05.12.2000/267

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 05.12.2000
Toplantı Sayısı : 267

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi ve Ekonometri örgün ve ikinci öğretim bölümlerinde uygulanan isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfının 2001-2002 öğretim yılından itibaren zorunlu olarak uygulanması teklifinin görüşülmesi.
  3. Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Yabancı Dil İngilizce Hazırlık Sınıfı açılması teklifi.
  4. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Güzel Sanatlar Anabilim Dallarında sürdürülen lisansüstü eğitimin 2001-2002 öğretim yılından itibaren Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde sürdürülmesi teklifi.
  5. Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması teklifi.
  6. Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Hukuku ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmelik taslağı.
  7. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan “Tıbbi Biyoloji Yükseklisans ve Doktora Programları”nın adının “Tıbbi Biyoloji ve Genetik” olarak değiştirilmesi.

Toplantıda Bulunanlar :

Toplantıda Bulunmayanlar:

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Mehmet Nuri TÜREYEN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

 

Prof. Dr. Faruk KALKAN

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Alp TİMUR

 

Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL

 

Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ

 

Prof.Dr. Halil KÖSE

 

Prof.Dr. A.Şebnem ÖZKAN

 

Prof. Yüksel USLAY

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Muharrem ÇELEBİ

 

Prof.Dr. Hasan NERAD

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Orhan USLU

 

Prof.Dr. Erdoğan FIRAT

 

Prof.Dr. Reşide KABADAYI

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. Güldem CERİT

 

Prof.Dr. Müfit BAYRAŞA

 

Prof.Dr. Candan ALGUN

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Mustafa DEMİRSOY

 

Prof.Dr. Nedim ÇAKIR

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. M. Ali YAVUZ

 

Raportör İsmail Hakkı KARATAŞ

 

Üniversite Senatosu 05.12.2000 Perşembe günü saat 10.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Mehmet Nuri Türeyen ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündemin üzerinde yapılan görüşmelerde; 7.maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi ve Ekonometri örgün ve ikinci öğretim bölümlerinde uygulanan isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfının 2001-2002 öğretim yılından itibaren zorunlu olarak uygulanması teklifi incelendi. Özellikle Avrupa Birliğine üye alma gayretinde olan Ülkemizin dünya ekonomisi dış ticaret ve uluslararası işletmecilikte hak ettiği yeri alabilmesi için bir yabancı dili tam olarak bilen kalifiye elemanlar yetiştirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek bu programlarda yabancı dil hazırlık sınıfının zorunlu olmasının önem arz ettiği üyeler tarafından belirtildi.
Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi ve Ekonometri Bölümlerinin örgün ve ikinci öğretim programlarında 2000-2001 öğretim yılından itibaren isteğe bağlı olarak uygulanan İngilizce hazırlık sınıfının 2001-2002 öğretim yılından itibaren “Zorunlu Hazırlık Sınıfı” haline getirilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde 2001-2002 öğretim yılından itibaren “Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı” açılmasına ilişkin Dekanlığın, 24.10.2000 tarih ve 1555 sayılı yazısı ile ekleri incelendi. Bilgisayar ve öğretim-iletişim teknolojileri alanındaki literatür ve materyalin yabancı dilde olması nedeniyle bu bölüme yabancı dil hazırlık sınıfı konulmasının gerekli olduğu üyeler tarafından belirtildi.
Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde 2001-2002 öğretim yılından itibaren “Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı”nın açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Güzel Sanatlar Anabilim Dallarında sürdürülen lisansüstü eğitimin Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde sürdürülmesine ilişkin Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü’nün, 22.11.2000 tarih ve 151 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2547 Sayılı Kanunun 3/f maddesinde enstitülerin eğitim-öğretim verilmek üzere kurulan birimler olarak tanımlandığı, güzel sanat alanındaki eğitim-öğretimin özelliği nedeniyle bu programların Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yürütülmesinin yararlı ve gerekli olduğu üyeler tarafından belirtildi.
Görüşmeler sonunda;
Güzel Sanatlar alanındaki eğitim-öğretimin özelliği dikkate alınarak Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde bu alanlarda yürütülen lisansüstü öğretim programlarının Güzel Sanatlar Enstitüsüne devredilerek, eğitim-öğretimin bu Enstitüde sürdürülmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 26.maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili Dekanlığın, 14.11.200 tarih ve 2710 sayılı yazısı ile 27.10.2000 tarih ve 6/1 sayılı Fakülte Kurul kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 26.maddesinin 3.fıkrasında aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Sınıf Geçme ve Ders Geçme
Madde 26/3.fıkra
Haftalık azami ders saati ile ilgili sınırlandırmalara uymak kaydı ile ikinci sınıf öğrencileri üçüncü sınıftan, üçüncü sınıf öğrencileri de dördüncü sınıftan ders alabilir ve bu ders/derslerin sınavlarına girebilir. Ancak, birinci sınıf öğrencilerinin ikinci sınıftan ders alabilmeleri için “a” bendindeki şartları sağlamaları; ikinci sınıf öğrencilerinin üçüncü sınıftan ders alabilmeleri için, birinci sınıftan başarısız dersi bulunmaması ve ikinci sınıf derslerinden en çok üç dersten (seçimlik ders hariç) başarısız olmaları; üçüncü sınıf öğrencilerinin dördüncü sınıftan ders alabilmeleri için ikinci sınıftan başarısız dersi bulunmaması ve üçüncü sınıf derslerinden en çok üç dersten (seçimlik ders hariç) başarısız olmaları gerekmektedir.
KARAR 6- Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Hukuku ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmelik taslağı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Dokuz Eylül Üniversitesi Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen Merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na teklif edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan “Tıbbi Biyoloji” Yükseklisans ve Doktora Programlarının adının “Tıbbi Biyoloji ve Genetik” olarak değiştirilmesine ilişkin Enstitü Müdürlüğü’nün, 04.12.2000 tarih ve 1313 sayılı yazısı ile ekleri incelendi. “Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı”nın adının 26.09.2000 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile “Tıbbi Biyoloji ve Genetik” olarak değiştirildiği ve öğretim programlarının içeriğinin de buna uygun olduğu Enstitü Müdürü tarafından belirtildi.
Görüşmeler sonunda;
Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan “Tıbbi Biyoloji” yükseklisans ve doktora programları adının “Tıbbi Biyoloji ve Genetik” olarak değiştirilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.