06.11.2001/593

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06.11.2001
Toplantı Sayısı : 593

GÜNDEM :

 

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda öğrenci ve personele hizmet veren çay ocağının Torbalı Yükseköğretimi Geliştirme ve Koruma Derneği adına kira karşılığı tahsis edilmesi.
 3. Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi 2002 Mali Yılı Bütçesinin tespit edilmesi ve Mediko Sosyal Hizmetler Merkezi’nde muayene olan öğrencilerden 2002 yılı için alınacak muayene ücretinin tespiti.
 4. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun, 05.11.2001 tarih ve 174 Sayılı Kararı.
 5. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ömür Özmen’in Üniversitemizin yeniden yapılanma çalışmaları görüş alışverişinde bulunmak, Nisan 2002 Üniversitemiz tarafından yapılacak “Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu”na bilgi sağlamak amacıyla Kalite Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenen Kalite Kongresine, Üniversitemiz Yurt-Kur temsilcisi olarak Ankara’da düzenlenecek Yurt-Kur Genel Kuruluna katılmak üzere; 13-15 Kasım 2001 tarihleri arasında (yol hariç) (İstanbul), 17-18 Kasım 2001 tarihlerinde (yol hariç) (Ankara) yolluklu, (otobüs ile İzmir, İstanbul, Ankara, İzmir) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.01.1.001.210 no’’u harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. Buca Eğitim Fakültesi’nin 2001-2002 öğretim yılında özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden alınacak ücretlerin tespiti.
 7. Akademik kadro aktarması.
 8. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. M.Yılmaz Savaşçın’ın Tüprag Uşak ve Efemçukuru projesi kapsamındaki çalışmalarını Üniversitemiz Vakfı aracılığı ile yürütmek üzere 14.11.2001-31.05.2002 tarihleri arasında Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Aytaç Eker’in 15.10.2001 tarihinden itibaren 2547 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca kısmi statüden daimi statüye geçmesi.
 10. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Türkiye Socrates Yolunda” adlı sempozyuma katılmak üzere Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Yardımcısı Arş.Gör. İ.Alper Arısoy’un, 12 Kasım 2001 tarihinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Sosyal Bilimler Enstitüsü Bütçesinin 200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Öğretim Görevlileri kadrolarından Tıp Fakültesi ve Torbalı Meslek Yüksekokulu’na aktarma yapılması.

Toplantıda Bulunanlar

   

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

   

Prof.Dr. Fevzi DEMİR

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

 

Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

Prof.Dr. Sedef GİDENER

       

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

       

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

       

Prof. Cengiz ÇEKİL

       

Prof.Dr. Nilgün MORALI

       

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

       

Prof.Dr. Alp TİMUR

         

Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL

       

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

         

Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ

       

Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR

       

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

       

Prof.Dr. Özcan DORA

         

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

       

