07.01.2003/290

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 07.01.2003
Toplantı Sayısı : 290

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 18.11.1998 tarih ve 244/3 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu?na üye olarak seçilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Fevzi Demir?in görev süresinin dolması nedeniyle yeniden üye seçimi yapılması.
 3. 2003-2004 öğretim yılında Üniversitemize bağlı kurumlara Dikey Geçiş yoluyla alınacak öğrenci kontenjanlarının tespit edilmesi.
 4. 2003-2004 öğretim yılında Üniversitemize bağlı kurumlara Ön kayıt- Özel Yetenek Sınavı Sistemi ile alınacak öğrencilerden aranacak taban puanların tespit edilmesi.
 5. Torbalı Meslek Yüksekokulunda Endüstriyel Seramik programı açılması ve 2003- 2004 öğretim yılından itibaren öğrenci alınması ile öğretim planının onaylanması teklifi.
 6. İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü 3.sınıf öğretim planında değişiklik yapılması teklifi.
 7. Hukuk Fakültesi bünyesinde bağımsız olarak ?Avrupa Birliği Hukuku? Anabilim Dalı kurulması teklifi
 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde ?Genel Dilbilimi Doktora Programı? açılması ve öğretim planının onaylanması teklifi.
 9. Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde ?Bilgi Yönetimi? Anabilim Dalı kurulması ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı açılması ile öğretim planının onaylanması teklifi.
 10. Fen Bilimleri Enstitüsü?nde ?Coğrafi Bilgi Sistemleri? Anabilim Dalında İkinci Öğretimde İngilizce Tezsiz Yükseklisans Programı açılması ve öğretim planının onaylanması teklifi.
 11. Buca Eğitim Fakültesi tarafından ?Türkiye Fauna ve Florasını Araştırma Enstitüsü? kurulması teklifi.
 12. Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 26. Ve 28. Maddelerinde değişiklik yapılması teklifi.
 13. Buca Eğitim Fakültesinin Okul Deneyimi I-II ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Amaç, Kapsam, Uygulama, Değerlendirme ve Önkoşul İlkeleri?nin 12.maddesinde değişiklik yapılması teklifi.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Nur OLGUN

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Nilgün MORALI

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Oğuz DİCLE

 

Prof. Yüksel USLAY

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof. Sevim ÇİZER

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Hasan NERAD

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Feza AKGÜR

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Doç.Dr. Elvan ANMAÇ

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. Güldem CERİT

 

Öğr.Gör. Kenan ÖZDEMİR

 

Prof.Dr. Serap ALPER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Alpaslan USAL

 

Prof.Dr. Nurullah AKKOÇ

 

Prof. Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. M. Ali YAVUZ

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Senatosu 07.01.2003 Salı günü saat 15.00?de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan, Prof.Dr. Oğuz Adanır ve Prof.Gülser Eryümlü görevli oldukları için toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Oğuz Dicle ile Müdür Vekilleri Doç.Dr. Elvan Almaç ile Öğr.Gör. Kenan Özdemir katıldı.
Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu ve Prof.Dr. Nur Olgun görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliğine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Öcal Usta 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca oybirliği ile seçildi.
KARAR 3- ?Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkındaki Yönetmelik? gereğince 2003-2004 öğretim yılında Üniversitemize bağlı programlara 2003 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile alınacak öğrenci kontenjanlarına ilişkin teklifler incelendi.
Görüşmeler sonunda;
a)
 Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programındaki öğrenci sayısının çokluğu, bilgisayar laboratuvarlarının ve donanımının yetersizliği, dikey geçiş yapacak adayların mezun olduğu önlisans programlarının farklı ve teknik ders ağırlıklı oluşu, ayrıca bu programda hazırlık sınıfı bulunması nedeniyle kontenjan ayrılmamasına,
b) Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu?nda 2002-2003 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesi nedeniyle kontenjan ayrılmamasına,
c) Fen-Edebiyat Fakültesi?nde; 2001-2002 öğretim yılından itibaren İstatistik, Dil Bilimi, Arkeoloji, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümlerinde aktif eğitime geçilmesi, Matematik ve Fizik Bölümleri için de meslek yüksekokullarından geçiş yapabilecek uygun programların olmaması nedeniyle kontenjan ayrılmamasına,
d) Güzel Sanatlar Fakültesi; meslek yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları mezunları Yetenek Sınavı ile yerleştirilmedikleri için bu öğrencilerin yeteneğe dayalı tasarım ve uygulamalarda sanatsal alt yapı eksiklikleri nedeniyle başarısız olmaları ve ?Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı?nda da uyum sorunlarının yaşanması nedeniyle kontenjan ayrılmamasına,
e) Mimarlık Fakültesi bölümlerindeki mesleki eğitim, dönemlere göre ardışık stüdyolar şeklinde yürütüldüğünden, meslek yüksekokullarında da eşdeğer programların bulunmayışı nedeniyle kontenjan ayrılmamasına,
f) Üniversitemizin Türkçe eğitim yapılıp hazırlık sınıfı bulunan tüm bölüm/programlarında koşullarda yer alan 16.maddenin kaldırılarak yerine 39.meddenin konulması,
g) Üniversitemizin diğer programlarının 2003-2004 öğretim yılında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre alınacak öğrenci kontenjanlarının fakülte ve yüksekokullar tarafından önerilen ekteki şekli ile kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR 4- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen şartlara aykırı olmamak kaydı ile 2003-2004 öğretim yılında Üniversitemize bağlı kurumlara Önkayıt-Özel Yetenek Sınavı sistemi ile alınacak öğrencilerde aranacak taban puanları ve türlerinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KURUMU

