07.11.2000/265

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 07.11.2000
Toplantı Sayısı : 265

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Yönergesi’nin 3., 8. ve 9.maddelerinde değişiklik yapılması.
  3. İlahiyat Fakültesi “Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü” bünyesinde bulunan Din Eğitimi Anabilim Dalı ve bu anabilim dalına bağlı bilim dallarının “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü”ne aktarılması konusu.
  4. 4584 Sayılı Kanunla azami öğrenim sürelerine 2 yıl ilave edilen öğrencilere bu süre içinde ek sınav hakkının kullandırılıp, kullandırılmayacağı konusu.
  5. 2001-2002 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğretim planında değişiklik yapılması teklifi.

Toplantıda Bulunanlar :

Toplantıda Bulunmayanlar:

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof. Cengiz ÇEKİL

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

Prof. Gören BULUT

Prof.Dr. Ergün AYBARS

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Alp TİMUR

 

Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL

 

Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ

 

Prof.Dr. Halil KÖSE

 

Prof.Dr. A.Şebnem ÖZKAN

 

Prof. Yüksel USLAY

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Muharrem ÇELEBİ

 

Prof.Dr. Hasan NERAD

 

Prof.Dr. Mehmet Nuri TÜREYEN

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Orhan USLU

 

Prof.Dr. Erdoğan FIRAT

 

Prof.Dr. Reşide KABADAYI

 

Doç.Dr. Coşkun SARI

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Mehmet ALAKAVUKLAR

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. Güldem CERİT

 

Prof.Dr. Müfit BAYRAŞA

 

Prof.Dr. Z. Candan ALGUN

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Mustafa DEMİRSOY

 

Prof.Dr. Nedim ÇAKIR

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. M. Ali YAVUZ

 

Raportör İsmail Hakkı KARATAŞ

 

Üniversite Senatosu 07.11.2000 Salı günü saat 13.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Faruk Kalkan, Prof.Dr. Cahit Helvacı, ve Prof.Dr. Nur Olgun görevli olmaları nedeniyle toplantıya Dekan Vekili Prof. Gören Bulut ve Müdür Vekilleri Doç.Dr. Coşkun Sarı ile Prof.Dr. Mehmet Alakavuklar katıldılar.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İrem Özkarahan, Prof.Dr. Ergün Aybars, Prof.Dr. Oğuz Adanır görevli olmaları, Prof.Dr. Mehmet Füzün rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Yönergesi’nin 3., 8. ve 9.maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklif incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Yönergesi’nin 3., 8.ve 9.maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi. Öğrenci Temsilciliği Madde 3- Kurumlarımızda örgün, ekstren ve ikinci öğretim bulunan her öğretim programının her sınıfı için birer öğrenci temsilcisi seçilir. Fakülte/Yüksekokul Öğrenci Temsilciliği Madde 8- Fakülte ve Yüksekokulların sınıf temsilcileri kendi aralarından ikisini ayrı ayrı isim belirterek gizli oy açık tasnif yöntemi ile Fakülte/Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi ve Temsilci Yardımcısı olarak seçer. Bu seçim, ilgili Fakülte/Yüksekokulun Dekan Yardımcısı/Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında Dekan/Yüksekokul Müdürü tarafından seçilecek iki öğretim üyesinden oluşan seçim komisyonunun sorumluluğunda sınıf temsilcileri seçimini izleyen üç gün içinde yapılır. Seçilen Fakülte/Yüksekokul öğrenci temsilcileri üç gün içinde Rektörlüğe bildirilir. Öğrenci Temsilciler Kurulu ve Öğrenci Temsilcileri Yürütme Kurulu Madde 9- Her Fakülte ve Yüksekokulun sınıf temsilcileri Üniversite Öğrenci Temsilciler Kurulu’nu oluşturur. Öğrenci Temsilciler Kurulu, Aralık ayının ilk haftasında toplanır. 
KARAR 3- İlahiyat Fakültesi “Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü”nde mevcut bulunan “Din Eğitimi Anabilim Dalı ile bünyesinde bulunan bilim dallarının, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümüne aktarılmasına ilişkin Dekanlığın, 12.10.2000 tarih ve 7645 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İlahiyat Fakültesi “Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü”nde bulunan Din Eğitimi Anabilim Dalı ile bünyesinde yer alan, Din Eğitimi Bilim Dalı ve Din Eğitimi ve Tarihi Bilim Dalının İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’ne aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- 4584 Sayılı kanunla 2547 Sayılı Kanuna eklenen geçici 46.maddenin 4.fıkrası uyarınca öğrenime devam eden öğrencilerden dönem ve yıl kaybetme durumunda olan öğrencilerin azami öğrenim sürelerine 2 yıl ilave edilmesi nedeniyle bu öğrencilere 2547 Sayılı Kanunun 44.maddesinin 1.fıkrası uyarınca azami öğrenim süresinin sonunda verilebilecek ek sınav haklarının ilave edilen 2 yıllık ek süre içinde kullandırılıp kullandırılamayacağının açıklığa kavuşması hakkındaki teklifi incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Ders geçme sistemi uygulanan kurumlarda 1999-2000 öğretim yılında artık yılda okuyan öğrenciler ile sınıf geçme sistemi uygulanan kurumlarda 1999-2000 ve önceki öğretim yıllarında yıl kaybettiği tespit edilen öğrencilerin azami öğrenim sürelerine 4584 Sayılı Kanunla 2547 Sayılı Kanuna eklenen geçici 46.maddenin 4.fıkrası uyarınca 2 yıl ilave edilmesi nedeniyle bu öğrencilerin azami süreleri bitiminin de buna göre hesaplanması gerekeceğinden 2547 Sayılı Kanunun 44.maddesinin 1.fıkrası uyarınca verilebilecek ek sınav hakkının da ilave edilmiş 2 yıllık sürenin sonunda verilmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 5- İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Öğretim Planında değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın, 09.10.2000 tarih ve 7349 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Öğretim Planında 2001 – 2002 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.