08.11.2019/1416

Yayınlanma Tarihi: 25-11-2019

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08.11.2019
Toplantı Sayısı : 1416

GÜNDEM         :                                               

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Edebiyat Fakültesi Sosyal Psikoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İnci Boyacıoğlu Bal hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Çiğdem İçke’nin, 02.11.2019-08.11.2019 tarihleri arasında raporlu olması nedeniyle 2019 Mart Döneminde başvuru yapan Dr. Musa Acar’ın doçentlik eser inceleme jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 4. 07.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak. Türk Dili ve Edebiyatında tezli yüksek lisans yapmış olmak.” nitelikli 2 (iki) adet ilan edilen Rektörlük Öğretim Görevlisi (ders verecek) kadrolarından birine Emine Damla Turan’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca atanması.
 5. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Makedonya uyruklu Doç.Dr. Sali Saliji’nin 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (doktor öğretim üyesi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 6. Devlet Konservatuvarında görev yapmakta olan Türk sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının (11 kişi) 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev sürelerinin uzatılması.
 7. Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Arş.Gör. Ali Boyracı’nın, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku doktora programında kayıtlı öğrenci olduğunun anlaşılması ve öncelikli alanlar kapsamında kadrosunun tahsisinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun bulunması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 8. Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Ayşe Tekin Dede’nin Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “LME 1001 Analiz 1 (3+0)” dersini vermek üzere 22.10.2019 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Serkan Keçeci’nin, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “TAR 4051 Bitirme Tezi I (0+4)” dersini vermek üzere 07.10.2019 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Burak Yolaçan’ın, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “MZC 2109 Mitoloji Seçmeli (2+0)” dersini vermek üzere 23.09.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Fen Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Zübeyir Türkoğlu’nun, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “MAT 1001 Calculus I (4+0)” dersini vermek üzere 09.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 12. 2019-2020 öğretim yılı güz yarıyılı ikinci öğretim ve uzaktan eğitim ders programlarında yer alan Türk Dili, Beden Eğitimi ve Spor ile Güzel Sanat Dalları derslerini vermek üzere Ortak Zorunlu Dersler Bölümünde görevli öğretim elemanlarının 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesine göre haftalık maaş karşılığı okutulması mecburi ders yükü dışında kalan ve fiilen yapılan ek ders ücreti bedellerinin ödenmek ve ödemelerin güz yarıyılının başladığı tarihten itibaren ilgili Fakülte, Konservatuvar ve Yüksekokulların bütçesinden karşılanmak üzere 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 13. Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Banu Özevin’in, 2019-2020 öğretim yılında Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfının (TOBAV) düzenlediği Temel Sanat (Orf Schulwerk) Eğitimi kursunda çocuklar ve yetişkinlerin sanat eğitimlerine yönelik araştırma yapmak ve 25.10.2019-31.01.2020 tarihleri arasında (hafta sonları ve mesai saatleri dışında) asli görevlerini aksatmamak kaydıyla gönüllü ve ücretsiz olarak danışmanlık yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapmakta olan Öğr.Gör. Ayşegül Kaplan’ın, gönüllülük ilkesine dayalı olarak Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği’nde Danışman olarak destek vermek üzere 09.10.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (mesai saatleri dışında) Edebiyat Fakültesindeki ve diğer birimlerdeki görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Hukuk Fakültesi’nden Dr.Öğr.Üyesi Serkan Meraklı’nın, TMMOB Mimarlar Odasının İzmir Şubesinde düzenleyeceği Bilirkişilik Temel Eğitiminde eğitmen olarak 07-09 Kasım 2019 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. İzmir Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 26.000 TL tutarında ödenek aktarması yapılması.
 17. Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.500 TL gelirden ek ödeme yapılması ve 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi uyarınca kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Yabancı Diller Yüksekokulu’nda hazırlık sınıfında (2 ayrı sınıf ve şubede) öğrenim gören İşletme Fakültesi Suny Albany programı öğrencilerinin hazırlık sınıflarında 23.09.2019 tarihinden itibaren ders veren öğretim elemanları ile 1. ve 2. sınıflarda ders veren İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretlerinin Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik’in 9. maddesi uyarınca belirlenmesi.
 19. Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Mehmet Faruk Ebeoğlugil’in yürütücüsü olduğu “Kuvars Yüzeylerin Piezoelektriksel Uygulamaları” konulu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 20. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet Tanrıverdi’nin yürütücüsü olduğu “Uzunpınar Demir Cevherinin Zenginleştirme Olanaklarının Araştırılması ve Uygun Prosesin Tasarımı Üzerine Araştırma Projesi” konulu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 21. Mühendislik Fakültesi’nden Dr.Öğr.Üyesi Serdar Yıldırım’ın yürütücüsü olduğu “Ekran Endüstrisinde Kullanılabilecek Reliable IGZO Temelli TFT Üretimi ve Geliştirilmesi” konulu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 22. 02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden Üniversite Senatosunca dağılımı yapılan 1 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca aktarılması.
 23. Akademik kadro aktarması.
 24. Akademik kadro aktarması.
 25. Akademik kadro aktarması.
 26. Veteriner Fakültesinin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav programı. (Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Yerine)
 27. Fen Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Hayriye Mine Antep’in, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “KİM 4081 Bitirme Projesi (2+0)” dersini vermek üzere 09.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 28. Üniversitemizde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlileri için Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na İlişkin Esas ve Usullerin 12.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kaynak aktarımı yapılabilmesi için karar alınması.
Toplantıda Bulunanlar   Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan Prof.Dr. Nükhet HOTAR Rektör Prof.Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ
Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU Rektör Yrd.  
Üyeler  
Prof.Dr. Ercan AKPINAR    
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ   
Prof.Dr. Remzi YAĞCI    
Doç.Dr. Başak KARPUZ           
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA      
Doç.Dr. Özlem BİLİK   
Dr.Öğr.Üyesi Sezgi ÖKTEM SONGU  
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ  
Prof.Dr. Osman BİLEN   
Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN       
Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN   
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK   
Prof.Dr. Metin KOZAK    
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU     
Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ     
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU     
Prof.Dr. Orhan ÖZBEY   
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN   
Prof.Dr. Zeynep ARIKAN   
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU    

