03.12.2002/639

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 03.12.2002
Toplantı Sayısı : 639

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Üniversitemiz Yayın Komisyonu üyesi iken Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Halil Köse’nin dekanlık süresinin dolması nedeniyle Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’nin 2.maddesi uyarınca yeniden üye seçimi.
 3. Mühendislik Fakültesi’nden Hasan Altıok’un Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 4. Ayfer Urfalıoğlu’nun, Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 5. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Mümtaz Sağlam’ın 18.10.2002 tarihinden itibaren Fakültesindeki derslerini aksatmamak şartıyla 2002/2003 öğretim yılı için Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde Sanat Danışmanı olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Doç.Dr. Erdeniz Özel, Doç.Dr. Doğan Yaşar, Yrd.Doç.Dr. Muhammed Duman, Yrd.Doç.Dr. Mert Avcı, Prof.Dr. Atilla Uluğ ve Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Günay Çiftçi’nin DBTE-143 Kod no’lu “İstanbul-Pendik Yat Limanı Yanal Tarama Sonarı ve Mühendislik Sismiği Çalışmaları” projesi kapsamında çalışmalara katılmak üzere, 27 Kasım – 31 Aralık 2002 tarihleri arasında (Fasılalı) (yol hariç) yolluklu, (Gidiş-Dönüş Araç kiralamalı) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Güleser Kalaycı’nın 28.01.2003 – 30.06.2003 tarihleri arasında (yol hariç) Minnesota Üniversitesi’nde yürütmekte olduğu projeleri tamamlamak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde görev süresinin uzatılması.
 8. Üniversitemiz Hastanesi Nöroşirürji Servisinde hastabakıcı olarak görev yapan Süleyman Dilek hakkında açılan disiplin soruşturması neticesinde; soruşturmacı tarafından ilgilinin “1 Yıl Süre İle Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezası ile tecziyesi teklifi.
 9. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Köksal Altekin’in 2001-2002 yılları arasında gerçekleştirilen “E.L.S.A. Avrupa Uzumun ve Kısa Süreli Amisülprid” adlı ilaç araştırması karşılığı Sanafi – Synthelabo ilaç şirketinin ödeyeceği 2000.- USD karşılığı Türk Lirası’nın yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla ödenmesi.
 10. Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı’nın çeşitli kurum, kuruluş, okul ve sivil toplum örgütlerinden gelen talepler doğrultusunda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında verilen konferanslar için İzmir içi olanlar için 200.000.000.-TL alınması İzmir dışı olanlar için 300.000.000.-TL alınması ve bu gelirlerin yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla ödenmesi.
 11. İşletme Fakültesi’nden Öğr.Gör. Üntaç Türker’in 07.10.2002 – 10.02.2003 tarihleri arasında BİMER tarafından düzenlenen “Turizm ve Otel İşletmeciliği Yönetimi Eğitim Programı” kursunda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 12. Torbalı Meslek Yüksekokulu ile çeşitli şirketler arasında mermer ve sondaj çalışmaları için imzalanmış olan 6 (altı) adet proje protokollerinin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 13. Halil İbrahim Gençbüyür’ün Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 14. Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Trakya Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Sinan Yatkın’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 15. Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Berrin Güzel’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 16. Mühendislik Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilen kitap satış gelirlerinden telif hakları ödendikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra çalışanlara dağıtılması.
 17. Akademik kadro aktarması.
 18. Araştırma Görevlisi kadrolarında açıktan atama izinlerinin Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi arasında dağılımının yapılması.
 19. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 02.12.2002 tarih ve 204 sayılı kararı.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI 
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN 
Prof.Dr. Sedef GİDENER 
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof. Cengiz ÇEKİL 
Prof.Dr. Nilgün MORALI
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 03.12.2002 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 13., 14., 15., 16., 17., 18. ve 19. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2-
 Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’nin 2.maddesi uyarınca Üniversitemiz Yayın Komisyonu’na Prof.Dr. Halil Köse’nin yerine Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nilgün Moralı üye olarak oybirliği ile seçildi.
