08.09.2009/355

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08.09.2009
Toplantı Sayısı : 355

 GÜNDEM       :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Dokuz Eylül Üniversitesi Çift Anadal Programı ile Yan Dal Programı Yönergelerinin 3/c maddelerinde değişiklik yapılması.
 3. Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 4. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Staj Uygulama Yönergesinde değişiklik yapılması.
 5. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 6. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Güverte Bölümüne ait öğretim planında değişiklik yapılması.
 7. Üniversitemiz ile Amerika Birleşik Devletleri St.Thomas Üniversitesi arasında hazırlanan akademik işbirliği protokolü.
 8. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu ile Seferihisar Belediyesi arasında hazırlanan Deniz Eğitim Merkezi Yatırım ve İşletme Dönemi Bilimsel ve Teknik Danışmanlık Hizmetine İlişkin Protokol.
 9. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda Muskuloskeletal Fizyoterapi, Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Ortopedik Fizyoterapi ve Geriatrik Fizyoterapi Anabilim Dalları ile Protoz-Ortez Anabilim Dalının açılması.
  Toplantıda Bulunanlar Toplandıta Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Mehmet KARTAL
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR Prof.Dr. Nevzat AŞIK
  Prof.Dr. Alp TİMUR Prof.Dr. Ömür ÖZMEN
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY Doç.Dr. Kemal ARI
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK Prof.Dr. h.c. İbrahim ATALAY
  Prof.Dr. Serdar KURT Prof.Dr. Oğuz ADANIR
  Prof.Dr. Semih ÇELENK Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
  Prof.Dr. Öcal USTA Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
  Prof.Dr. Ömer DUMLU Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. Melda SUR
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
  Prof.Dr. Doğan YAŞAR
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
  Prof.Dr. Cahit HELVACI
  Prof.Dr. Gül GÜNER
  Prof.Dr. Utku UTKULU
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.      Aykut YAFE
  Prof.Dr. Candan ALGUN
  Doç.Dr. Samiye METE
  Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN
  Prof.Dr. Muammer KAYATEKİN
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
  Prof.Dr. Can KARACA

Üniversite Senatosu 08.09.2009 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında onbir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.

Prof.Dr. Ercüment Yalçın izinli, Prof.Dr. Hüseyin Avni Benli, Prof.Dr. Besti Üstün ve Prof.Dr. Atalay Arkan görevli olmaları nedeniyle Dekan Vekili Prof.Dr. Abdurrahman Bayram ile Müdür Vekilleri Prof.Dr. Doğan Yaşar, Doç.Dr. Samiye Mete ve Prof.Dr. Muammer Kayatekin toplantıya katıldılar.

Prof.Dr. Mehmet Kartal izinli, Prof.Dr. Nevzat Aşık, Prof.Dr. Ömür Özmen, Doç.Dr. Kemal Arı, Prof.Dr. h.c.İbrahim Atalay, Prof.Dr. Oğuz Adanır, Prof.Dr. Sedat Karademir, Prof.Dr. Ahmet Münir Kınay, Doç.Dr. Osman Avşar Kurgun, Prof.Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu görevli ve  Prof.Dr. Burhan Erdoğan mazeretli olması nedeniyle toplantıya katılamadılar.

Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 9. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Dokuz Eylül Üniversitesi Çift Anadal Programı ile Yan Dal Programı Yönergelerinin 3/c maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ
Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde 3-
c) Çift anadal programına başvurular Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.
YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ
Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde 3-
c) Yandal programına başvurular Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.
KARAR 3- Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Staj Uygulama Yönergesinde Yüksekokul Kurulu’nun 26.08.2009 tarih ve 1/2 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde Yüksekokul Kurulu’nun 26.08.2009 tarih ve 1/3 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Güverte Bölümüne ait öğretim planında Yüksekokul Kurulu’nun 26.08.2009 tarih ve 1/1 sayılı kararı doğrultusunda  değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2009-2010 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Üniversitemiz ile Amerika Birleşik Devletleri St.Thomas Üniversitesi arasında ekte yer alan akademik işbirliği protokolüçerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu ile Seferihisar Belediyesi arasında hazırlanan Deniz Eğitim Merkezi Yatırım ve İşletme Dönemi Bilimsel ve Teknik Danışmanlık Hizmetine İlişkin Protokolün ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu bünyesinde; 
–         Muskuloskeletal Fizyoterapi Anabilim Dalı
–         Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon Anabilim Dalı
–         Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon Anabilim Dalı
–         Ortopedik Fizyoterapi Anabilim Dalı
–         Geriatrik Fizyoterapi Anabilim Dalı
–         Protoz-Ortez Anabilim Dalı
açılmasına, konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.