08.10.2019/519

Yayınlanma Tarihi: 22-11-2019

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08.10.2019
Toplantı Sayısı : 519

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Sayın Binali Yıldırım’a “Onursal Doktor” (Dr.h.c) unvanı verilmesine ilişkin Senato üyelerinin (33 üye) ortak vermiş olduğu öneri dilekçesi.
  3. 02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 6 adedinin Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca dağılımının yapılması.
  4. Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 5. ve 37. maddelerinde değişiklik yapılması.
  5. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö) Programının kapatılarak öğrencilerinin birinci öğretim programlarına aktarılması ve öğrencilerin birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olmaları.
  6. Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesine ek madde eklenmesi hakkındaki Üniversitemiz Senatosunun 17.09.2019 tarihli ve 517/03 sayılı kararının iptali.
  7. 2019 Yurtdışı Öğrenci Alım Kontenjanları dahilinde ikinci ek yerleştirme yapılması ve 2019-2020 öğretim yılı güz yarıyılı akademik takvimine göre öğretimin başlangıç tarihinden itibaren ek yerleştirme başvuru ve kayıt sürecinde geçecek sürelerin öğrencilerin devamsızlığından sayılmaması.
  8. Üniversitemiz Senatosunun 16/04/2019 tarihli ve 506/09 sayılı Kararı ile belirlenen yurt dışından öğrenci alımında kabul edilecek sınavlarda değişiklik yapılması.
  9. İzmir Demokrasi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Raşit Uluçay’ın, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümüne özel öğrenci olarak kabulü.
  10. 03 Ağustos 2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kapatılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan Prof.Dr. Nükhet HOTAR  Rektör Prof.Dr. Hakkı UYAR
Üyeler  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU  Rektör Yrd. Prof.Dr. Yaşar UYSAL
Prof.Dr. Ercan AKPINAR  Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ  Prof.Dr. M.Derya ERÇAL  
Doç.Dr. Duygu GÜNGÖR CULHA     
Prof.Dr. Aylin ALIN           
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA    
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER    
Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ  
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ   
Prof.Dr. Osman BİLEN   
Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN      
Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN  
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK   
Prof.Dr. Metin KOZAK     
Prof.Dr. Osman YILMAZ    
Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ   
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  
Prof.Dr. Orhan ÖZBEY   
Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN   
Prof.Dr. Okan TUNA  
Prof.Dr.M.Kadir YURDAKOÇ  
Prof. Halil YOLERİ   
Prof.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ  
Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ  
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU  
Prof.Dr. Talip GÜNGÖR  
Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ   
Doç.Dr. Başak OCAK   
Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR    
Prof.Dr. Hanifi ÖZCAN  
Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL        
Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN       
Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU  
Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ  
Prof.Dr. Nur OLGUN    
Doç.Dr. Gökşin Nilüfer DEMİRCİ   
Doç.Dr. Gökçiçek SAVAŞIR            
Prof.Dr. Ali TOPAL     
Doç. Pınar UÇMAN KARAÇALI     
Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI     
Prof.Dr. Nihal GELECEK     
Prof.Dr. Berrin ONARAN   
Prof.Dr. M.Kürşad KUTLUK       
Doç.Dr. Turgay BUCAK   
Öğr.Gör.Dr. Vehbi ÖZACAR      
Prof.Dr. Kamil İŞERİ         
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU    

Üniversite Senatosu 08 Ekim 2019 Salı günü saat 17.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında 5 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Remzi Yağcı, Prof.Dr. Neslihan Emiroğlu, Prof.Dr. Erkan Göksu, Prof. Ayhan Kerim Gürerk ve Prof.Dr. Celalettin Şimşek görevli/izinli olmaları nedeniyle Dekan Vekili Doç.Dr. Duygu Güngör Culha ile Müdür Vekilleri Doç.Dr. Gökşin Nilüfer Demirci, Doç.Dr. Gökçiçek Savaşır,  Doç. Pınar Uçman Karaçalı ve Öğr.Gör.Dr. Vehbi Özacar  toplantıya katıldılar. Prof.Dr. Hakkı Uyar, Prof.Dr. Yusuf Karakoç, Prof.Dr. Yaşar Uysal, Prof.Dr. Gül Bayraktaroğlu ve Prof.Dr. M.Derya Erçal görevli/mazaretli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 2.maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddenin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Sayın Binali Yıldırım’a “Onursal Doktor” (Dr.h.c) unvanı verilmesine ilişkin  Senato üyelerinin (33 üye) ortak vermiş olduğu öneri dilekçesi incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Üniversitemiz Senatosu’nun 19.02.1985 tarih ve 71/3 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan “Üniversitemiz Fahri Doktor Unvanı Verilmesinde Uygulanacak Esaslar”ın 3.maddesine göre; Sayın Binali Yıldırım’a “Onursal Doktor” (Dr.h.c) unvanı verilmesine ilişkin  Senato üyelerinin (33 üye) ortak vermiş olduğu öneri dilekçesini incelemek üzere aşağıda isimleri yer alan Öğretim Üyelerinden bir komisyon kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
Dr. Ercan AKPINAR – Buca Eğitim Fakültesi Dekan V.
Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ –Hukuk Fakültesi Dekanı
Dr. Osman BİLEN – İlahiyat Fakültesi Dekan V.
Dr. Durmuş Ali DEVECİ – Denizcilik Fakültesi Dekanı
Dr. Elif Yaprak GÜLCAN – İşletme Fakültesi Dekan V.