KARAR 3-
 Mühendislik Fakültesi’nden Hasan Altıok’un Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 Ayfer Urfalıoğlu’nun, Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Mümtaz Sağlam’ın 18.10.2002 tarihinden itibaren Fakültesindeki derslerini aksatmamak şartıyla 2002/2003 öğretim yılı için Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde Sanat Danışmanı olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Doç.Dr. Erdeniz Özel (Koordinatör), Doç.Dr. Doğan Yaşar (Temel Araştırıcı), Yrd.Doç.Dr. Muhammed Duman (Temel Araştırıcı), Yrd.Doç.Dr. Mert Avcı (Temel Araştırıcı), Prof.Dr. Atilla Uluğ (Danışman) ve Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Günay Çiftçi’nin (Danışman) DBTE-143 Kod no’lu “İstanbul-Pendik Yat Limanı Yanal Tarama Sonarı ve Mühendislik Sismiği Çalışmaları” projesi kapsamında çalışmalara katılmak üzere, 27 Kasım – 31 Aralık 2002 tarihleri arasında (Fasılalı) (yol hariç) yolluklu, (Gidiş-Dönüş Araç kiralamalı) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin ilgili proje payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Güleser Kalaycı’nın 28.01.2003 – 30.06.2003 tarihleri arasında (yol hariç) Minnesota Üniversitesi’nde yürütmekte olduğu projeleri tamamlamak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 Üniversitemiz Hastanesi Nöroşirürji Servisinde hastabakıcı olarak görev yapan Süleyman Dilek hakkında açılan disiplin soruşturması neticesinde; soruşturmacı tarafından ilgilinin “1 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası ile tecziyesi teklifinin; Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 33/b maddesi uyarınca uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Köksal Altekin’in 2001-2002 yılları arasında gerçekleştirilen “E.L.S.A. Avrupa Uzumun ve Kısa Süreli Amisülprid” adlı ilaç araştırması karşılığı Sanafi – Synthelabo ilaç şirketinin ödeyeceği 2000.- USD karşılığı Türk Lirasının yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
 Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı’nın çeşitli kurum, kuruluş, okul ve sivil toplum örgütlerinden gelen talepler doğrultusunda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında verilen konferanslar için İzmir içi olanlar için 200.000.000.-TL alınması İzmir dışı olanlar için 300.000.000.-TL alınması ve bu gelirlerin yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 İşletme Fakültesi’nden Öğr.Gör. Üntaç Türker’in 07.10.2002 – 10.02.2003 tarihleri arasında BİMER tarafından düzenlenen “Turizm ve Otel İşletmeciliği Yönetimi Eğitim Programı” kursunda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili öğretim elemanına ödenecek net toplam ücretin %10’nun ilgili öğretim elemanınca Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığının 1506/60721 no’lu hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
 Torbalı Meslek Yüksekokulu ile;
a)
 Mediterranean Madencilik Sanayi Limited Şirketi arasında imzalanan Hizmet Makine Ekipman Kullanım Sözleşmesinin,
b)
 Harborlite Aegean Endüstri Mineralleri Sanayi A.Ş. arasında imzalanan Perlit Madeni Sondaj Sözleşmesinin,
c)
 Aydın Linyit Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan sözleşmenin,
d)
 Öztüre Kireçcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan Karotlu Sondaj Sözleşmesinin,
e)
 Metin Buçkun arasında imzalanan Su Sondajı Protokolünün,
f) Balçova Jeotermal Enerji Sanayi Ticaret Ltd.Şti. arasında imzalanan B-1 ve B-11 Kuyu Temizliği ve Bakım sözleşmesinin, 
uygunluğuna ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
 Halil İbrahim Gençbüyür’ün Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 14-
 Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Trakya Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Sinan Yatkın’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Berrin Güzel’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
 Mühendislik Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilen kitap satış gelirlerinden telif hakları ödendikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra Fakülte Yayın İşleri ve Öğrenci İşleri Biriminde görev yapan elemanlara Fakülte Yönetim Kurulunun 06.11.2002 tarih ve 50/18 sayılı kararı doğrultusunda dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
 Üniversitemiz çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
 Araştırma Görevlisi kadrolarında açıktan atama izinlerinin Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi arasında dağılımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-
 Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 02.12.2002 tarih ve 204 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
A) 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Zerrin Toprak Karaman’ın hazırlamış olduğu “Avrupa Konseyi Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Antlaşmaları ve İlgili Mevzuatı” adlı kitabını kendi olanakları ile bastırmasına,
B) 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Fevzi Demir’in hazırlamış olduğu “8.Ulusalararası Ergonomi Kongresi”nde adlı kitabının basımına,
a)
 Basılacak miktarın : 250 adet gerçekleştirilmesine,
b)
 Esere verilecek yayın no: 09.1600.0000.000/BY.02.047.298 olarak tespitine,
c)
 Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 250 adet olarak gerçekleştirilmesine,
C) 
Mimarlık Fakültesi’nden Prof.Dr. Çınar Atay’ın hazırlamış olduğu “İzmir Haritaları” adlı kitabını kendi olanakları ile bastırmasına,
D) 
Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Anabilim Dalı ile Bükreş Üniversitesi Coğrafya Fakültesi ve Romanya Enstitüsü arasında imzalanan bilimsel işbirliği çerçevesinde bir seminer düzenlendiği, “Turkey-Romania Academic Seminar On The Geographical Potential, Problems and Sustainable Development” adıyla kitap olarak bastırılmasına,
a)
 Basılacak miktarın : 500 adet gerçekleştirilmesine,
b)
 Esere verilecek yayın no: 09.0802.0000.000/BY.02.029.299 olarak tespitine,
c)
 Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Prof.Dr. İbrahim Atalay tarafından dışarıda ücretsiz olarak 500 adet olarak gerçekleştirilmesine,
E)
 İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Hasan Nerad’ın hazırladığı “Uluslararası Özel Hukuk” adlı ders notunun basımına,
a)
 Basılacak miktarın : 100 adet gerçekleştirilmesine,
b)
 Esere verilecek yayın no: 09.1700.0000.000/DT.02.008.300 olarak tespitine,
c)
 Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve 100 adet olarak gerçekleştirilmesine,
F)
 İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Hasan Nerad’ın hazırladığı “Medeni Hukuk” adlı ders notunun basımına,
a)
 Basılacak miktarın : 100 adet gerçekleştirilmesine,
b)
 Esere verilecek yayın no: 09.1700.0000.000/DT.02.009.301 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve 100 adet olarak gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.