07.12.2004/726

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 07.12.2004
Toplantı Sayısı : 726

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sosyal Bilimler Enstitüsündeki öğretmenlik alanları dışındaki diğer güzel sanatlar alanındaki lisansüstü programlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Güzel Sanatlar Enstitüsüne devredildiğinden Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde görev yapan Makedonya uyruklu Arş.Gör.Sali Saliji’nin 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar Güzel Sanatlar Enstitüsüne sözleşmeli öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi) olarak atanması ve görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 3. Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Aslıhan Nakiboğlu’nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 4. Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden Prof.Dr. Fikri Kahraman’ın Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süreyle görevlendirilmesi.
 5. Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Arş.Gör. Gül (Akar) Güler’in İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Döner Sermaye kapsamında doktora projesi ile ilgili çalışmalara ışık tutmak, termik santrallerden çıkan baca tozlarının tespiti ve tüketimine yönelik kullanım alanlarını araştırmak ve yapılan kimyasal analiz yöntemlerini incelemek üzere 15-17 Aralık 2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Maden Mühendisliği payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. Üniversitemiz Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Köksal Alptekin’in sorumlu araştırıcı ve Doç.Dr. Yıldız Akvardar ile Yrd.Doç.Dr. Berna Akdede’nin yardımcı araştırıcı olduğu A1281117 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 7. Üniversitemiz Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalından Yrd.Doç.Dr. İhsan Şengün’ün sorumlu araştırıcı ve Yrd.Doç.Dr. İbrahim Öztura’nın yardımcı araştırıcı olduğu, A0081030 protokol numaraları klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 8. Üniversitemiz Hastanesi Nefroloji Anabilim Dalından Doç.Dr. Ali Çelik’in sorumlu araştırıcı ve Prof.Dr. Dinç Özaksoy, Prof.Dr. Metin Manisalı ile Sunay Tunalı’nın yardımcı araştırıcı olduğu 140 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 9. Üniversitemiz Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalından Doç.Dr. Ayşegül Özerderdem’in sorumlu araştırıcı ve Prof.Dr. Zeliha Tunca, Dr.E.Serap Monkul ile Dr. Elif Onur’un yardımcı araştırıcı olduğu, L9387 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 10. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Dr. İpek Deveci Karakoç’un Ege Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi’nde yalın üretim konusunda Kasım, Aralık ve Ocak aylarında akademik danışmanlık yapmak üzere mesai saatleri dışında olmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 11. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadroları geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Banu Yetkin Erken ve Arş.Gör. Leyla Demir’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmaları.
 12. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. M.Faruk Ebeoğlugil’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 13. Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Sedef Gidener’in “K.İ.K.” görüşmelerde bulunmak üzere 08.12.2004 tarihinde (yol hariç) yolluklu, yevmiyeli, avanslı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Hastane Bütçesinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Onkoloji Enstitüsü’nden Arş.Gör.Uzm.Dr. Tuğba Yavuzşen’in Amerika Cleveland Kliniği Hematoloji-Onkoloji Palyetif Bakım Programında araştırma yapmak üzere Amerika Birleşik Devletlerindeki görev süresinin 15.02.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 15. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Aytekin Vargün’ün doktora eğitimine devam etmek üzere Amerika Birleşik Devletlerindeki görev süresinin 10.11.2004 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile (yol hariç) dönüş yolluklu (uçak ile) maaşsız, dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 16. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürlüğü’nün Bütçe gelirlerinin temelini oluşturan Protez-Ortez ve Fizyoterapi-Rehabilitasyon Ünitelerinde yürütülmekte olan tedavi faaliyetleri sonucu elde edilen gelirlerin 2004 Aralık ayı itibariyle hedeflenen gelirleri aşması nedeniyle 2004 Mali yılı için ek bütçe teklifi.
 17. Tülin Alsancak’ın, Av.Gülseren Öztürk, Av.Canan Alper, Av.Hakan Koca, Av.Mustafa Arkayın ve Av.Mustafa Sağöz’ün Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi.
 18. Hukuk Fakültesi’nde 2004 Mali yılında Döner Sermaye kapsamında elde edilen brüt gelirden yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan 12.800.000.000.-TL’nin doğrudan veya dolaylı katkısı olan personele dağıtım oranları.
 19. 2005 yılında Üniversitemiz Sosyal Hizmetler Bütçesinden burs alan eski öğrencilerin burs miktarlarının tespiti.
