07.05.2002/282

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 07.05.2002 
Toplantı Sayısı : 
282

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2002-2003 öğretim yılı Akademik Takvim taslağının görüşülmesi.
 3. 2002-2003 öğretim yılında önkayıt-özel yetenek sınavı sistemi ile Üniversitemize alınacak öğrencilerin önkayıt, sınav öncesi eğitim kursu, sınavlar ve kesin kayıt tarihlerinin belirlenmesi.
 4. 2002-2003 öğretim yılında Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı birimlere alınacak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi.
 5. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalının “Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı”, “ Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı “ olarak iki ayrı anabilim dalından oluşturulması teklifi.
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, “Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalında Doktora Programı” açılması teklifi.
 7. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, “Avrupa Birliği Hukuku Tezli ve Tezsiz Yükseklisans Programları” açılması teklifi.
 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, İngilizce İşletme Anabilim Dalında “İşletme Yönetimi” tezli ve tezsiz yükseklisans Programları açılması teklifi.
 9. Mühendislik Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi. 
  a) Jeoloji Mühendisliği Bölümü seçmeli dersler listesinde yer alan “JEO 445 Yeraltı Hidrolojisi 2+2 dersi adının JEO 445 Yeraltı Suyu Hidrolojisi 2+2 olarak değiştirilmesi ile JEO 459 Evaporitler 2+2 dersi adının JEO 459 Evaporit Minerolojisi 2+2 olarak değiştirilmesi, 
  b) Endüstri Mühendisliği seçmeli dersler listesine “END 488 Uluslararası Finans 3+0” dersinin eklenmesi,
 10. Devlet Konservatuvarı öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.
  a) Opera Anasanat Dalı, Opera Sanat Dalının; 
  – Hazırlık Sınıfına, SSB 110 Hareket 1+1 dersinin konulması,
  – Lisans 4. Sınıfındaki, SSB 405 Opera Yorumu 1+0 dersinin kredisinin 2+0 olarak değiştirilmesi ve SSB 408 Opera Eşliği 0+1 dersinin konulması,
  b) Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı, Vurma Çalgılar Sanat Dalının Lisans I ve II. Sınıflarına MZB 102- MZB 202 Oda Müziği 1+1 dersinin konulması.
 11. DEÜ Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Üst Uzmanlık Eğitim, Uygulama ve Değerlendirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması teklifi.
 12. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin; 4.maddesi uyarınca “Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesi” ile ilgili olarak kurulması gereken komisyonda 4 yıl süre ile görev yapmak üzere, en az 3 en çok 7 öğretim üyesinin belirlenmesi ve Yönetmeliğin 5.maddesinde ön görülen şekilde; Komisyonun görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen Yönerge’nin Üniversitemiz Senatosunca hazırlanması konusunun görüşülmesi.
 13. Üniversitemiz ile Almanya Aachen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında hazırlanan bilimsel işbirliği protokolü taslağı.
 14. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca açılması uygun görülen “İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği” Doktora Programının öğretim planlarının onaylanması teklifi.
 15. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde “Sosyal Bilgiler Öğretmenliği” Yükseklisans Programı açılması ve öğretim planının onaylanması teklifi.
 16. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” Yükseklisans Programı açılması ve öğretim planının onaylanması teklifi.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Sadık ACAR

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Ömer DUMLU

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

Doç. Nuray YILMAZ

 

Prof.Dr. Nilgün MORALI

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Alp TİMUR

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Halil KÖSE

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof. Yüksel USLAY

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof. Sevim ÇİZER

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Hasan NERAD

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Feza AKGÜR

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN

 

Prof.Dr. Erdoğan FIRAT

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Yrd.Doç.Dr. Adil ALPKOÇAK

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Doç.Dr. Rıza ÇETİNGÖZ

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. A.Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Serap ALPER

 

Prof.Dr. Hülya OKUMUŞ

 

Prof.Dr. Alpaslan USAL

 

Prof.Dr. Nedim ÇAKIR

 

