08.05.2007/324

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08.05.2007
Toplantı Sayısı : 324

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Doktora öğrenciliği ve araştırma görevliliği süresince yapılacak akademik çalışmalara ilişkin kriterlerin belirlenmesi .
 3. Yardımcı doçentliğe atama kriterlerinin görüşülmesi.
 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İktisat Anabilim Dalı bünyesinde “İngilizce İktisat İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılması.
 5. Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı bünyesinde “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılması.
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı bünyesinde “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı” açılması.
 7. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı bünyesinde “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılması.
 8. Devlet Konservatuvarı Lise Devresi ve Lisans Devresi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 9. Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.
 10. Güzel Sanatlar Enstitüsü öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.
 11. Fen Bilimleri Enstitüsünün Tezsiz örgün ve ikinci öğretim yüksek lisans programlarının öğretim planlarında yer alan “Seminer” dersinin kaldırılması.
 12. Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde “Üniversite-Sanayi Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulması teklifi.
 13. Üniversitemiz 2006-2007 öğretim yılı yaz öğretimi Akademik Takvim taslağı.
 14. Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi’nde değişiklik yapılması.
 15. Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi’nde değişiklik yapılması.
 16. 2007-2008 öğretim yılında Üniversitemize yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci kontenjan ve koşullarının belirlenmesi.
 17. 2007-2008 öğretim yılında ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemi ile Üniversitemize alınacak öğrenciler için sınav, kurs ve kayıt tarihleri ile koşullarının belirlenmesi.
 18. 2007-2008 öğretim yılında Üniversitemize bağlı Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimlere alınacak öğrenci kontenjan, koşulları ve sınav tarihinin belirlenmesi.
 19. 2007-2008 öğretim yılında Üniversitemize alınacak lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler için kontenjan ve koşulların belirlenmesi.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Murat TUNCAY

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Doç.Dr. Semih ÇELENK

 

Prof.Dr. Polat SOYER

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU

 

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

 

Prof.Dr. Melda SUR

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Halil KÖSE

 

Doç.Dr. Kemal ARI

 

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Prof.Dr. Güldem CERİT

 

Doç. Ümit İŞGÖRÜR

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Yrd.Doç.Dr. Aklime DİCLE

 

Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

 

Prof.Dr İlgi ŞEMİN

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Senatosu 08.05.2007 Salı günü saat 13.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Murat Tuncay, Prof.Dr. Nevzat Aşık ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof. Cengiz Çekil, Prof.Dr. Ergün Aybars, Prof. Gülser Eryümlü ve Prof.Dr. Gülseren Kocaman görevli oldukları için Dekan Vekili Doç.Dr. Semih Çelenk, Müdür Vekilleri Doç.Dr. Kemal Arı, Doç. Ümit İşgörür ve Yrd.Doç.Dr. Aklime Dicle toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmeler sonunda; 13., 14., 15., 16., 17., 18. ve 19. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Doktora öğrenciliği ve araştırma görevliliği süresince yapılacak akademik çalışmalara ilişkin kriterlerin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Yardımcı doçentliğe atama kriterleri ile ilgili görüşmelere bir sonraki toplantıda devam edilmesine karar verildi.
KARAR 4- 2007-2008 öğretim yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İktisat Anabilim Dalı bünyesinde “İngilizce İktisat İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına, konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. maddesi, 3843 Sayılı Kanunun 14. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- 2007-2008 öğretim yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı bünyesinde “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına, konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. maddesi ile 3843 Sayılı Kanunun 14. uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı bünyesinde “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı” açılmasının reddine oyçokluğu (34 Evet – 2 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 7- Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı bünyesinde “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasının reddine oyçokluğu (33 Evet – 3 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 8- Devlet Konservatuvarı’nın Lise Devresi ile Lisans Devresinin ekte belirtilen programlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- a) Fen Bilimleri enstitüsü’nün bazı yükseklisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına,
b) Socrates-Erasmus Programı kapsamında yurtdışından gelecek öğretim üyelerinin ilgili programlarda ders verebilmesi için Fen Bilimleri Enstitüsü Ortak Seçmeli Dersler Listesine “FBE 700 Special Topics 3 0” dersinin eklenmesine ve bu dersin 2007-2008 öğretim yılından itibaren güz veya bahar yarıyılında açılabileceğine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün Seramik, Tekstil ve Heykel Anasanat dallarına ait yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Tezsiz Yüksek Lisans ile Tezsiz Yüksek Lisans ikinci öğretim programlarından Seminer dersinin kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DESAR) Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemiz 2006-2007 öğretim yılı yaz öğretimi Akademik Takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi’nde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi’nde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- 2007-2008 öğretim yılında yatay geçiş yoluyla Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjanlarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- 2007-2008 öğretim yılında Üniversitemize ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemiyle alınacak öğrencilerle ilgili sınav tarihlerinin ve koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimlerine 2007-2008 öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları ve koşullarının ekteki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- 2007-2008 öğretim yılında lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına intibakları için ayrılacak kontenjanların ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.