04.09.2018/492

Yayınlanma Tarihi: 14-09-2018

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04.09.2018
Toplantı Sayısı : 492

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerin öğretim planlarında 2018-2019 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
  3. Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğretim planlarında 2018-2019 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
  4. İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
  5. İşletme Fakültesi bünyesindeki Bölümlerin öğretim planlarında yer alan “FBA 1203 Fundamental Information Technologies” dersinin 2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılında uzaktan öğretim yoluyla verilmesi.
  6. Fen Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
  7. Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Nükhet HOTAR Prof. Arif Ziya TUNÇ
Prof.Dr. Aynur AKAY  Prof.Dr. M. Kadir YURDAKOÇ
Prof.Dr. Himmet KONUR Prof.Dr. Hülya NUTKU
Prof.Dr. Ercan AKPINAR   Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ    Prof.Dr. Osman BİLEN 
Prof.Dr. Mustafa DAŞ  
Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN   
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA    
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER  
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU    
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN  
Prof.Dr. Nükhet HOTAR  
Prof.Dr. Elif YAPRAK GÜLCAN   
Prof.Dr. Sibel ECEMİŞ KILIÇ  
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK   
Prof.Dr. Metin KOZAK     
Prof.Dr. Osman YILMAZ    
Prof.Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI   
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU   
Prof.Dr. Okan TUNA  
Prof.Dr. Hakkı UYAR  
Prof.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ  
Prof.Dr. Yaşar UYSAL  
Prof.Dr. Osman BİLEN  
Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU  
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU  
Prof.Dr. Talip GÜNGÖR  
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ   
Prof.Dr. Reyhan UÇKU  
Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA   
Prof.Dr. Günay ÇİFCİ  
Prof.Dr. Himmet KONUR  
Prof.Dr. Süha YILMAZ    
Prof.Dr. Latif SALUM     
Prof.Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU  
Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ  
Prof.Dr. H.Nur OLGUN  
Prof.Dr. Neslihan EMİROĞLU    
Prof.Dr. Metin ARIKAN     
Prof.Dr. Nurcan BAYKUŞ SAVAŞANERİL
Prof. Ümit İŞGÖRÜR   
Doç.Dr. A. Hamdi DELİORMANLI    
Prof.Dr. Nihal GELECEK    
Prof.Dr. Berrin ONARAN   
Prof.Dr. M.Kürşad KUTLUK  
Doç.Dr. Turgay BUCAK   
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK     
Prof.Dr. Kamil İŞERİ      
Raportör Arzu ARAZ ÇAĞLAR   

Üniversite Senatosu 04 Eylül 2018 Salı günü saat 13.30’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında 5 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof. Arif Ziya Tunç, Prof.Dr. Kadir Yurdakoç, Prof.Dr. Hülya Nutku. Prof.Dr. Yusuf Karakoç ve Prof.Dr. Osman Bilen görevli/mazaretli olduklarından toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 7.maddenin ilave edilmesine karar verilerek  maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR    1-   Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Buca Eğitim Fakültesi’nin öğretmen yetiştiren lisans programlarının öğretim planlarında Fakülte Kurulunun 12.06.2018 tarihli ve 03/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2018-2019 öğretim yılından itibaren birinci sınıflardan başlanarak uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3- Spor Bilimleri Fakültesi’nin öğretmen yetiştiren Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programı öğretim planında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2018-2019 öğretim yılından itibaren birinci sınıflardan başlanarak uygulanmasına, ayrıca Antrenörlük Eğitimi lisans programı öğretim planında değişiklik yapılmasına ve 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4- İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi
“Eğitim – öğretim programları
Madde 6 –
(5) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan dersler bu sınırların belirlenmesinde hesaba katılmaz. Fakülte bu derslere ilave dersler belirleyebilir.”

“Ders geçme
Madde 9 –
(3) ………… Ancak, bu şart 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan dersler ile Fakülte tarafından belirtilen ilave dersler ve stajlarda uygulanmaz.”

KARAR 5- İşletme Fakültesi bünyesindeki Bölümlerin öğretim planlarında yer alan “FBA 1203 Fundamental Information Technologies” dersinin 2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılında uzaktan öğretim yoluyla verilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6- Fen Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Fen Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları
“Madde 6 – Eğitim-Öğretim Programları
3) 2547 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde sayılan dersler bu sınırların belirlenmesinde hesaba katılmaz. Fakülte bu derslere ilave dersler belirleyebilir.”

“Madde 9 – Sınıf veya Ders Geçme
4) Bağıl değerlendirme sistemini uygulayan birimlerde öğrencinin, daha önce almadığı derslere kaydolabilmesi için, ikinci ve daha sonraki yarıyılların sonu itibariyle en az 1.80 genel not ortalamasını tutturmuş olması gerekir. (Değişik cümle: RG-11/06/2018-30448)  Ancak, bu şart 2547 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde sayılan dersler ile Fakültece belirtilen ilave dersler ve stajlarda uygulanmaz.”

7) GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür. RG-17/04/2016-29687) Virgülden sonraki üçüncü basamaktaki sayının beş veya daha büyük olması halinde, ikinci haneyi arttıracak şekilde yukarı yuvarlanır.
9) Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azami ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Senato tarafından belirlenir. Azami ders yüküne ek olarak, mezuniyet aşamasında olan öğrenci iki ders alabilir.”
“Madde 26- (3) Ders notları ve Başarı Durumu
ç) E notu yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. (Değişik cümle: RG-16/04/2018-30393) Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde notların ilan edildiği tarihten itibaren, bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, E notu FF notu haline dönüşür.”
“Başvuru Usulü 
Madde 30/A
(1) Öğrencilerin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapacağı başvuruları, öncelikle şahsen veya yasal temsilcileri aracılığıyla yapması gerekir. Zorunlu hallerde posta yoluyla da başvuru yapılabilir. Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, imzanın ilgiliye veya yasal temsilcisine ait olduğunun noterlikçe veya başvuru yurt dışından yapılıyorsa Türkiye Cumhuriyetinin yurt dışı temsilciliklerinin yetkili birimlerince onaylanması gerekir. Tutukluluk ve hükümlülük hallerinde resmi makamlardan alınan üst yazı ekinde gönderilen başvurular için ayrıca imza onayı gerekmez.

(2) Posta yolu ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.”
“Madde 31 – Öğrenime Ara Verme İzni
2) Öğrenci, izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez ve her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bir yarıyıl süreli ara verme izni, izin verildiği yarıyılın başlangıcından yarıyıl sonu bütünleme sınavlarının bittiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.

KARAR 7- Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.