, Prof.Dr. Mehmet Fırat Kutluk ve Prof.Dr. Mehmet Öztürk görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Fevzi Çakmak, Prof.Dr. Cihan Işıkhan ve Prof.Dr. Şermin Genç toplantıya katıldı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- 2016-2017 öğretim yılında Üniversitemize bağlı birimlerimize merkezi yerleştirme ve önkayıt-özel yetenek sınavı sistemi ile alınacak öğrenci kontenjan ve koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- 2016-2017 öğretim yılında Üniversitemize bağlı birimlerimize Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS) ile alınacak öğrenci kontenjan ve koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Dokuz Eylül Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ın ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesinde 2015-2016 öğretim yılı güz döneminde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına; 1875’i Üniversitemiz öğrencilerine, 625’i ise diğer üniversite öğrencilerine olmak üzere 2500 kontenjan ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde %30 İngilizce eğitim verilmek üzere Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İşletme Fakültesi’nin Turizm İşletmeciliği Bölümü bünyesinde yer alan Bankacılık ve Finans Anabilim Dalının kapatılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Üniversitemiz bünyesinde Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersinin, ders programlarında zorunlu veya seçmeli ders şeklinde yer alması hususunda birimlerimizden gelecek görüşler değerlendirilerek, konunun tekrar gündeme alınmasına karar verildi.
KARAR 10- Cinsiyet Ayrımcılığı, Şiddet ve Cinsel Tacize Karşı Politika Belgesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’ne bağlı olarak yapılandırılmasına ve Merkez Yönetmeliğinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR BİYOTIP VE GENOM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/09/2014 ve 29134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
MADDE 8 – (1) Müdür; İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Müdürü’nün önereceği üç öğretim üyesi arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. 
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.