KARAR 3- 04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 6 adedinin Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca dağılımının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4- Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 5. ve 37. maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Başvuru Koşulları ve Başvuruların Değerlendirilmesi
“MADDE 5– (2)Lisans derecesine sahip olanların, doktora programlarına başvurularında lisans not ortalamalarının 100 üzerinden en az 80, 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan almaları gerekir.”
Doktora ve Yüksek Lisans Tez Sınavı
“MADDE 37- (4)- (Değişik: SK-02/10/2018-494/04)
a) Mühendislik, Fen- Matematik ve Deniz Bilimleri ve Teknolojileri alanında doktora yapan öğrenciler ile disiplinlerarası alanlarda doktora yapan öğrencilerin öğrenimini tamamlayana kadar tez çalışmasından üretilmiş ve Art&Humanities, SSCI, SCI, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde basılmış veya yayınlanmak üzere kesin kabul edilmiş en az bir adet makalesinin olması veya Üniversitenin başvuru sahibi olduğu ulusal/uluslararası patent başvurusunun bulunması; Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama alanında doktora yapan öğrencilerin Art&Humanities, SSCI, SCI, SCI-Expanded veya doçentlik başvurusu için kabul edilmiş, alan indeksleri kapsamındaki hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayınlanmak üzere kesin kabul edilmiş en az bir makalesinin veya Üniversitenin başvuru sahibi olduğu ulusal/uluslararası patent başvurusunun bulunması gerekmektedir. 2019/2020 Öğretim Yılı Güz yarıyılı başına kadar Doktora Yeterlik Sınavına girmeyen tüm doktora öğrencilerinden bu koşul aranacaktır. Makalede öğrenci ve danışman adresi Dokuz Eylül Üniversitesi olarak gösterilmeli ve ilk iki isim öğrenci ve danışman olmalıdır. (Projeler hariç).
b) Tüm Doktora öğrencilerinde, makalenin yanında tezi ile ilgili çalışmaları hakkında, bilim kurulu olan ulusal veya uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda en az bir bildirisinin sunulmuş olması doktora mezuniyet şartı olarak aranır. Bildiride öğrenci ve danışman adresi Dokuz Eylül Üniversitesi olarak gösterilmeli ve ilk iki isim öğrenci ve danışman olmalıdır. (Projeler hariç).”

KARAR 5- Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö) Programının kapatılarak öğrencilerinin birinci öğretim programlarına aktarılmasına,  öğrencilerin birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olmalarına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.10.2019 tarihli ve E.73907 sayılı yazısı gereğince; Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesine ek madde eklenmesi hakkındaki Üniversitemiz Senatosunun 17.09.2019 tarihli ve 517/03 sayılı kararının iptaline oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7- Üniversitemize Yurtdışı Öğrenci Alım Kontenjanları dahilinde boş kalan kontenjanlar için ikinci ek yerleştirme yapılmasına, başvuru takviminin Üniversite yönetimi tarafından belirlenerek ilan edilmesine, 2019-2020 güz yarıyılı akademik takvimine göre öğretimin başlangıç tarihinden itibaren ek yerleştirme başvuru ve kayıt sürecinde geçecek sürelerin öğrencilerin devamsızlığından sayılmamasına ve adayların ek yerleştirmede tercih yapabilmeleri için aşağıdaki şartları sağlamaları gerektiğine oybirliği ile karar verildi.
Başvuru şartları ;
1- Daha önce başvuru yapan ancak Üniversitemizin herhangi bir programına kayıt yaptırmayan adaylar tercih yapabileceklerdir. 2019 Yurtdışı Öğrenci Alım Kontenjanları dâhilinde ilk yerleştirme ve birinci ek yerleştirme sonucunda Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler ikinci ek yerleştirmede tercih yapamayacaklardır.
2- Senato tarafından kabul edilen uluslararası sınav sonuçlarına sahip adaylar yeni başvuru yapabileceklerdir. İkinci ek yerleştirmede, 2019 Yurtdışı Öğrenci Alım Kontenjanları dâhilinde daha önce başvuru yapan adaylar tercih yapabileceklerdir.
3- İkinci ek yerleştirmede adaylar en fazla 8 tercih yapabileceklerdir.
4- Adayların Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Alım Yönergesi ile belirlenen şartları taşımaları gerekmektedir.
5- Adayların yerleştirildikleri programlara kayıt yaptırabilmeleri için bu programlar için belirlenmiş ve daha önce ilan edilmiş koşulları ayrıca sağlamaları gerekmektedir.
6- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara ek yerleştirme yapılmayacaktır.

KARAR 8- Üniversitemiz Senatosunun 16/04/2019 tarihli ve 506/09 sayılı Kararı ile belirlenen yurt dışından öğrenci alımında kabul edilecek sınavlarda ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9- İzmir Demokrasi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Raşit Uluçay’ın diploması Üniversitesince düzenlenmek üzere, mezuniyetine kadar Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümüne özel öğrenci olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 10- 03 Ağustos 2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kapatılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.