04.08.2009/353

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04.08.2009
Toplantı Sayısı : 353

GÜNDEM         :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması.
 3. DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarının belirlenmesi.
 4. Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 5. Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile Üniversitemiz tarafından yürütülmesi planlanan “İzmir için Yeni Bir Kimlik – İNOVİZ İşbirliği Protokolü”.
 6. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, İzmir için Yeni Bir Kimlik – İNOVİZ İşbirliği Protokolü çerçevesinde oluşturulacak “Biyomedikal Teknolojiler” lisansüstü programı.
 7. Fen Bilimleri Enstitü bünyesinde Disiplinlerarası Biyoteknoloji Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalı bünyesinde Yükseklisans programı açılması.
 8. İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü (İng)öğretim planında değişiklik yapılması.
 9. Kaybedilen diplomaların isim değişikliği.
  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Nevzat AŞIK
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Oğuz ADANIR
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
  Prof.Dr. Serap ALP
  Prof.Dr. Gül GÜNER
  Prof.      Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
   
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
   
  Prof.Dr. Melda SUR
  Prof.Dr. Ömür ÖZMEN
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
   
  Doç.Dr. Kemal ARI
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Yrd.Doç.Dr. Ali Günay BALIM
   
  Prof.Dr. Cahit HELVACI
   
  Doç.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.       Aykut YAFE
   
  Prof.Dr. Z.Candan ALGUN
   
  Yrd.Doç.Dr. Hatice MERT
   
  Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
   
  Doç.Dr. Avşar KURGUN
   
  Doç.Dr. Alparslan ERGÖR
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Öğr.Gör. Beyhan KESKİNÖZ
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   

   

Üniversite Senatosu 04.08.2009 Salı günü saat 10.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında sekiz üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Serdar Kurt, Prof.Dr. Semih Çelenk, Prof.Dr. Güldem Cerit, Prof.Dr. Besti Üstün, Prof.Dr. M. İlgi Şemin ve Yrd.Doç.Dr. Kadim Öztürk izinli, Prof.Dr.h.c.İbrahim Atalay mazeretli oldukları için Dekan Vekili Prof.Dr.Serap Alp ile Prof. Halil Yoleri, Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Ali Günay Balım, Doç.Dr. Okan Tuna, Yrd.Doç.Dr. Hatice Mert, Doç.Dr. Alparslan Ergör ve Öğr.Gör. Beyhan Keskinöz toplantıya katıldı.
Prof.Dr. Murat Tuncay, Prof.Dr. Nevzat Aşık Prof.Dr. Oğuz Adanır, Prof.Dr. Gül Güner, Prof.Dr. Ali Nazım Sözer izinli, Prof.Dr. Ahmet Münir Kınay, Prof.Dr. Burhan Erdoğan mazeretli ve Prof.Dr. Sedat Karademir görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 7., 8. ve 9. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim- Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik’in aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİMYÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/08/2005 tarihli ve 25911 sayılı Resmî Gazete”de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.       
Yürürlük
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme                                                                                                                                                            
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

KARAR 3- Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları’nın ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının “Bitirme Projesi” başlıklı 11.1. maddesinin 2. fıkrasında aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
“Bitirme Projesi 
Madde 11.1- Bir öğrencinin bitirme projesine kayıt olabilmesi için Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar dersleri ile tüm seçmeli dersler hariç, altıncı yarıyıl sonuna kadar alması gereken tüm derslerden en çok iki tanesi dışında başarılı olması şartı aranır…….”
KARAR 5- Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile Üniversitemiz tarafından yürütülmesi planlanan “İzmir için Yeni Bir Kimlik – İNOVİZ İşbirliği Protokolü”nün ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, İzmir için Yeni Bir Kimlik – İNOVİZ İşbirliği Protokolü çerçevesinde “Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı” kurulmasına ve bu Anabilim Dalı bünyesinde İngilizce destekli Türkçe eğitim verilmek üzere “Biyomedikal Teknolojiler Yüksek Lisans Programı” açılmasına, öğretim planının Müdürlüğün 25.06.2009 tarih ve 6520 sayılı yazısında yer aldığı şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oyçokluğu (34 evet – 1 hayır) ile karar verildi.
KARAR 7- Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Disiplinlerarası “Biyoteknoloji Anabilim Dalı” kurulmasına ve bu Anabilim Dalı bünyesinde İngilizce destekli Türkçe eğitim verilmek üzere “Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı” açılmasına, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 22.06.2009 tarih ve 3/5 sayılı kararında yer aldığı şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oyçokluğu ( 34 evet – 1 hayır) ile karar verildi.
KARAR 8- İşletme Fakültesi’nin Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü (İng) öğretim planında Fakülte Kurulu’nun 16.07.2009 tarih ve 08/01 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2009-2010 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- “İşbu belge Dokuz Eylül Üniversitesine ait …….tarih ve …… sayılı diplomanın kaybı nedeniyle düzenlenmiştir” ifadesinin diplomanın çerçevesi içine yazılmasına, yeni Dekan ve Rektör tarafından imzalanmasına ve bu hususların 21.07.2009 tarih 352/9 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilen Yönergeye eklenmesine oybirliği ile karar verildi.