03.10.2000/264

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 03.10.2000
Toplantı Sayısı : 264

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. ABD Temsilciler Meclisi Uluslar arası Operasyonlar ve İnsan Hakları Alt Komitesi’nin “sözde soykırım” iddiası ile ilgili Üniversitemizin kamuoyu duyurusu.
 3. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğretimi Yönetmeliği’nin 10.maddesinde yapılan değişikliğin yürürlük tarihinin yeniden tespiti.
 4. Hukuk Fakültesi’nde en fazla üç dersten başarısız olup mezun olamayan son sınıf öğrencilerinin de 4584 Sayılı Kanunun 2.maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenmiş olan geçici 46.maddenin 3.fıkrasından yararlandırılmaları teklifi.
 5. Sonradan Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı konulan programlardan kaydı silinen ve 4584 Sayılı Kanundan yararlanarak yeniden kayıt olma talebinde bulunan öğrencilerden 8.yarıyıla intibakı yapılacakların Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf tutulmaları konusu.
 6. Tıp Fakültesi’nin 2000-2001 öğretim yılı İkinci Döneminin akademik takviminde değişiklik yapılması.
 7. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Staj Uygulama Yönergesinin 3.maddesinde değişiklik yapılması.
 8. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı Kılık-Kıyafet Yönergesi taslağı.
 9. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan “Denizcilik İşletmeleri Yönetimi” doktora programına ait öğretim planı.
 10. Üniversitemiz Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile İran Balıkçılık Araştırmaları Organizasyonu (Iranian Fisheries Research Organization IFRO) arasında hazırlanan bilimsel işbirliği protokolü.
 11. Tıp Fakültesi’nin 2000-2001 öğretim yılı öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.
 12. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personeli için Dokuz Eylül Üniversitesi Yükseklisans eğitimi protokolü taslağı.

Toplantıda Bulunanlar :

Toplantıda Bulunmayanlar:

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof. Cengiz ÇEKİL

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Hasan NERAD

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Tülay HARZADIN

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

Prof.Dr. Güzin GÖKMEN

 

Prof.Dr. Faruk KALKAN

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Alp TİMUR

 

Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL

 

Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ

 

Prof.Dr. Halil KÖSE

 

Prof.Dr. A.Şebnem ÖZKAN

 

Prof. Yüksel USLAY

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Muharrem ÇELEBİ

 

Prof.Dr. Mehmet Nuri TÜREYEN

 

Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Doç.Dr. Hüseyin Avni BENLİ

 

Prof.Dr. Erdoğan FIRAT

 

Yrd.Doç.Dr. Mahmure NAKİBOĞLU

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Mehmet ALAKAVUKLAR

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. Güldem CERİT

 

Prof.Dr. Müfit BAYRAŞA

 

Prof.Dr. Z. Candan ALGUN

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Mustafa DEMİRSOY

 

Prof.Dr. Nedim ÇAKIR

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. M. Ali YAVUZ

 

Raportör İsmail Hakkı KARATAŞ

 

