07.12.2010/378

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 07.12.2010
Toplantı Sayısı : 378   

GÜNDEM       :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği lisansüstü programlarında 2010-2011 öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren değişiklik yapılması.
 3. Fen-Edebiyat Fakültesi adının Fen Fakültesi olarak değiştirilmesi nedeniyle Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının adında ve bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 4. Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümünde yandal programı açılması.
 5. İzmir Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi ÖÖ ve İÖ. Programları öğretim planlarında 1.sınıf bahar yarıyılında yer alan “ATA 1300 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4+0)” dersinin 2011-2012 öğretim yılından itibaren güz yarıyılına alınması.
 6. Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları.
 7. Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesi.
 8. Devlet Konservatuvarı’nda 2010-2011 öğretim yılında yeni açılan Konservatuvar Lisesi 9.sınıf öğrencilerine uygulanacak olan MEB Talim Terbiye Kurulunca kabul edilen öğretim planlarının onaylanması.
 9. Üniversitemiz ile ABD Montana Üniversitesi arasında hazırlanan akademik işbirliği protokolü.
 10. Dokuz Eylül Üniversitesi Etik Kurullar Yönetmeliği.
 11. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları.
 12. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı” kurulması ve bu Anabilim Dalında İngilizce Program olarak “Biyomedikal Teknolojiler Yüksek Lisans Programı” açılması.
 13. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında “Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans” programı açılması ve % 30 İngilizce eğitim verilmesi.
 14. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün yeniden düzenlenen Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları.
 15. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 2010-2011 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Akademik Takviminde değişiklik yapılması.

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. İlhan GENÇ
  Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
   
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
   
  Prof.Dr. Serdar KURT
   
  Prof.      Halil YOLERİ
   
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Nevzat AŞIK
   
  Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
   
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
   
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
   
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
   
  Doç.Dr. Kemal ARI
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr.h.c.İbrahim ATALAY
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
   
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
   
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Öğr.Gör. Mustafa SUYOLCU
   
  Prof.Dr. Z.Candan ALGUN
   
  Prof.Dr.Zühal BAHAR
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN
   
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   

Üniversite Senatosu 07.12.2010 Salı günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Rifat Sami Aksoy rahatsız, Prof.Dr. Binnur Gürler izinli  Prof.Dr. Murat Tuncay ve Prof.Dr. Abdullah Mümtaz Sağlam görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Mustafa Toprak ve Prof. Aykut Yafe görevli oldukları için toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. İlhan Genç ile Müdür Vekili Öğr.Gör. Mustafa Suyolcu katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 12., 13., 14. ve 15. maddenin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği lisansüstü öğretim planlarında Enstitü Kurulu’nun 25.10.2010 tarih ve 4/6 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2010-2011 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Fen Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü’nde 2010-2011 öğretim yılından itibaren yandal programı açılmasına; Fakülte Kurulu’nun 08.11.2010 tarih ve 5/4 sayılı kararının ekinde yer alan öğretim planının onaylanmasına ve koşulların 3. maddesinin çıkartılarak uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5   – İzmir Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi ÖÖ ve İÖ. Programları öğretim planlarında 1.sınıf bahar yarıyılında yer alan “ATA 1300 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4+0)” dersinin 2011-2012 öğretim yılından itibaren güz yarıyılına alınmasına ilişkin konunun değerlendirilmek üzere gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Devlet Konservatuvarı’nda 2010-2011 öğretim yılında (Lise 1) 9.sınıf öğrencilerine uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nca kabul edilen öğretim programlarının onaylanmasına ve Konservatuvar Yönetim Kurulu’nun 04.11.2010 tarih ve 36/2 sayılı kararı doğrultusunda 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-  Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 05.07.2010 tarih ve 22525 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz ile ABD Montana Üniversitesi (The University of Montana -32 Campus Dr., Missoula 59812 Montana) arasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Dokuz Eylül Üniversitesi Etik Kurullar Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları ile ilgili görüşmelere bir sonraki Üniversite Senatosu toplantısında devam edilmesine karar verildi.
KARAR 12- Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İzmir için Yeni Bir Kimlik-İNOVİZ İşbirliği protokolü çerçevesinde “Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı” kurulmasına ve bu Anabilim Dalında İngilizce program olarak “Biyomedikal Teknolojiler Yüksek Lisans Programı”nın açılmasına, Enstitü Kurulu’nun 25.10.2010 tarih ve 4/3 sayılı kararında yer alan öğretim planının onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında “Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans” programı açılmasına ve bu programda % 30 İngilizce eğitim verilmesine, Enstitü Kurulu’nun 25.10.2010 tarih ve 4/2 sayılı kararında yer alan öğretim planının onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oyçokluğu (42 Evet – 2 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 15- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 2010-2011 eğitim-öğretim yılı Akademik Takvimi güz yarıyılında yer alan bütünleme sınavı tarihlerinin 28.01.2011 – 05.02.2011 olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.