08.08.2017/476

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08.08.2017
Toplantı Sayısı : 476 

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.

 2. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Doktora programlarına lisans mezunu öğrencilerin alınabilmesi için bazı mevcut doktora programlarının bütünleşik doktora olarak açılması.

 3.  İşletme Fakültesi’nin, İşletme (UOLP-Suny Albany), İktisat (UOLP-Suny Albany) ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-Suny Albany) Bölümlerinin öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.

 4.  Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğretim planlarında yer alan “MBA 1011 Computer Applications, LGM 1011 Computer Applications ve MTE 1131 Computer” derslerinin 2017-2018 öğretim yılı güz yarıyılında uzaktan öğretim yoluyla verilmesi.

 5. Efes Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan programlar arasında karşılıklı Çift Anadal Programı açılması.

 6. Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları’nın bazı maddelerinde değişiklik yapılması.

 7. Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın bazı maddelerinde değişiklik yapılması.

 8.  Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın bazı maddelerinde değişiklik yapılması.

 9.  Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi’nin 7’nci maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılması.

 10. DEÜ Yerleşkeler Koordinatörlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi’nde değişiklik yapılması.

 11. DEÜ Danışma Kurulu Yönergesi taslağı.

 12. Üniversitemiz ile Çin Konfiçyüs Enstitüsü Genel Merkezi arasında hazırlanan işbirliği protokolü.

 13. 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği”nin 7.maddesi uyarınca oluşturulan Üniversitemiz Kalite Komisyonu’nda değişiklik yapılması.

 14. İzmir Meslek Yüksekokulu programlarının öğretim planlarında bulunan BİT 4000 Bilgi ve İletişim Teknolojisi, BİL 4001 Bilgisayar I, BİL 4002 Bilgisayar II derslerinin 2017-2018 öğretim yılından itibaren uzaktan öğretim yolu ile verilmesi.

 15. İlahiyat Fakültesi’nde 2017-2018 öğretim yılında uygulanacak olan öğretim planının ve intibak esasları.

 16. DEÜ Danışma Kurulu Yönergesi’nin 5. maddesi uyarınca Üniversite Senatosu’nu temsilen iki üye seçilmesi.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Adnan KASMAN

Prof.     Arif Ziya TUNÇ

Prof.Dr. Hale ÖREN

Prof.Dr. M. Kadir YURDAKOÇ

Prof.Dr. Ayşe OKUR

Prof.Dr. Hülya NUTKU

Prof.Dr. Adnan KASMAN

Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU

Prof.Dr. Kubilay AYSEVENER

Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

Prof.Dr. Selçuk DEMİR

 

Prof.      A.Mümtaz SAĞLAM

 

Yrd.Doç.Dr. Özlem BİLİK

 

Prof.Dr. Mustafa ALP

 

Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER

 

Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN

 

Doç.Dr. Güzin ÖZDAĞOĞLU

 

Prof.Dr. Atilla ORBAY

 

Prof.Dr. Çınar Emine YENİ

 

Prof.Dr. Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Gürkan ERSOY

 

Prof.Dr. Oğuz DİCLE

 

Prof.Dr. Hakkı UYAR

 

Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ

 

Prof.Dr. Yaşar UYSAL

 

Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU

 

Prof.Dr. Mine DEMİRSOY

 

Prof.Dr. Reyhan UÇKU

 

Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA

 

Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL

 

Prof.Dr. Himmet KONUR

 

Prof.Dr. Ali Günay BALIM

 

Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Cihan IŞIKHAN

 

Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK

 

Prof.Dr. H.Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Mine DOLUCA DERELİ

 

Prof.Dr. M.Banu DURUKAN SALI

 

Doç.Dr. Volkan ÇEÇEN

 

Prof.       Ümit İŞGÖRÜR

 

Prof.Dr. Murat HATİPOĞLU

 

Prof.Dr. Nihal GELECEK

 

Prof.Dr. Semra AYTUĞ

 

Yrd.Doç.Dr. Dilek ÇIMRIN

 

Doç.Dr. Hamdi EMEÇ

 

Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ

 

Doç.Dr. Tolga GÖK

 

Prof.Dr. Leyla HARPUTLU

 

Raportör Prof.Dr. Özlem ÇAKIR

 

 

Üniversite Senatosu 08.08.2017 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.

Prof. Arif Ziya Tunç, Prof.Dr. M. Kadir Yurdakoç, Prof.Dr. Hülya Nutku, Doç.Dr. Özlem Küçükgüçlü, Prof.Dr. A.Gül Bayraktaroğlu ve Doç.Dr. Yusuf Gümüş görevli/mazeretli olduklarından toplantıya katılamadılar.

Prof.Dr. Şennur Somalı, Prof.Dr. Şeyda Seren İntepeler, Prof.Dr. Yasemin Arbak,  Prof.Dr. Pınar Balcı ve Prof.Dr. Celalettin Şimşek  görevli/mazeretli olduklarından Dekan Vekileri Prof.Dr. Selçuk Demir, Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik ve Doç.Dr. Güzin Özdağoğlu ile Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Dilek Çımrın ve Doç.Dr. Tolga Gök toplantıya katıldılar.

Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde, 13., 14., 15. ve 16. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2-Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Doktora programlarına lisans mezunu öğrencilerin alınabilmesi için ekli listedeki mevcut doktora programlarının bütünleşik doktora olarak açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.      