Üniversite Yönetim Kurulu 08.11.2019 Cuma günü saat 16.00’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Aylin Alın, Prof.Dr. Şeyda Seren İntepeler ve Prof.Dr. M.Refik Korkusuz görevli/mazeretli olmaları nedeniyle yerine Dekan Vekilleri Doç.Dr. Başak Karpuz, Doç.Dr. Özlem Bilik ve Dr.Öğr.Üyesi Sezgi Öktem Songu toplantıya katıldı. Prof.Dr. Semih Küçükgüçlü görevli  olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 27. ve 28. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Edebiyat Fakültesi Sosyal Psikoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İnci Boyacıoğlu Bal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. İnci Boyacıoğlu Bal hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. İnci Boyacıoğlu Bal’ın doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Çiğdem İçke’nin, 02.11.2019-08.11.2019 tarihleri arasında raporlu olması nedeniyle 2019 Mart Döneminde başvuru yapan Dr. Musa Acar’ın doçentlik eser inceleme jüri üyeliği görevinden çekilme isteğine ilişkin Dekanlığın 05.11.2019 tarihli ve E.90375 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler Sonunda;
Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Çiğdem İçke’nin, 02.11.2019-08.11.2019 tarihleri arasında raporlu olması nedeniyle 2019 Mart Döneminde başvuru yapan Dr. Musa Acar’ın doçentlik eser inceleme jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4- 22.07.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak. Türk Dili ve Edebiyatında tezli yüksek lisans yapmış olmak.” nitelikli 2 (iki) adet ilan edilen Rektörlük Öğretim Görevlisi (ders verecek) kadrolarından birine Emine Damla Turan’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Makedonya uyruklu Doç.Dr. Sali Saliji’nin 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar brüt aylık 11.305.38 TL  ücret ödenmek üzere sözleşmeli öğretim elemanı (doktor öğretim üyesi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6- Devlet Konservatuvarında görev yapmakta olan Türk sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının (11 kişi) 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar Konservatuvar Yönetim Kurulunun 01.11.2019 tarihli ve 25/3 sayılı kararı doğrultusunda, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev sürelerinin uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7- Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Arş.Gör. Ali Boyracı’nın, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku doktora programında kayıtlı öğrenci olduğunun anlaşılması ve öncelikli alanlar kapsamında kadrosunun tahsisinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun bulunması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 8- Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Ayşe Tekin Dede’nin Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “LME 1001 Analiz 1 (3+0)” dersini vermek üzere 22.10.2019 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 9- Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Serkan Keçeci’nin, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “TAR 4051 Bitirme Tezi I (0+4)” dersini vermek üzere 07.10.2019 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 10- Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Burak Yolaçan’ın, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “MZC 2109 Mitoloji Seçmeli (2+0)” dersini vermek üzere 23.09.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 11- Fen Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Zübeyir Türkoğlu’nun, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “MAT 1001 Calculus I (4+0)” dersini vermek üzere 23.09.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 12- 2019-2020 öğretim yılı güz yarıyılı ikinci öğretim ve uzaktan eğitim ders programlarında yer alan Türk Dili, Beden Eğitimi ve Spor ile Güzel Sanat Dalları derslerini vermek üzere güz yarıyılının başladığı tarihten itibaren Ortak Zorunlu Dersler Bölümünde aşağıdaki listede yer alan öğretim elemanlarının 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesine göre haftalık maaş  karşılığı okutulması mecburi ders yükü dışında kalan ve fiilen yapılan ek ders ücreti bedellerinin ödenmek ve ödemelerin güz yarıyılının başladığı tarihten itibaren ilgili Fakülte, Konservatuvar ve Yüksekokulların bütçesinden karşılanmak üzere 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine  oy birliği ile karar verildi.

TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ    
Adı-Soyadı Birimi Ders Saati
Doç.Dr. Sabahattin Çağın  Mühendislik Fakültesi  2
Öğr.Gör. Abdurrahman Günay İ.İ.B. Fakültesi (Uz.Eğt.)  8
Öğr.Gör. Aliye Ergül İ.İ.B. Fakültesi (Uz.Eğt.)  8
  Spor Bilimleri Fak. (Uz.Eğt.) 2
Öğr.Gör. Dr. Bilal Öngül Edebiyat Fak. (Uz.Eğt.) 2
  İMYO (Uz.Eğt.) 4
Öğr.Gör. Gülece Bilen İMYO (Uz.Eğt.) 8
Öğr.Gör. Rabia Eryılmaz Mühendislik Fakültesi 4
İlahiyat Fakültesi 4
Öğr.Gör. Zehra Çobanoğlu İMYO (Uz.Eğt.)  8
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ    
Adı-Soyadı Birimi Ders Saati
Öğr.Gör. Sedat Yapucuoğlu İ.İ.B.Fakültesi 4
Öğr.Gör. İsmail Aydın İ.İ.B. Fakültesi 2
Öğr.Gör. Z.Hayat Atak İ.İ.B.Fakültesi 4
Öğr.Gör. Tuğrul Yüksel  Edebiyat Fakültesi 2
GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ    
Adı-Soyadı Birimi Ders Saati
Öğr.Gör. Muzaffer Saraç  İ.İ.B. Fakültesi 6
Öğr.Gör. Nejla Yavuz Edebiyat Fakültesi 2
Öğr.Gör. Yeşim Ercümenciler İ.İ.B. Fakültesi 5
Öğr.Gör. Ahmet Alınca Edebiyat Fakültesi  2

KARAR 13- Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Banu Özevin’in, 2019-2020 öğretim yılında Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfının (TOBAV) düzenlediği Temel Sanat (Orf Schulwerk) Eğitimi kursunda çocuklar ve yetişkinlerin sanat eğitimlerine yönelik araştırma yapmak ve 25.10.2019-31.01.2020 tarihleri arasında (hafta sonları ve mesai saatleri dışında) asli görevlerini aksatmamak kaydıyla gönüllü ve ücretsiz olarak danışmanlık yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi

KARAR 14- Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapmakta olan Öğr.Gör. Ayşegül Kaplan’ın, gönüllülük ilkesine dayalı olarak Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği’nde Danışman olarak destek vermek üzere 09.10.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (mesai saatleri dışında) Edebiyat Fakültesindeki ve diğer birimlerdeki görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi

KARAR 15- Hukuk Fakültesi’nden Dr.Öğr.Üyesi Serkan Meraklı’nın, TMMOB Mimarlar Odasının İzmir Şubesinde düzenleyeceği  Bilirkişilik Temel Eğitiminde eğitmen olarak 07-09 Kasım 2019 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 16- İzmir Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 26.000 TL tutarında ödeneğin Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 23.10.2019 tarih ve 39/9 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 17- Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.500 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi uyarınca kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 18- Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik’in 9. maddesi uyarınca; 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Yabancı Diller Yüksekokulu’nda hazırlık sınıfında (2 ayrı sınıf ve şubede) öğrenim gören İşletme Fakültesi Suny Albany programı öğrencilerinin hazırlık sınıflarında 23.09.2019 tarihinden itibaren ders veren öğretim elemanları ile 1. ve 2. sınıflarda ders veren İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretlerinin 3 (üç) katı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 19- Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Mehmet Faruk Ebeoğlugil’in yürütücüsü olduğu “Kuvars Yüzeylerin Piezoelektriksel Uygulamaları” konulu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 20- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet Tanrıverdi’nin yürütücüsü olduğu “Uzunpınar Demir Cevherinin Zenginleştirme Olanaklarının Araştırılması ve Uygun Prosesin Tasarımı Üzerine Araştırma Projesi” konulu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 21- Mühendislik Fakültesi’nden Dr.Öğr.Üyesi Serdar Yıldırım’ın yürütücüsü olduğu “Ekran Endüstrisinde Kullanılabilecek Reliable IGZO Temelli TFT Üretimi ve Geliştirilmesi” konulu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 22- 04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversite Senatosunun 08.11.2019 tarihli ve 520/3 sayılı kararı ile dağılımı yapılan 1 adet atama izninin kullanımı için birimlere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 23- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 24- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 25- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 26- Veteriner Fakültesinin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Programının Dekanlığın 04.11.2019 tarihli ve 104 sayılı yazısının ekinde yer aldığı şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi. (Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu yerine)

KARAR 27- Fen Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Hayriye Mine Antep’in, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “KİM 4081 Bitirme Projesi (2+0)” dersini vermek üzere 23.09.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 28- Üniversitemizde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlileri için Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na İlişkin Usul ve Esasların 12.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na kaynak aktarımı talebi yapılmasına oy birliği ile karar verildi.