08.11.2019/520

Yayınlanma Tarihi: 22-11-2019

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08.11.2019
Toplantı Sayısı : 520

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sayın Binali Yıldırım’a “Onursal Doktor” (Dr.H.c) unvanı verilmesine ilişkin Senato üyelerinin (33 üye) ortak vermiş olduğu öneri dilekçesi ile ilgili olarak; 02.1985 tarih ve 71/3 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilmiş olan “Dokuz Eylül Üniversitesi Fahri Doktor Unvanı Verilmesinde Uygulanacak Esaslar”ın 3.maddesi uyarınca oluşturulan komisyonun hazırlamış olduğu rapor.
 3. 02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 1 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca dağılımının yapılması.
 4. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere 29.04.2019 tarihli ve 507/2 sayılı Üniversite Senatosu kararında dağılımı yapılan 15 adet kadrodan 3 adet kadronun ilgili birimlere aktarımlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca uygun bulunmaması nedeniyle iptal edilmesi.
 5. Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 26. maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılması.
 6. Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak Yönergesinin 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde değişiklik yapılması.
 7. Üniversitemiz Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 8. Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Başvurularında Kabul Edilecek Uluslararası Sınavların ve Diplomaların yeniden belirlenmesi.
 9. Üniversite Senatosunun 08.08.2017 tarihli ve 476/16 sayılı kararı ile kabul edilen Danışma Kurulu Yönergesinde değişiklik yapılması.
 10. Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu İşleyiş Yönergesinin 10.maddesinde değişiklik yapılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan Prof.Dr. Nükhet HOTAR  Rektör  Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU
Üyeler Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU Rektör Yrd. Prof.Dr. Nihal GELECEK   
Prof.Dr. Ercan AKPINAR 
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ 
Prof.Dr. Remzi YAĞCI    
Doç.Dr. Başak KARPUZ          
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA  
Doç.Dr. Özlem BİLİK   
Dr.Öğr.Üyesi Sezgi ÖKTEM SONGU 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ 
Prof.Dr. Osman BİLEN 
Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN    
Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK 
Prof.Dr. Metin KOZAK   
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  
Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ 
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU
Prof.Dr. Orhan ÖZBEY 
Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN 
Prof.Dr. Okan TUNA
Prof.Dr. Gülay DİRİK 
Prof.Dr.M.Kadir YURDAKOÇ
Prof. Halil YOLERİ 
Prof.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ 
Prof.Dr. Yaşar UYSAL 
Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ
Prof.Dr. Talip GÜNGÖR
Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ 
Prof.Dr. M.Derya ERÇAL  
Doç.Dr. Başak OCAK 
Prof.Dr. Hanifi ÖZCAN
Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL      
Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN     
Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU
Prof.Dr. Zekiye Sultan ALTUN
Prof.Dr. Nur OLGUN  
Doç.Dr. Gökşin Nilüfer DEMİRCİ 
Prof.Dr. Erkan GÖKSU 
Prof.Dr. Ali TOPAL   
Doç. Pınar UÇMAN KARAÇALI   
Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI   
Prof.Dr. Berrin ONARAN 
Dr.Öğr.Üyesi Dilek ÇIMRIN     
Doç.Dr. Turgay BUCAK 
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK
Prof.Dr. Kamil İŞERİ       
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU  
 
   

Üniversite Senatosu 08 Kasım 2019 Cuma günü saat 15.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında 3 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Aylin Alın, Prof.Dr. Şeyda Seren İntepeler, Prof.Dr. Mehmet Refik Korkusuz, Prof.Dr. Sefa Kızıldağ, Prof.Dr. Neslihan Emiroğlu, Prof. Ayhan Kerim Gürerk ve Prof.Dr. Kürşad Kutluk görevli/izinli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri  Doç.Dr. Başak Karpuz, Doç.Dr. Özlem Bilik, Dr.Öğr.Üyesi Sezgi Öktem Songu ile Müdür Vekilleri Prof.Dr. Zekiye Sultan Altun, Doç.Dr. Gökşin Nilüfer Demirci, Doç. Pınar Uçman Karaçalı ve Dr.Öğr.Üyesi Dilek Çımrın  toplantıya katıldılar.          
Prof.Dr. Gül Bayraktaroğlu, Prof.Dr. Yeşim Kamile Aktuğlu ve Prof.Dr. Nihal Gelecek görevli/mazaretli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddenin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin son Başbakanı olan Sayın Binali Yıldırım’a “Onursal Doktor” (Dr.H.c) unvanı verilmesine ilişkin Senato üyelerinin (33 üye) ortak vermiş olduğu öneri dilekçesi ile ilgili olarak;  19.02.1985 tarih ve 71/3 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilmiş olan “Dokuz Eylül Üniversitesi Fahri Doktor Unvanı Verilmesinde Uygulanacak Esaslar”ın 3.maddesi uyarınca söz konusu öneriyi  incelenmek üzere Prof.Dr. Ercan Akpınar, Prof.Dr. Durmuş Ali Deveci,  Prof.Dr. Mehmet Refik Korkusuz,  Prof.Dr.  Elif Yaprak Gülcan ve Prof.Dr. Osman Bilen’den oluşturulan Komisyon tarafından hazırlanan rapor okundu.
Yapılan Görüşmelerde;
– Türkiye’de ulaştırma altyapısının geliştirilmesinde ve kalitesinin arttırılmasında yapmış olduğu  öncü, etkin ve üstün hizmetleri,