Üniversite Yönetim Kurulu 06.11.2001 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Halil Köse görevli olduğu için Dekan Vekili Prof.Dr. Yıldırım Ertutar toplantıya katıldı.
Prof.Dr. Fevzi Demir mazeretli, Prof.Dr. Mehmet Füzün görevli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 5., 6., 7., 8., 9., 10. ve 11. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.
KARAR 1- 
Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda öğrenci ve personele hizmet veren çay ocağının Torbalı Yükseköğretimi Geliştirme ve Koruma Derneği adına kira karşılığı tahsis edilmesine ilişkin Müdürlüğün, 22.10.2001 tarih ve 2669 sayılı yazısı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda öğrenci ve personele hizmet veren çay ocağının Torbalı Yükseköğretimi Geliştirme ve Koruma Derneği adına ilgili yasalar çerçevesinde kira karşılığı tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
 Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi 2002 Mali Yılı Bütçesinin tespit edilmesi ve Mediko Sosyal Hizmetler Merkezi’nde muayene olan öğrencilerden 2002 yılı için alınacak muayene ücretinin tespiti konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
a)
Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi 2002 Mali Yılı Bütçesinin 18.000.000.000.000.-(onsekiztrilyon) TL olarak ekteki şekilde tespit edilmesine,
b)Mediko Sosyal Hizmetler Merkezi’nde muayene olan öğrencilerimizden alınmakta olan muayene ücretinin 2002 yılı için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 03.10.2001 tarih ve 30 sayılı kararı doğrultusunda 300.000.-TL olarak tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 05.11.2001 tarih ve 174 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 2001 tarihli sayısının basımına,
a) Basılacak miktarın: 360 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no: 09.1700.0000.000/BY.01.005.264 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi , Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve basımı ile ilgili kağıt ve malzemenin İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından sağlanması koşulu ile bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 360 adet olarak gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ömür Özmen’in Üniversitemizin yeniden yapılanma çalışmaları görüş alışverişinde bulunmak ve Nisan 2002’de Üniversitemiz tarafından yapılacak “Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu”na bilgi sağlamak amacıyla; 13-15 Kasım 2001 tarihleri arasında (yol hariç) İstanbul’da Kalite Derneği tarafından düzenlenen Kalite Kongresine, Üniversitemiz Yurt-Kur temsilcisi olarak 17-18 Kasım 2001 tarihlerinde (yol hariç) Ankara’da düzenlenecek Yurt-Kur Genel Kuruluna katılmak üzere; yolluklu, (İzmir, İstanbul, Ankara, İzmir bağlantılı olarak otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.01.1.001.210 no’lu harcama kaleminden karşılanarak görevlendirilmesine ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ömür Özmen’in Üniversitemizin yeniden yapılanma çalışmaları görüş alışverişinde bulunmak ve Nisan 2002’de Üniversitemiz tarafından yapılacak “Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu”na bilgi sağlamak amacıyla; 13-15 Kasım 2001 tarihleri arasında (yol hariç) İstanbul’da Kalite Derneği tarafından düzenlenen Kalite Kongresine, Üniversitemiz Yurt-Kur temsilcisi olarak 17-18 Kasım 2001 tarihlerinde (yol hariç) Ankara’da düzenlenecek Yurt-Kur Genel Kuruluna katılmak üzere; yolluklu, (İzmir, İstanbul, Ankara, İzmir bağlantılı olarak otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.01.1.001.210 no’lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Buca Eğitim Fakültesi’nin 2001-2002 öğretim yılında özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Dekanlığın, 30.10.2001 tarih ve 6961 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi’nin 2001-2002 öğretim yılında özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden kredi saati başına 25.000.000.-TL alınmasına ve alınacak ücretlerin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bürosu 60678 no’lu hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 Üniversitemiz çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece Yardımcı Doçent kadrosunun Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece Yardımcı Doçent kadrosunun Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Yardımcı Doçent kadrosunun Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2 adet) 3.derece Yardımcı Doçent kadrosunun Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece Yardımcı Doçent kadrosunun Tıp Fakültesi Dermatoloji anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2 adet) 4.derece Yardımcı Doçent kadrosunun Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 3.derece Yardımcı Doçent kadrosunun Yabancı Diller Yüksekokuluna,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 3.derece Yardımcı Doçent kadrosunun Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi anabilim dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. M.Yılmaz Savaşçın’ın Tüprag Uşak ve Efemçukuru projesi kapsamındaki çalışmalarını Üniversitemiz Vakfı aracılığı ile yürütmek üzere 14.11.2001-31.05.2002 tarihleri arasında Üniversitemiz Vakfında görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 06.11.2001 tarih ve 7521 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Konunun incelenmek üzere gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Aytaç Eker’in 15.10.2001 tarihinden itibaren kısmi statüden daimi statüye geçmesine ilişkin Dekanlığın, 22.10.2001 tarih ve 6877 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Aytaç Eker’in 15.10.2001 tarihinden itibaren 2547 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca kısmi statüden daimi statüye geçmesinin uygunluğuna oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR 10-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Türkiye Socrates Yolunda” adlı sempozyuma katılmak üzere Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Yardımcısı Arş.Gör. İ.Alper Arısoy’un, 12 Kasım 2001 tarihinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Sosyal Bilimler Enstitüsü Bütçesinin 200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak İstanbul’da görevlendirilmesi konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Türkiye Socrates Yolunda” adlı sempozyuma katılmak üzere Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Yardımcısı Arş.Gör. İ.Alper Arısoy’un, 12 Kasım 2001 tarihinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Sosyal Bilimler Enstitüsü Bütçesinin 200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Üniversitemiz çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Torbalı Meslek Yüksekokuluna,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Aile Hekimliği anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.