06.02.2007/321

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06.02.2007
Toplantı Sayısı : 321

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Üniversite Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr. Öcal Usta’nın görev süresinin dolması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca yeniden üye seçimi yapılması.
 3. 2007-2008 öğretim yılında Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjanlarının tespit edilmesi.
 4. 2007-2008 öğretim yılından itibaren İzmir Meslek Yüksekokulu Kimya programında ikinci öğretim programı açılması.
 5. İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Endüstriyel Otomasyon programı isminin “Mekatronik programı” olarak değiştirilmesi ve ikinci öğretim programının açılması.
 6. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Mekatronik Anabilim Dalı kurulması ve bu Anabilim dalında tezli yüksek lisans programı açılması.
 7. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bazı lisansüstü programlarına MAT 551 Methods of Applied Mathematics 3 0 0, MAT 541 Mathematical Methods 3 0 0, MAT 501 Applied Mathematics 3 0 0 ve MAT 502 Numerical Methods and Approximate Methods 3 0 0 derslerinin eklenmesi.
 8. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde “Biyofizik Yüksek Lisans Programı” açılması.
 9. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 22. maddesinde değişiklik yapılması.
 10. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Özel Eğitim Anabilim Dalı kurulması ile Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans programı ve Özel Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim programı açılması.
 11. Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Doktora Programına ait Bilimsel Hazırlık Programı öğretim planında değişiklik yapılması.
 12. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Farmakoloji Anabilim Dalına bağlı “Klinik Toksikoloji” Bilim Dalı kurulması.
 13. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde “Yapı İşletmesi Anabilim Dalı” kurulması.
 14. Mühendislik Fakültesi’nde Teknik Olmayan Seçmeli Dersler havuzuna yeni derslerin eklenmesi.
 15. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim planında değişiklik yapılması.
 16. Mühendislik Fakültesi Sınav ve Uygulama Esaslarının 22.maddesinde değişiklik yapılması.
 17. Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin 25.maddesinin 7. fıkrasında değişiklik yapılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. Recep YAPAREL

Prof.Dr. Ferda AYSAN

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Polat SOYER

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU

 

Prof. H. Tahsin KILIÇ

 

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

 

Prof.Dr. M. Fırat KUTLUK

 

Prof.Dr. Melda SUR

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

 

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Prof.Dr. Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

 

Prof.Dr İlgi ŞEMİN

 

Yrd.Doç.Dr.Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Senatosu 06.02.2007 Salı günü saat 14.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında beş üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. A.İrem Özkarahan izinli, Prof.Dr. Feza Akgür, Prof.Dr. Recep Yaparel, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu ve Prof.Dr. Burhan Erdoğan görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversite Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr. Öcal Usta’nın görev süresinin dolması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca yeniden üye seçimi yapılmasına ilişkin konunun gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 3- Üniversitemizin diğer programlarına 2007-2008 öğretim yılında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre alınacak öğrenci kontenjanlarının Fakülte ve Yüksekokullar tarafından önerilen ekteki şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- 2007-2008 öğretim yılından itibaren İzmir Meslek Yüksekokulu’nda Kimya İkinci Öğretim Programı açılmasına ve bu programa 40 (kırk) öğrenci alınmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun 3843 Sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- 2007-2008 öğretim yılından itibaren İzmir Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü bünyesinde yer alan Endüstriyel Otomasyon Programı adının Mekatronik Programı olarak değiştirilmesine ve 40 (kırk) öğrenci alınmasına, Mekatronik ikinci öğretim programının açılmasına ve 40 (kırk) öğrenci alınmasına, öğretim planlarının ekteki şekilde onaylanmasına, konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi ile 3843 Sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Disiplinlerarası Mekatronik Anabilim Dalı Kurulmasına, ve bu Anabilim Dalında İngilizce destekli Türkçe eğitim verilmek üzere Mekatronik tezli yüksek lisans programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4. ve 5/d maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- 2006-2007 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bazı lisansüstü programlarına MAT 551 Methods of Applied Mathematics 3 0 0, MAT 541 Mathematical Methods 3 0 0, MAT 501 Applied Mathematics 3 0 0 ve MAT 502 Numerical Methods and Approximatee Methods 3 0 0 derslerinin eklenmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Biyofizik Yüksek Lisans Programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde;
a) Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına,
b) Özel Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4.maddesi ile 3843 Sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Doktora Programı Bilimsel Hazırlık Programına ait öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2006-2007 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi ile 2809 Sayılı Kanunun 3.maddesi uyarınca Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Farmakoloji Anabilim Dalı bünyesinde “Klinik Toksikoloji Bilim Dalı” kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Mühendislik Fakültesi’nin inşaat Mühendisliği Bölümü’nde “Yapı İşletmesi Anabilim Dalı” kurulmasına ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Mühendislik Fakültesi’nin Teknik Olmayan Sosyal Seçmeli Dersler havuzuna ekte belirtilen derslerin eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 22.1’inci maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin 23. ve 25.maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.