 20. Akademik kadro aktarması.
 21. Akademik kadro aktarması.
 22. Akademik kadro aktarması.
 23. Akademik kadro aktarması.
 24. Akademik kadro aktarması.
 25. Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Sedef Gidener’in “Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Eğitimi ve Tecrübe Paylaşımı” ile ilgili eğitim toplantısına katılmak üzere 09-12 Aralık 2004 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, yevmiyeli, maaşlı olarak masrafların Döner Sermaye Bütçesinden karşılanarak Girne/KKTC’de 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. Öcal USTA

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Yönetim Kurulu 07.12.2004 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Adil Esen görevli, Prof.Dr. İlknur Cöcen mazeretli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. ve 25. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR  1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Sosyal Bilimler Enstitüsündeki öğretmenlik alanları dışındaki diğer güzel sanatlar alanındaki lisansüstü programlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Güzel Sanatlar Enstitüsüne devredildiğinden Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde görev yapan Makedonya uyruklu Arş.Gör.Sali Saliji’nin 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %50 artışlı olarak 1.752.450.000.-TL ücret ödenmek suretiyle Güzel Sanatlar Enstitüsüne sözleşmeli öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi) olarak atanması ve görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Aslıhan Nakiboğlu’nun kendi isteği doğrultusunda atanmamasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden Prof.Dr. Fikri Kahraman’ın Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süreyle görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Arş.Gör. Gül (Akar) Güler’in İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Döner Sermaye kapsamında doktora projesi ile ilgili çalışmalara ışık tutmak, termik santrallerden çıkan baca tozlarının tespiti ve tüketimine yönelik kullanım alanlarını araştırmak ve yapılan kimyasal analiz yöntemlerini incelemek üzere 15-17 Aralık 2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Maden Mühendisliği payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Üniversitemiz Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Köksal Alptekin’in sorumlu araştırıcı ve Doç.Dr. Yıldız Akvardar ile Yrd.Doç.Dr. Berna Akdede’nin yardımcı araştırıcı olduğu; Pfizer İlaçları Ltd.Şti tarafından desteklenen A1281117 protokol numaralı, 04/06-11 Etik Kurul numaralı ve “Şizofren ya da Şizofrenik Bozukluğu olan Gönüllülerde Antipsikotiklerin Ziprasidonia Cross-Titrasyonu Sonucunda Ortaya Çıkan Klinik Etkileri İnceleme Amaçlı Çok Merkezli Çalışma” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Üniversitemiz Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalından Yrd.Doç.Dr. İhsan Şengün’ün sorumlu araştırıcı ve Yrd.Doç.Dr. İbrahim Öztura’nın yardımcı araştırıcı olduğu; Pfizer İlaçları Ltd.Şti tarafından desteklenen A0081030 protokol numaraları, 04/06-05 Etik Kurul numaralı ve “Ağrılı Diyabetik Periferal Nöropatili (DPN) Hastalarda; Esnek, Optimize Doz Şemasının kullanılarak, Pregabalinin (150 mg-600mg/gün) Emniyetinin ve Etkinliğinin Değerlendirildiği 14 Haftalık, Çift-Kör, Randomize, Plasebo-Kontrollü, Çok Merkezli Çalışma” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Üniversitemiz Hastanesi Nefroloji Anabilim Dalından Doç.Dr. Ali Çelik’in sorumlu araştırıcı ve Prof.Dr. Dinç Özaksoy, Prof.Dr. Metin Manisalı ile Sunay Tunalı’nın yardımcı araştırıcı olduğu; Novartis Ürünleri tarafından desteklenen 140 protokol numaralı ve “Renal Transplantasyon Sonrası Osteonekroz Gelişimi Üzerine Faktör V Protronbin ve Metilentetrahidroflat Redüktaz Enzimindeki Gen Mutasyonlarının Etkilerini Araştırmak” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Üniversitemiz Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalından Doç.Dr. Ayşegül Özerderdem’in sorumlu araştırıcı ve Prof.Dr. Zeliha Tunca, Dr.E.Serap Monkul ile Dr. Elif Onur’un yardımcı araştırıcı olduğu; Sanofi-Synthelabo tarafından desteklenen L9387 protokol numaralı 04/09-40 Etik Kurul numaralı ve “Valproat’ın Beyin Hücreleri üzerindeki koruyucu etkisi:iki uçlu bozukluk tanılı hastalarda Manyetikrezonans görüntüleme ve spektroskopi çalışması” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmana oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Dr. İpek Deveci Karakoç’un Ege Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi’nde “Yalın Üretim” konusunda Kasım, Aralık ve Ocak aylarında akademik danışmanlık yapmak üzere Fakültesindeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında olmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve bu hizmet karşılığı ilgili firma tarafından 2004 yılı Ocak ayının 3.haftası içerisinde KDV dahil 105.000.000.