– Ülkemizin bilgi ve iletişim teknolojisi alanında yapmış olduğu değerli katkılar,
– Dünya denizcilik Üniversitesi dahil olmak üzere,  genel olarak dünyada  özel olarak da Türkiye’de eğitim alanında yapmış olduğu destek ve katkılar,
– Yapmış olduğu hizmetlerden  ve özellikle, Türkiye Cumhuriyeti Devletine olan yüksek sadakatı neticesinde, Devletin varlığına ve birliğine kasteden darbe teşebbüsüne karşı ortaya koyduğu insani ve demokratik tavrı ve kararlı duruşu,
– Milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık ve TBMM başkanlığı görevinde ortaya koymuş olduğu üstün performans ile milli menfaatlerimizin uluslararası düzeyde  korunmasındaki üstün hizmet ve katkısı nedeniyle,
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin son Başbakanı olan Sayın Binali Yıldırım’a “Onursal Doktor” (Dr.h.c.) unvanının verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3- 04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 1 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca dağılımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere 29.04.2019 tarihli ve 1392/11 sayılı Üniversite Senatosu kararında dağılımı yapılan 15 adet kadrodan 3 adet kadronun ilgili birimlere aktarımlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca uygun bulunmaması nedeniyle iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5- Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 26.maddesinin 1. fıkrasında aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Başvuru ve kabul
MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar hariç, ALES sözel puan türünden en az 60 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.”

KARAR 6- Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesinin 4.maddesinin 1.fıkrasının (c) bendinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
“Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu yönergede geçen,
c) İntibak Komisyonu: İlgili birim bölüm/anabilim/anasanat/program başkanlıklarınca görevlendirilen öğretim elemanlarından ve gerektiğinde dekan/müdür tarafından görevlendirilecek idari personelden oluşan komisyonu,”

KARAR 7- Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- Dokuz Eylül Üniversitesine yurt dışından öğrenci kabulünde ekteki tabloda yer alan uluslararası sınavların ve diplomaların kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9- Üniversite Senatosunun 08.08.2017 tarihli ve 476/16 sayılı kararı ile kabul edilen Danışma Kurulu Yönergesinin 5.maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
“Danışma Kurulunun Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları
Danışma Kurulu
MADDE 5 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin iş dünyası ve diğer paydaşlarla ilişkilerini geliştirmek amacıyla Rektörün başkanlığında, Rektör tarafından önerilecek kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden olmak üzere aşağıdaki üyelerden oluşur.

 1. Rektör
 2. Rektör Yardımcıları
 3. Senatoyu temsilen 2 üye
 4. Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO)
 5. Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK)
 6. İzmir Valiliği
 7. İlgili Belediye Başkanlığı
 8. İzmir Ticaret Odası
 9. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
 10. Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD)
 11. KOSGEB İdaresi Başkanlığı İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü
 12. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)
 13. İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB)
 14. Türkiye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İzmir İl Müdürlüğü
 15. E.Ü. Mezunlar Derneği (DEUDER)
 16. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)
 17. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
 18. İzmir Barosu

KARAR 10- Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu İşleyiş Yönergesinin 10.maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
“Kurulun Yapısı
Madde 10- (1)  Kurulda asgari olarak, aşağıda belirtilen nitelikteki üyeler bulunur;
– Biri iç hastalıkları uzmanı, biri çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve biri cerrahi branşları temsilen bir üye olmak üzere, farklı uzmanlık dallarından, en az dört klinisyen öğretim üyesi.
– Tıbbi biyokimya alanında uzmanlığını almış veya doktora yapmış bir öğretim üyesi,
– Tıbbi Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını almış veya doktora yapmış bir öğretim üyesi,
– Biyofizik veya fizyoloji alanında uzmanlığını almış ya da doktora yapmış bir öğretim üyesi,
– Farmakoloji alanında uzmanlığını almış ya da doktora yapmış eczacı veya tıp doktoru bir öğretim üyesi,
– Biyoistatistik veya halk sağlığı alanında uzmanlığını almış ya da doktora yapmış bir öğretim üyesi,
– Hemşirelik Fakültesini temsilen en az bir öğretim üyesi,
– Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunu temsilen en az bir öğretim üyesi,
– Hukuk Fakültesi mezunu bir üye,
– Sağlık meslek mensubu olmayan bir üye,