Yrd.Doç.Dr. M.Ali YAVUZ

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Senatosu 07.05.2002 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında beş üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof. Cengiz Çekil, Prof.Dr. Cahit Helvacı, Prof.Dr. Nur Olgun, Prof.Dr. Gülseren Kocaman görevli oldukları için Dekan Vekili Doç. Nuray Yılmaz ile Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Adil Alpkoçak, Doç.Dr. Rıza Çetingöz ve Prof.Dr. Hülya Okumuş toplantıya katıldılar.
Prof.Dr. Orhan İçöz, Prof.Dr. Sadık Acar, Prof.Dr. Ömer Dumlu, Prof.Dr. Sezai Göksu görevli olmaları, Prof.Dr. Burhan Erdoğan raporlu olması nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 14., 15. ve 16. maddelerin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 2002-2003 öğretim yılında Üniversitemizde uygulanacak Akademik Takvimin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
 2002-2003 öğretim yılında önkayıt-özel yetenek sınavı ve kesin kayıt tarihleri ile koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimlerine 2002-2003 öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları ve koşullarının ekteki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalının; “Göğüs Cerrahisi” ve “Kalp ve Damar Cerrahisi” olarak iki ayrı Anabilim Dalına ayrılmasının uygunluğuna, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2002-2003 öğretim yılından itibaren “Toplam Kalite Yönetimi” Anabilim Dalında Doktora Programı açılması ve öğretim planının ekteki şekilde onaylanarak, konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde; 
a)2002-2003 öğretim yılından itibaren Avrupa Birliği Hukuku Tezli Yükseklisans programı açılmasına,
b)2003-2004 öğretim yılından itibaren Avrupa Birliği Hukuku İkinci Öğretimde Tezsiz Yükseklisans programı açılmasına ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunmamasına, 
öğretim planlarının ekteki şekilde onaylanarak konunun, lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 7.maddesinin 2.fıkrası ile 3843 Sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi
KARAR 8-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İngilizce İşletme Anabilim Dalı açılmasına ve bu anabilim dalı bünyesinde;
a) 2002-2003 öğretim yılından itibaren İngilizce İşletme Yönetimi Tezli Yükseklisans Programı açılmasına,
b) 2003-2004 öğretim yılından itibaren İngilizce İşletme Yönetimi ikinci öğretimde Tezsiz Yükseklisans programı açılmasına,
öğretim planlarının ekteki şekilde onaylanarak konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 7.maddesinin 2.fıkrası ile 3843 sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 a) Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim planı seçmeli dersler listesinde yer alan “JEO 445 Yeraltı Hidrolojisi 2+2” dersi adının “JEO 445 Yeraltı Suyu Hidrolojisi 2+2” olarak değiştirilmesi ile “JEO 459 Evaporitler 2+2” dersi adının “JEO 459 Evaporit Minerolojisi 2+2” olarak değiştirilmesinin uygunluğuna
b) Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim planı seçmeli dersler listesine “END 488 Uluslararası Finans 3+0” dersinin eklenmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
 Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı, Vurma Çalgılar Sanat Dalı ile Sahne Sanatları Bölümü, Opera Anasanat Dalı Opera Sanat Dalı öğretim planlarında 2002-2003 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere ekte belirtilen intibak esaslarına göre değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Üst Uzmanlık Eğitimi Uygulama ve Değerlendirme Yönetmeliği’nin ekteki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
 a)Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin; 4.maddesi uyarınca “Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesi” ile ilgili olarak, kurulması gereken komisyonda 4 yıl süre ile görev yapmak üzere, 
-Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Fikret Kargı,
-İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Orhan İçöz,
-Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Feza Akgür’ün Rektörlük Makamına önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
b)Yönetmeliğin 5.maddesinde ön görülen şekilde; Komisyonun görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen ekteki Yönerge’nin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
 Üniversitemiz ile Almanya Aachen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında ekte yer alan bilimsel işbirliği protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
 Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı “Fen Bilgisi Öğretmenliği” doktora programına ait öğretim planının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
 Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2002-2003 öğretim yılından itibaren İlköğretim Anabilim Dalında “Sosyal Bilgiler Öğretmenliği” yükseklisans programı açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
 Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yükseklisans Programı”nın açılmasının uygunluğuna ve öğretim planının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.