-TL’nin Döner Sermaye Saymanlığı’nın 6799900-5001 numaralı alt hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadroları geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Banu Yetkin Erken ve Arş.Gör. Leyla Demir’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmalarına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. M.Faruk Ebeoğlugil’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Sedef Gidener’in “K.İ.K.” görüşmelerde bulunmak üzere 08.12.2004 tarihinde (yol hariç) yolluklu, yevmiyeli, avanslı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Hastane Bütçesinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Onkoloji Enstitüsü’nden Arş.Gör.Uzm.Dr. Tuğba Yavuzşen’in Amerika Cleveland Kliniği Hematoloji-Onkoloji Palyetif Bakım Programında araştırma yapmak üzere Amerika Birleşik Devletlerindeki görev süresinin 15.02.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Aytekin Vargün’ün doktora eğitimine devam etmek üzere Amerika Birleşik Devletlerindeki görev süresinin 10.11.2004 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile (yol hariç) dönüş yolluklu (uçak ile) maaşsız, dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürlüğü’nün Bütçe gelirlerinin temelini oluşturan Protez-Ortez ve Fizyoterapi-Rehabilitasyon Ünitelerinde yürütülmekte olan tedavi faaliyetleri sonucu elde edilen gelirlerin 2004 Aralık ayı itibariyle hedeflenen gelirleri aşması nedeniyle 2004 Mali yılı için ek bütçe teklifinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- a) Tülin Alsancak’ın Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Oğuz Sancakdar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş talebinin uygunluğuna ve Ziraat Bankası DEÜ Tıp Fakültesi Bürosu 60642 nolu hesaba bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 472.000.000.-TL’nin yatırılmasına,
b) Av.Gülseren Öztürk’ün Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Şeref Ertaş’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş talebinin uygunluğuna ve Ziraat Bankası DEÜ Tıp Fakültesi Bürosu 60642 nolu hesaba bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 472.000.000.-TL’nin yatırılmasına,
c) Av.Canan Alper’in Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Şeref Ertaş’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş talebinin uygunluğuna ve Ziraat Bankası DEÜ Tıp Fakültesi Bürosu 60642 nolu hesaba bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 472.000.000.-TL’nin yatırılmasına,
d) Av.Hakan Koca’nın Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr.Mustafa Ruhan Erdem’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş talebinin uygunluğuna ve Ziraat Bankası DEÜ Tıp Fakültesi Bürosu 60642 nolu hesaba bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 472.000.000.-TL’nin yatırılmasına,
e) Av.Mustafa Arkayın’ın Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Nevzat Koç’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş talebinin uygunluğuna ve Ziraat Bankası DEÜ Tıp Fakültesi Bürosu 60642 nolu hesaba bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 472.000.000.-TL’nin yatırılmasına,
f) Av.Mustafa Sağöz’ün Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr.M.Polat Soyer’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş talebinin uygunluğuna ve Ziraat Bankası DEÜ Tıp Fakültesi Bürosu 60642 nolu hesaba bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 472.000.000.-TL’nin yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Hukuk Fakültesi’nde 2004 Mali yılında Döner Sermaye kapsamında elde edilen brüt gelirden yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan 12.800.000.000.-TL’nin doğrudan veya dolaylı katkısı olan personele dağıtım oranlarının 01.12.2004 tarih ve 23/8 ile 24/1 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden 2003-2004 öğretim yılında burs alan öğrencilerin burslarının 2004-2005 öğretim yılında da verilmesine, burs esaslarında belirtilen koşulların sağlanması kaydıyla Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Ekim Kasım, Aralık 2005 aylarında başarılı ve ihtiyaç sahibi 1100 öğrenciye aylık 90.000.000.-TL; 475 öğrenciye de 2005 yılı boyunca (12 ay) 110.000.000.-TL burs verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Sedef Gidener’in “Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Eğitimi ve Tecrübe Paylaşımı” ile ilgili eğitim toplantısına katılmak üzere 09-12 Aralık 2004 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, yevmiyeli, maaşlı olarak masrafların Döner Sermaye Bütçesinden karşılanarak Girne/KKTC’de 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.