KARAR 3-İşletme Fakültesi’nin, İşletme (UOLP-SUNY Albany), İktisat (UOLP-SUNY Albany) ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Albany) Bölümlerinin öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 24.04.2017 tarihli ve 03/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4-Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğretim planlarında yer alan “MBA 1011 Computer Applications, LGM 1011 Computer Applications ve MTE 1131 Computer” derslerinin 2017-2018 öğretim yılı güz yarıyılında uzaktan öğretim yoluyla verilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.      

KARAR 5-Efes Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan programlar arasında karşılıklı Çift Anadal Programı açılmasına ve öğretim planlarının Yüksekokul Kurulu’nun 07.07.2017 tarihli ve 02/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi

KARAR 6-Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7-Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8-Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9-Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi’nin 7’nci maddesinin üçüncü fıkrasında aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.      

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

Muafiyet İşlemleri

Madde 7 – (3) Muafiyet talebinde bulunulan ders/derslerin adının, eşdeğer sayılacak ders/derslerle aynı olması gerekmez. Bir ders/derslere muafiyet verilebilmesi için, daha önce alınan ders/derslerin Üniversitedeki ders/derslere kredi/haftalık ders saati yönünden eşit veya yüksek olması, içerik yönünden ise en az % 75 benzerlik göstermesi gerekir. Öğretim planlarında eşdeğer sayılması istenen bağımsız laboratuvar ve proje derslerinin bulunması halinde eşdeğer sayılacak dersin içeriğinin aynı olması gerekir. Muafiyeti istenen ders/derslerin zorunlu veya seçmeli olmasına bakılmaksızın ders içerik ve yerel kredi/haftalık ders saati yönünden değerlendirilir.

KARAR 10-Dokuz Eylül Üniversitesi Yerleşkeler Koordinatörlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi’nde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.    

KARAR 11-Dokuz Eylül Üniversitesi Danışma Kurulu Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.         

KARAR 12-Üniversitemiz ile Çin Konfiçyüs Enstitüsü Genel Merkezi arasında işbirliği yapılmasına ilişkin hazırlanan protokolün kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

KARAR 13-Üniversitemiz Kalite Komisyonu’nun aşağıdaki şekilde yeniden oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.

Sıra

DEÜ Kalite Komisyonu Üyeleri

Birimi

1

Prof.Dr. Adnan KASMAN

Rektör

2

Prof.Dr. Ayşe OKUR

Rektör Yardımcısı

3

Prof.Dr. Özlem ÇAKIR

Genel Sekreter V.

4

Fatma KÖKSAL

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

5

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Murat ELLEZ

Buca Eğitim Fakültesi

6

Prof.Dr. Ömür Yaşar SAATÇIOĞLU

Denizcilik Fakültesi

7

Yrd.Doç.Dr. Duygu GÜNGÖR CULHA

Edebiyat Fakültesi

8

Prof.Dr. Halil ORUÇ

Fen Fakültesi

9

Prof. Nesrin ÖNLÜ

Güzel Sanatlar Fakültesi

10

Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

11

Prof.Dr. Onur ÖZVERİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

12

Doç.Dr. Güzin ÖZDAĞOĞLU

İşletme Fakültesi

13

Prof.Dr. Ester Eti AKYÜZ LEVİ

Mimarlık Fakültesi

14

Prof.Dr. İlgi KARAPINAR

Mühendislik Fakültesi

15

Prof.Dr. M.Necdet ALPASLAN

Mühendislik Fakültesi

16

Prof.Dr. Deniz DÖLGEN

Mühendislik Fakültesi

17

Prof Dr. Yeşim TUNÇOK

Tıp Fakültesi

18

Prof.Dr. Emine Pınar TUNCEL

Tıp Fakültesi

19

Prof.Dr. Berna MUSAL

Tıp Fakültesi

20

Prof.Dr. Emine İlknur CÖCEN

Fen Bilimleri Enstitüsü

21

Yrd.Doç.Dr. Ali Temel KÖSELER

Güzel Sanatlar Enstitüsü

22

Prof.Dr. Soykan ÖZKOÇ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

23

Prof.Dr. İpek DEVECİ KOCAKOÇ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

24

Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK

Torbalı Meslek Yüksekokulu

25

Mert Samet YAZAREL

Öğrenci Temsilcisi (İ.İ.B.Fak.)

 KARAR 14-İzmir Meslek Yüksekokulu programlarının öğretim planlarında bulunan BİT 4000 Bilgi ve İletişim Teknolojisi, BİL 4001 Bilgisayar I, BİL 4002 Bilgisayar II derslerinin 2017-2018 öğretim yılı yılında uzaktan öğretim yoluyla verilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
  
KARAR 15-İlahiyat Fakültesi’nde 2017-2018 öğretim yılında uygulanacak olan öğretim planının ve Fakülte Kurulu’nun 07.08.2017 tarih ve 7/2 sayılı kararında yer alan intibak esaslarının uygulanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 16- DEÜ Danışma Kurulu Yönergesinin 5.maddesi uyarınca Üniversite Senatosunu temsilen İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yasemin Arbak ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Çınar Emine Yeni oybirliği ile seçildi.