Üniversite Senatosu 03.10.2000 Salı günü saat 14.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Orhan Uslu, Prof.Dr. Reşide Kabadayı, ve Prof.Dr. Nur Olgun görevli olmaları nedeniyle toplantıya Müdür Vekilleri Doç.Dr. Hüseyin Avni Benli, Yrd.Doç.Dr. Mahmure Nakiboğlu ve Prof.Dr. Mehmet Alakavuklar katıldılar.
Prof. Cengiz Çekil ve Prof.Dr. Hasan Nerad mazeretli, Prof.Dr. Tülay Harzadın yıllık izinli ve Prof.Dr. Oğuz Adanır görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 2., 11. ve 12. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası Operasyonlar ve İnsan Hakları Alt Komitesi’nin “sözde soykırım” iddiası ile ilgili olarak konunun aciliyeti nedeniyle Rektörlüğümüzce önceden hazırlanan ve aşağıda yer alan kamuoyu duyurusu okundu ve oybirliği ile kabul edildi. “ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası Operasyonlar ve İnsan Hakları Alt Komitesi’nin “sözde soykırım” iddiasını Ermeni Diyasporasının Türkiye’ye yönelik tek yanlı çağdışı iftiralarına dayanarak desteklemesi son derece üzücü ve düşündürücüdür. Topraklarımız üzerinde hangi etnik kökenden olursa olsun tüm yurttaşlarımız her zaman eşit haklara sahip olarak yaşamışlar, her alanda üst düzeyde sorumluluklar üstlenmişlerdir. Bilgi çağında asılsız söylentilere dayanarak Türk, Ermeni ve Amerikan Halkları arasında kin ve nefret duygularının yerleştirilmeye çalışılması ve demokrasiyi savunan, dünya barışının sağlanmasında koruyucu rol üstlendiğini ifade eden bir ülkenin meclisinde bu faaliyetlere destek verilmesi, durumu daha da önemli kılmaktadır. Geçmiş dönemlerde de Ermeni lobisinin benzer tutumlar içinde olduğu ve yersiz karalamalarla ülkemize karşı kin ve nefret yaratmaya çalıştığı açıkça görülmektedir. Ancak, Tarih Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir zaman bu tür düzmece oyunlara gelmeyecek güçte bir devlet olduğunun kanıtlarıyla doludur. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün yılmaz savunucusu olan üniversitemiz, tüm mensupları adına ABD Temsilciler Meclisinin Alt Komitesinin “Ermeni Soykırımı Tasarısını” şiddetle kınamakta ve Meclisi iki dost ülkenin siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerini zedeleyecek bu tasarıyı yeniden gözden geçirerek red oyu vermeye davet etmektedir.” 
KARAR 3- Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğretimi Yönetmeliğine Geçici 2. Maddenin eklenmesi hakkında Yabancı Diller Yüksekokulu’nun 20.09.2000 tarih ve 7/1 sayılı Yüksekokul Kurul Kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğretimi Yönetmeliğine aşağıdaki şekilde Geçici 2. maddenin eklenmesine oybirliği ile karar verildi. Geçici Madde 2 – 07.08.2000 tarih ve 24133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu yönetmeliğin 10.maddesinin 3.fıkrası hükümleri 2000-2001 öğretim yılı başından itibaren uygulanır. 
KARAR 4- Hukuk Fakültesi ile Adalet Yüksekokulu’nda en fazla üç dersten başarısız olup mezun olamayan son sınıf öğrencilerinin de 4584 Sayılı Kanunun 2.maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenmiş olan geçici 46.maddenin 3.fıkrasından yararlandırılmalarına ilişkin teklif incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Hukuk Fakültesi ile Adalet Yüksekokulu’nda en fazla üç dersten başarısız olup mezun olamayan son sınıf öğrencilerinin de 4584 Sayılı Kanunun 2.maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenmiş olan geçici 46.maddenin 3.fıkrasından yararlandırılmalarına oyçokluğu (1 Hayır – 35 Evet) ile karar verildi.
KARAR 5- Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Halil Köse’nin; sonradan Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı konulan programlardan kaydı silinen ve 4584 Sayılı Kanundan yararlanarak yeniden kayıt olma talebinde bulunan öğrencilerden 8.yarıyıla intibakı yapılacakların Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf tutulmaları konusundaki önerisinin görüşülmesi oylandı ve gündeme alınması kabul edildi.
Görüşmeler sonunda;
Sonradan Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı konulan programlardan kaydı silinen ve 4584 Sayılı Kanundan yararlanarak yeniden kayıt olma talebinde bulunan öğrencilerden 8.yarıyıla intibakı yapılacakların Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf tutulmamalarına oyçokluğu (19 Evet – 15 Hayır) ile karar verildi. 
KARAR 6- Tıp Fakültesi 2000-2001 öğretim yılı II. dönemi Akademik Takvim değişikliği ile ilgili Tıp Fakültesi’nin 16.08.2000 tarih ve 3/1 sayılı Fakülte Kurul Kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Tıp Fakültesi 2000-2001 öğretim yılı II. dönemi Akademik Takvim değişikliğinin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

DÖNEM 2 TARİH
Derslerin Başlaması 11 Eylül 2000
I.ÖBD (Öğrenci Başarı Değerlendirmesi) 26-27-28 Şubat 2001
Yarıyıl Tatili 1-11 Mart 2001
Derslerin Bitişi 15 Haziran 2001
II.ÖBD (Öğrenci Başarı Değerlendirmesi) 2-3 Temmuz 2001
Değerlendirme (Mazeret) 10-11 Temmuz 2001
Dönem Sonu Genel Değerlendirmesi (Bütünleme) 19 Temmuz 2001

KARAR 7- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Staj Uygulama Yönergesi’nin 3.maddesinde değişiklik yapılması hakkında Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nun 31.08.2000 tarih ve 4/1 sayılı Yüksekokul Kurul Kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Staj Uygulama Yönergesi’nin 3.maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı Yarıyıliçi ve Yaz Uygulama/Staj Kıyafet Yönergesi hakkında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 28.08.2000 tarih ve 47/1 sayılı Yüksekokul Kurul Kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı Yarıyıliçi ve Yaz Uygulama/Staj Kıyafet Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 9- Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan “Denizcilik İşletmeleri Yönetimi” doktora programına ait öğretim planları incelendi.
Görüşmeler sonunda;
2000-2001 öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde açılan “Denizcilik İşletmeleri Yönetimi” Doktora Programına ait öğretim planının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemiz Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile İran Balıkçılık Araştırmaları Organizasyonu (Iranian Fisheries Research Organization IFRO) arasında hazırlanan bilimsel işbirliğine ilişkin niyet mektubu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Üniversitemiz Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile İran Balıkçılık Araştırmaları Organizasyonu (Iranian Fisheries Research Organization IFRO) arasında hazırlanan bilimsel işbirliği protokolü çerçevesinde işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Tıp Fakültesi’nin 2000-2001 öğretim yılı öğretim planlarında değişiklik yapılmasına ilişkin teklif incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Tıp Fakültesi’nin 2000-2001 öğretim yılından itibaren 1., 2., 3., sınıf ile 4.sınıf 1.yarıyıl öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına; 4.sınıf 2.yarıyıl ile 5.sınıf öğretim planlarında yapılacak değişiklik teklifinin ise sonraki toplantılarda görüşülmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 12- Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında Yükseklisans eğitimi yaptırılmasına ilişkin protokol taslağı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında ekte belirtilen protokol kapsamında Yükseklisans eğitimi verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.