02.10.2018/494

Yayınlanma Tarihi: 15-10-2018

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02.10.2018
Toplantı Sayısı : 494

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Üniversite Senatosu’nun 20.06.2018 tarihli ve 487/10 sayılı kararı ile belirlenen 2547 Sayılı Kanunun Geçici 78. Maddesi Uyarınca Yapılacak Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar’ın 6. maddesinin (a) bendinin değiştirilmesi ve aynı maddenin (f) bendinin kaldırılması.
  3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı açılması.
  4. Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
  5. Hemşirelik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
  6. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu üyesi Prof.Dr. Serkan Odaman’ın istifa etmesi nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesi uyarınca yeni üye önerilmesi.
  7. 06.2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nin 4.maddesi uyarınca “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu” oluşturulması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan Prof.Dr. Nükhet HOTAR  Rektör Prof.Dr. Aynur AKAY
Üyeler Prof.Dr. Ercan AKPINAR   Prof.Dr. Himmet KONUR
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ    Prof. Arif Ziya TUNÇ
Doç.Dr. Selma GÜLSEVİN Prof.Dr. M. Kadir YURDAKOÇ
Prof.Dr. Nükhet HOTAR  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA   Prof.Dr. Nihal GELECEK  
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER  
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU    
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN  
Prof.Dr. Nükhet HOTAR  
Prof.Dr. Elif Yaprak  GÜLCAN   
Prof.Dr. Sibel ECEMİŞ KILIÇ  
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK   
Dr.Öğr.Üyesi Aslı Emine ÖZEN DE HAAS   
Prof.Dr. Osman YILMAZ    
Prof.Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI   
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU   
Prof.Dr. Okan TUNA  
Prof.Dr. Hakkı UYAR  
Prof. Halil YOLERİ   
Prof.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ  
Prof.Dr. Yaşar UYSAL  
Prof.Dr. Osman BİLEN  
Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU  
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU  
Prof.Dr. Talip GÜNGÖR  
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ   
Prof.Dr. Reyhan UÇKU  
Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA   
Prof.Dr. Günay ÇİFCİ  
Prof.Dr. Süha YILMAZ    
Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN     
Prof.Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU  
Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ  
Prof.Dr. H.Nur OLGUN  
Prof.Dr. Neslihan EMİROĞLU    
Prof.Dr. Metin ARIKAN     
Prof.Dr. Nurcan BAYKUŞ SAVAŞANERİL  
Prof. Ümit İŞGÖRÜR   
Doç.Dr. A. Hamdi DELİORMANLI    
Prof.Dr. Berrin ONARAN   
Prof.Dr. M.Kürşad KUTLUK  
Doç.Dr. Turgay BUCAK   
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK     
Prof.Dr. Kamil İŞERİ      
Raportör Arzu ARAZ ÇAĞLAR   

Üniversite Senatosu 02 Ekim 2018 Salı günü saat 13.30’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında 6 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Aynur Akay ve Prof.Dr. Himmet Konur görevli olmaları nedeniyle, Prof. Arif Ziya Tunç, Prof.Dr. M. Kadir Yurdakoç. Prof.Dr. Yusuf Karakoç ve Prof.Dr. Nihal Gelecek görevli/mazaretli olduklarından toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Mustafa Daş ve Prof.Dr. Metin Kozak  görevli/mazeretli oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri Doç.Dr. Selma Gülsevim ve Dr.Öğr.Üyesi Aslı Emine Özen De Haas katıldı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi

KARAR 2- Üniversitemiz Senatosu’nun 20.06.2018 tarihli ve 487/10 sayılı Kararı ile belirlenen 2547 Sayılı Kanunun Geçici 78. Maddesi Uyarınca Yapılacak Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar’ın 6.maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve aynı maddenin (f) bendinin kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.
2547 sayılı kanunun Geçici 78. Maddesi Uyarınca Yapılacak Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar
6- …..

“a) Bu maddenin (b) ve (c) bendlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 7143 sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 15 nci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Eklenen Geçici 78 inci maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 08.06.2018 tarihli ve E.45837 sayılı yazısı ile bildirilen Usul ve Esaslardaki şartları taşımak kaydı ile yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçişlerinin kabul edilmesine,”

KARAR 3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4- Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5- Hemşirelik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 27.maddesinde aşağıdaki  şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Hemşirelik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları
Başarı Notu ve Başarı Düzeyinin Değerlendirilmesi
“MADDE 27- (1) Öğrencinin bir derste veya dönemde sağladığı başarı notu o dersi veya dönemi başarmış olup olmadığının tespitinde ve diploma derecesinin belirlenmesinde esas alınacak nottur. Başarı notu ve başarı düzeyinin değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) (Değişik:SK-15.03.2016-455/18) Derslere devam zorunlu olup;
Aşağıda belirtilen dersler dışındaki derslerin başarı notu; yarıyıl içi başarı notunun (ara sınav notu veya ara sınav notları ortalamasının) % 50’sinin, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun % 50’sine eklenmesi ve elde edilen sayının en yakın tam sayıya çevrilmesi sureti ile belirlenir. Başarı notu, tam not 100 üzerinden 60’ın altında olan öğrenciler o dersten başarısız sayılır ve dersi tümü ile tekrarlarlar. “Uygulaması olan hemşirelik meslek dersleri”nin yarıyıl içi başarı notu; ara sınav veya ara sınavların ortalamasının % 50’sinin, uygulamadan aldığı notun  % 50’si ile toplamından oluşur. “Uygulamasının yanı sıra laboratuvar dersi de olan hemşirelik meslek dersleri”nin  yarıyıl içi başarı notu ise; ara sınav  notu veya  ara sınav notları ortalamasının % 25’nin, laboratuvardan aldığı notun % 25’inin, uygulamadan aldığı notun %50’si ile toplamından oluşur.”

KARAR 6- Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu üyesi Prof.Dr. Serkan Odaman’ın istifa etmesi nedeniyle yerine Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesi uyarınca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Coşkun Saraç’ın önerilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7- 27.06.2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nin 4.maddesi uyarınca 2 yıl süreyle aşağıda yer alan öğretim elemanlarından “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu”nun kurulmasına oybirliği ile karar verildi.

AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU   
       
Sıra Doçentlik Temel Alanı Adı-Soyadı  Birimi 
1 Eğitim Bil ve Öğret. Yetiştirme Prof.Dr. Bülent ÇAVAŞ Buca Eğitim Fakültesi
2 Fen Bilimleri ve Matematik Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL Buca Eğitim Fakültesi
3 Filoloji Prof.Dr. Caner KERİMOĞLU Buca Eğitim Fakültesi
4 Güzel Sanatlar Prof.Dr. Ayhan EROL Güzel Sanatlar Fak.
5 Hukuk Prof.Dr. Murat AYDOĞDU Hukuk Fakültesi
6 İlahiyat Doç.Dr. Hammet ARSLAN İlahiyat Fakültesi
7 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Doç.Dr. Ayça TOKUÇ Mimarlık Fakültesi
8 Mühendislik Doç.Dr. Emrah Yalçın ERSOY Mühendislik Fakültesi
9 Sağlık Bilimleri Prof.Dr. Hülya ELLİDOKUZ Onkoloji Enstitüsü
10 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Prof.Dr. Zeynep ARIKAN İkt. ve İdari Bil.Fak
11 Ziraat ve Ormancılık Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR Deniz Bil.ve Tek.Ens.
12 Spor Bilimleri Dr.Öğr.Üyesi Mehmet İsmet TOK Spor Bil.ve Tek.Y.Ok.