PUAN YILI

PUAN TÜRÜ

TABAN PUAN

Buca Eğitim Fak.(*) Müzik Öğretmenliği Resim-İş Öğretmenliği

2003

ÖSS/SÖZ-EA-SAY puanlarından herhangi birinden

185 (**)

Güzel Sanatlar Fak.(*) (Tüm Bölüm ve Anasanat Dalları için)

2003

ÖSS/SÖZ-EA-SAY puanlarından herhangi birinden

160

Devlet Konservatuvarı(*) (Tüm Bölüm ve Anasanat Dalları için)

2003

ÖSS/SÖZ-EA-SAY puanlarından herhangi birinden

160

(*) Kontenjan ayrılması halinde müracaat edecek Yabancı Uyruklu adayların en az 50 YÖS puanına sahip olmaları gerekmektedir.
(**) Liseler, meslek liseleri, öğretmen liseleri ve güzel sanatlar liselerinin Müzik Sanat (Müzik), Resim Sanat (Resim) alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların 2003 ÖSS puan türlerinden birinden en az 160 ÖSS puanı alanlarda başvurabileceklerdir.
KARAR 5- Torbalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde ?Endüstriyel Seramik? programı açılmasına, bu programa 2003-2004 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmasının uygunluğuna, öğretim planının ekteki şeklide kabulüne ve 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 ile 7/h maddeleri uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü?nün 3.sınıf 5 ve 6.yarıyıllarına ait öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2002-2003 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Hukuk Fakültesi bünyesinde bağımsız olarak ?Avrupa Birliği Hukuku? Anabilim Dalı kurulmasına ve 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2maddesi uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ?Genel Dilbilim? Anabilim Dalında 2003-2004 öğretim yılından itibaren doktora programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Sosyal Bilimler bünyesinde ?Bilgi Yönetimi? Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalında 2003-2004 öğretim yılından itibaren ikinci öğretim tezsiz yükseklisans programı açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde onaylanarak konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Fen Bilimleri Enstitüsü?nde ?Coğrafi Bilgi Sistemleri? Anabilim Dalında 2003-2004 öğretim yılından itibaren İkinci Öğretimde Tezsiz Yükseklisans Programı açılmasına, bu programda İngilizce eğitim verilmesine ve öğretim planının ekteki şekilde kabulü ile konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Buca Eğitim Fakültesi tarafından ?Türkiye Fauna ve Florasını Araştırma Enstitüsü? kurulmasına ilişkin teklifin ?Dokuz Eylül Üniversitesi Fauna ve Flora Araştırma Merkezi? şeklinde değiştirilmesine ve merkez kurulması ile ilgili gerekli hazırlıkların tamamlanarak gündeme getirilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR 12- Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Buca Eğitim Fakültesinin Okul Deneyimi I-II ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Amaç, Kapsam, Uygulama, Değerlendirme ve Önkoşul İlkeleri?nin 12.maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.